عبارتهاي شماره9-15-16 بيانگر سبك تفكر پايور سالار
عبارتهاي شماره 20-37-39 بيانگر سبك تفكر جرگه سالار
عبارتهاي شماره 19-21- 34 بيانگر سبك تفكر ناسالار
عبارتهاي شماره11-24-28 بيانگر سبك تفكر كلي نگر
عبارتهاي شماره 1-14-23 بيانگر سبك تفكر جزئي نگر
عبارتهاي شماره 6-7-31 بيانگر سبك تفكر آزاد انديش
عبارتهاي شماره 12-26-29 بيانگر سبك تفكر محافظه كار
عبارتهاي شماره 8-13-32 بيانگر سبك تفكر برون نگر
عبارتهاي شماره 18-33-38-40 بيانگر سبك تفكر درون نگر
پرسشنامه ذهنيت فلسفي :
در خصوص ذهنيت فلسفي ، پرسشنامه به صورت محقق ساخته مي باشدکه براي ساختن اين ابزار با مطالعه مباني نظري و پيشينه مؤلفه هاي ذهنيت فلسفي شناسائي شده و بر اساس آن پرسشنامه اي از روش ليكرت كه يك مقياس 5 گزينه اي است ،تهيه گرديد و از هميشه تا هرگز (كاملاً موافق تا كاملاً مخالف) درجه بندي و استفاده شده است . به هر كدام از اين مقياسها به تناسب ، امتيازي از 1 تا 5 داده شده است . سؤالات به نحوي تنظيم گرديده است كه ميزان ذهنيت فلسفي مديران و كاركنان در شركت ايران خودرو ديزل در آنها مورد سنجش قرار مي گيرد . این پرسشنامه شامل 42 سؤال است كه ذهنيت فلسفي افراد را در سه مقياس جامعيت، تعمق و انعطاف پذيري مورد ارزيابي قرار ميدهد .
جدول زير نشان دهنده سه بعد ذهنيت فلسفي و سؤالات مربوط به هر بعد به همراه موضوعاتي كه در هر بعد مطرح مي شود ، آورده شده است .
جدول 3-2 سؤالات مربوط به ابعاد سه گانه ذهنيت فلسفي

این را هم حتما بخوانید :   تأثير هوش هيجاني و سبكهاي تفكر بر ذهنيت فلسفي مديران و كاركنان شركت ايران خودرو ديزل- قسمت 24
ابعاد سه گانه ذهنيت فلسفي موضوعات مطرح شده در هر بعد سؤالات مربوط به هر موضوع
جامعيت 1-مشاهده و نگريستن به موارد بخصوص در ارتباط با زمينة وسيع 15-19-29-34-37
2-ارتباط دادن مسائل آني و كوتاه مدت به اهداف دراز مدت 1-2-13-20
3-بكار بستن قوه تعميم 9-35
4-شكيبايي در تفكرات و جنبه هاي نظري 10-11-22-26
تعمق