تعمیر فر آریستون

تعمیر فر آریستون

برای خرید لوازم خانگی جدید همیشه فرصت هست؛ اما آیا همیشه هزینه این خرید نیز مهیاست؟ با توجه به شرایط اقتصادی حاکم…

بررسی وجود یا عدم وجود ژن مقاومت به متی سیلین در استافیلوکوکوس آرئوس¬های جدا شده از منابع مختلف از جمله مواد غذایی، اسکناس، ورم پستان و عفونت های انسانی- قسمت ۴- قسمت 2

بررسی وجود یا عدم وجود ژن مقاومت به متی سیلین در استافیلوکوکوس آرئوس¬های جدا شده از منابع مختلف از جمله مواد غذایی، اسکناس، ورم پستان و عفونت های انسانی- قسمت ۴- قسمت 2

جدول ۱-۳: نتایج مورد انتظار حاصل از آزمایشات نام بردهالف – آزمون کواگولازبه روش اسلاید انجام گرفت:یک قطره از پلاسمای خرگوش که…