1-زير سؤال بردن اموري كه بر همگان امري بديهي و مسلم بشمار مي آيد

4-28-32 2-كشف امور اساسي وبيان آنها در هر موقعيت

5-12-33-40-42 3-توجه داشتن به اشارات و كاربرد حساسيت براي اموري كه داراي معاني ضمني و رابطه اي هستند

3-14-18-38 4-قضاوت و حكم به روش استنتاجي و قياسي

16-25 انعطاف پذير

1-رها شدن از جمود روانشناختي

6-17-24-30-36 2-ارزشيابي افكار و نظرات بدون توجه به منبع آنها

8-23-39-41 3-مشاهده مسائل يا جهات متعدد و ايجاد جانشين هايي براي فرضيه ها ، جنبه هاي مورد نظر ، انتظارات و غيره

21-27-31 4-پذيرفتن نظريه ها و يا قضاوتهاي موقتي و شرطي و اخذ تصميم در مواقع مبهم

7

3-6 سنجش و روايي و پايايي ابزار تحقيق :
3-6-1روايي[134] تحقيق :
منظور از روايي آن است كه وسيله اندازه گيري واقعاً بتواند خصيصه مورد نظر را اندازه گيري كند و نه متغير ديگري را ، به همين منظور پرسشنامه ها كه ابزار گردآوري اطلاعات در اين تحقيق هستند.
در پرسشنامه هوش هيجاني و همچنين سبك تفكر كه برای تعیین روایی ابزار تحقیق از پرسشنامه‌های استاندارد استفاده شده است و در مرحله بعد از نظرات اساتید و متخصصین امر استفاده شد و روایی پرسشنامه‌ها مورد تأیید قرار گرفت. در روايي پرسشنامه هوش هيجاني ، منصوري (1380) بمنظور هنجاريابي روايي آزمون را بدست آورده است كه باتوجه به نتيجه بدست آمده مي توان گفت كه آزمون هوش هيجاني ترجمه و توسط ايشان هنجاريابي شده ، در پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفته و از روايي كافي برخوردار است . ((P=0/000 , R= 0/63 و همچنين روایی محتوایی پرسشنامه هوش هیجانی سریاشرینگ توسط ناظم(1388) 84% و بنی سی (1390) 89% گزارش شده بود.
درخصوص پرسشنامه ذهنيت فلسفي برگرفته از خصوصيات و تفكر فلسفي بيان شده در كتاب ذهنيت فلسفي فليب جي اسميت ترجمه دكتر بهرنگي و مجموعه سؤالات مطرح شده جهت تعيين ميزان ذهنيت فلسفي مديران مندرج در مجله تدبير شماره 62 سال 90 كه مشتمل بر 60 سؤال بود تهيه گرديد و به رويت اساتيد محترم راهنما و مشاور و ديگر اساتيدي كه در اين زمينه آگاهي داشتند رسيد و پس از تاييد بر روي نمونه مورد آزمايش قرارگرفت .

این را هم حتما بخوانید :   شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر درون ‌سازمانی بر میزان عزت ‌نفس کارکنان با استفاده از روش MCDM،- قسمت 14