23

29

– 31

32

30

– –

33

      1. پرسشنامه سبكهاي تفكراسترنبرگ :

در خصوص سبكهاي تفكر ،پرسشنامة سبك هاي تفكر استرنبرگ – واگنر استفاده شده است. اين پرسشنامه كه در سال 1991 طراحي شده که از بین آنها40 سؤال انتخاب كه 24 سؤال آن مربوط به بعدكاركرد( سبك هاي قانون گذار،قضاوتگر ،اجرايي (و 16 سؤال آن، مربوط به دامنه ها( سبك هاي برون نگر و درون نگربودند)، انتخاب و بر روي آزمودني ها اجرا شد. دراين مقياس عبارتهاي وابسته به هر يك از سبكهاي تفكر براساس تركيب مقياس معرفي شده است كه دکتر سوزان امامی کار هنجاریابی آن را درایران در سال 1380 انجام داده است كه البته عبارتها با ترجمه اعتمادي اهري و خسروي تطبيق گرديد و ملاك اصل ترجمه اخير قرار گرفت .ضریب اعتبار خرده آزمونها از 57% تا 84% میباشد. در پرسشنامه سبک تفکر13سبک تفکر وجود داردکه براساس پنج بُعد کارکرد، شکل، سطح، دامنه و گرایش طبقه بندی شده اند.
در اين مقياس 13 سبك تفكر را به اين شرح مورد سنجش قرار مي دهد :
1- قانونگذار 2- قضايي3- اجرايي 4- فردسالار 5- پايور سالار 6- جرگه سالار 7- ناسالار 8- كلي نگر 9- جزئي نگر 10- درون نگر 11- برون نگر 12- آزاد انديش 13- محافظه كار
تركيب عبارتها در مقياس بدين شرح است :
عبارتهاي شماره 3-5-10 بيانگر سبك تفكر قانون گذار
عبارتهاي شماره4-17-36 بيانگر سبك تفكر اجرايي
عبارتهاي شماره 2-27-30 بيانگر سبك تفكر قضايي
عبارتهاي شماره 22-25-35 بيانگر سبك تفكر فردسالار

این را هم حتما بخوانید :   تأثير هوش هيجاني و سبكهاي تفكر بر ذهنيت فلسفي مديران و كاركنان شركت ايران خودرو ديزل- قسمت 35