درون نگر برون نگر آزاد انديش محافظه كار

فصل سوم
روش اجرای پژوهش
3-1 مقدمه
در این مبحث به تدوین فرایند اجرای تحقیق می پردازیم و چارچوب آن را براساس روش تحقیق توصیفی تنظیم می کنیم تا از این طریق بتواند شناخت کاملتری را نسبت به ارتباط بین متغیرها، ویژگی‌های هوش هیجانی، سبكهاي تفكر و ذهنيت فلسفي به دست آورد. از این‌روابتدا جامعه، نمونه تحقیق و پس از آن به معرفی ابزارهای اندازه‌گیری و در نهایت به روش اجرا و مدل آماری پرداخته می‌شود.
3-2 روش پژوهش[130]
پژوهش حاضر در حیطه تحقیقات کاربردی[131] از نوع میدانی قرار می‌گیرد بنابراین پرسشنامه جهت گردآوری داده‌ها استفاده شده است. روش تحقیق همبستگی [132] می باشد، زیرا پژوهشگر امکان ایجاد تغییرات و دستکاری متغیرها را ندارد و صرفاً می‌کوشد آنها را به کمک ابزارهایی که در اختیار دارد مورد اندازه‌گیری قرار دهد و روابط آنها را کشف و بیان کند.
3-3جامعه آماری [133]
جامعه آماري، عبارت است از مجموعه‌اي از افراد يا واحدها که داراي حداقل يک صفت مشترک باشند(سرمد و همکاران،1388). جامعه آماري در پژوهش مورد نظر شامل كليه مديران و پرسنل شركت كه در سال 1392 مشغول به فعاليت در شركت ايران خودرو ديزل كه شامل 6500 نفر مي باشند. منظور از مديران : مديران پشتيباني توليد كه شامل مديران حوزه هاي مهندسي ، كيفيت و برنامه ريزي اند و مديران ستادي كه شامل :حوزه هاي مالي ، منابع انساني ، روابط عمومي و طرح و برنامه مي باشند كه مسئوليت اداره بخشي از شركت ايران خودرو ديزل را به عهده دارندو نيزهمچنين از كارشناسان و كارمنداني كه در بخشهاي مختلف اين حوزه ها مشغول به كار مي باشند.
از اين جامعه آماري برپايه روشهاي متداول براي استاندارد ساختن آزمونها ، يك گروه نمونه با حجم 384 نفر ازطريق نمونه گيري تصادفي ، طبقه اي از ميان مديران و كاركنان شاغل در شركت ايران خودرو ديزل انتخاب شده اند.
3-4 تعيين حجم نمونه و روش نمونه‌گيری
تعيين حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي ، براساس حجم نمونه از جدول مورگان 384 نفر از كساني كه در سال 1392 در شركت ايران خودر وديزل مشغول به كار مي باشند ، انتخاب شده است .
3-5 ابزار پژوهش
براي گردآوري داده ها از سه پرسشنامه استفاده شده است که صفحه اول پرسشنامه راجع به توجيه پاسخ دهندگان بدون ذكر نام در ارتباط با سن ، سابقه كار ، جنسيت ، سمت ، تحصيلات و رشته تحصيلي جهت تكميل كار تحقيق آورده شده است . صفحه دوم پرسشنامه كه مهمترين واصلي ترين بخش پرسشنامه است موارد زیر را در خود دارد:
3-5-1 پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی سریاشرینگ : پرسشنامه سرياشرينگ (2005) که شامل 33سؤال درمقیاس 4 گزینه ای می باشد. برای تعیین روایی ابزار تحقیق از پرسشنامه‌های استاندارد استفاده شده است و در مرحله بعد از نظرات اساتید و متخصصین امر استفاده شد و روایی پرسشنامه‌ها مورد تأیید قرار گرفت. برای بررسی پرسشنامه‌ها از نرم‌افزار SPSS و از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. مؤلفه هاي هوش هيجاني عبارتند از:خودانگيزي،خودآگاهي،خودكنترلي،همدلي يا هوشياري هاي اجتماعي و مهارتهاي اجتماعي .
جدول زير نشان دهنده ابعاد هوش هیجانی و سؤالات مربوط به هر بعد به همراه موضوعاتي كه در هر بعد مطرح مي شود ، آورده شده است .

این را هم حتما بخوانید :   تأثير هوش هيجاني و سبكهاي تفكر بر ذهنيت فلسفي مديران و كاركنان شركت ايران خودرو ديزل- قسمت 4

جدول (3-1) مؤلفه هاي و سؤالهاي مربوط به پرسشنامه سرياشرينگ
خود انگيزي خودآگاهي خودكنترلي هوشياري اجتماعي مهارتهاي اجتماعي