2-2-3-4 متغير مؤثر در تحول سبكهاي تفكر:
استرنبرگ (1997) با اين پرسش كه سبكهاي متفاوت كاركرد ذهني از كجا ناشي مي شود ، متغيرهاي مؤثر در تحول سبكهاي تفكر را مورد بحث و بررسي قرار مي دهد . او معتقد است اگر چه عوامل ارثي تا حدي در تحول سبكهاي تفكر نقش دارند ، اما ارثي بودن نمي تواند نقش بسيار زيادي در سبكهاي تفكر داشته باشد . ولي در عين حال براي فرايند اجتماعي شدن سهم بسياري قائل است . از ابتدا افراد در تعامل با ديگران و محيط پيرامون خود سبكهاي معيني را دريافت ميكنند كه بيشتر از سبكهاي ديگر مورد تشويق قرار گرفته و با توجه به اينكه برخي از پاداشها و تنبيه ها احتمالاً دروني هستند تا بيروني ، پذيرش سبكها نه تنها به اشيا و افراد بيروني بستگي دارد .عامل مؤثر در تحول سبكهاي تفكر ، فرهنگ است . برخي فرهنگ ها به بعضي از سبكهاي تفكر اهميت مي دهند . به عنوان مثال در امريكاي شمالي با تأكيد بيشتر بر نوآوري و ايجاد فرصتهاي مناسب ، سبكهاي قانون گذار و آزاد انديش را حد اقل در بين بزرگسالان بيشتر مورد تشويق قرار مي دهند و در ژاپن كه به طور سنتي تأكيد بيشتري بر همنوايي و حفظ سنتها هست ، احتمال زيادي وجود دارد كه سبكهاي اجرايي و محافظه كار شكل گيرد . اما ژاپن پس از سال 1990 ، با ژاپن دهة 1950 تصوير بسيار متفاوتي را نشان مي دهد كه مي تواند گوياي اين مطلب باشد كه تغييراتي در سبكهاي تفكر جامعة ژاپن بوجود آمده است كه جهت گيري اجرايي و محافظه كار را حد اقل به سوي قانونگذار تغيير داده است .
2-2-3-6 سبكهاي تفكر و روش ارزشيابي آن :
استرنبرگ (1997) هماهنگي و تناسب روشهاي مختلف ارزشيابي با سبكهاي تفكر را با ارائه جدولي نشان داده است. همانطور كه در جدول2-4 آمده است ، روشهاي مختلف ارزشيابي براي سبكهاي تفكر متفاوت، مفيد هستند .
جدول 2-4 سبكهاي تفكر و روشهاي ارزشيابي

این را هم حتما بخوانید :   تأثير هوش هيجاني و سبكهاي تفكر بر ذهنيت فلسفي مديران و كاركنان شركت ايران خودرو ديزل- قسمت 7

روشهاي ارزشيابي مهارتهاي اصلي مورد نظر مناسب ترين سبك تفكر
آزمون هاي كوتاه پاسخ و چندگزينه اي حافظه(به خاطر سپاري)
تحليل
اختصاص اوقات
تنها كاركردن
اجرايي – جزئي نگر
قضايي –جزئي نگر
پايور سالار
درون نگر
آزمون هاي انشائي (تشريحي ) حافظه(به خاطر سپاري)
تحليل كلان
تحليل خرد
خلاقيت
سازمان دهي
اختصاص اوقات
پذيرش نظر معلم
تنها كاركردن
اجرايي – جزئي نگر
قضايي – كلي نگر
قضايي – جزئي نگر
قانونگذار
پايور سالار
پايور سالار