علمی

تعریف بسته بندی

تعریف بسته بندی برای بسته بندی تعاریف گوناگونی وجود دارد که هر یک از دیدگاه خاصی به مقوله ی بسته بندی پرداخته اند. بسته بندی شامل طراحی و تولید ظرف یا لفاف برای یک کالااست.  (کاتلر... متن کامل

By 92, ago
علمی

دومشخصه اساسی برای الگوی DEA

دومشخصه اساسی برای الگوی (DEA) : استفاده ازالگوی تحلیل پوششی داده ها،برای ارزیابی نسبی واحدها، نیازمند تعیین دومشخصه اساسی،ماهیت الگووبازده به مقیاس الگومیباشد که درزیربه تشریح هریک... متن کامل

By 92, ago
علمی

شاخصهای سلامت سازمان

شاخصهای سلامت سازمان از آنجا که شناخت و دستیابی به شاخص های ارزیابی عملکرد سازمان همواره مورد علاقه و توجه مدیران، مشاوران و صاحبنظران مدیریت بوده است تاکنون شاخص های گوناگونی در... متن کامل

By 92, ago
علمی

مفهوم افشاء و شفافیت

مفهوم افشاء و شفافیت افشا عبارت است از انتشار اطلاعات مهم و تأثیرگذار بر بازار، و شفافیت را می توان سادگی و سهولت تحلیل معنادار فعالیت های شرکت و بنیادهای اقتصادی آن توسط فرد خارج از... متن کامل

By 92, ago
علمی

انواع پارک های علم و فناوری

انواع پارک های علم و فناوری در مرور ادبیات مرتبط با پارک های علمی مشاهده می شود که از واژه ها و اصطلاحات متعددی استفاده شده است. بررسی ها نشان می دهد که حدود ٣٠ واژه یا اصطلاح در این... متن کامل

By 92, ago