دانلود پایان نامه

های مورد پژوهش: محقق قبل از اینکه افراد واقعی شرکت کننده در تحقیق را تعیین نماید باید خصوصیات آنان را بداند(69). نمونه پژوهش عبارت است از مجموعهای از نشانهها که از یک قسمت، یک گروه و یا جامعهای بزرگتر انتخاب میشود. بطوریکه این مجموعهها معرف کیفیتها و ویژگیهای آن قسمت، گروه یا جامعه بزرگتر باشند(70،68).
در پژوهش حاضر و مشخصات واحدهای مورد نظر و معیارهای پذیرش آنان عبارت بودند از:
– دارا بودن حداقل مدرک لیسانس
– داشتن حداقل یک سال سابقه کاری
– اشتغال واحدهای مورد پژوهش به صورت (رسمی، پیمانی، طرحی و قراردادی) در یکی در بخشهای مراقبت ویژه بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان
لازم به ذکر است که در این پژوهش پرستارانی که در بخشها مسئولیت مراقبت مستقیم را بر عهده نداشتند؛ از جمله سرپرستار ودر بعضی موارد استاف بخش، همچنین افراد غیر داوطلب شرکت در مطالعه، و پرستارانی که در دوره نمونه گیری در مرخصی به سر می بردند، عملا از نمونه گیری خارج شدند.

تعیین حجم نمونه: در این پژوهـش تعیـین حجـم نمونه از طریق سر شمـاری صـورت گرفت. نمونههای پژوهش در این مطالعه 130 پرستار (رسمی ، پیمانی ، طرحی وقراردادی) دارای مدرک لیسانس و بالاتر و با حداقل یک سال سابقه کار در بخشهای مراقبت ویژه بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان بودند. شایان ذکر است که در مقطع جمع آوری اطلاعات کل پرستاران شاغل در محیطهای مورد نظر 170 نفر بودند. که با توجه به معیارهای ورود و خروج فوق الذکر عملا تعداد کل نمونههای مورد پژوهش به 130 نفر تقلیل یافت.

محیط پژوهش: محیط پژوهش یا مکانی که پژوهشگر برای انجام مطالعات خود در نظر میگیرد، عبارت است از موقعیت فیزیکی و شرایطی که جمعآوری داده های مورد نیاز مطالعه در آن انجام میشود و انجام پژوهش در آن به آسانی و در شرایط مطلوب امکان پذیر است(67،66). محیط پژوهش در این مطالعه کلیه بخشهای مراقبت ویژه بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان در نظر گرفته شد. این محیطها شامل بخش مراقبت ویژه جنرال و اعصاب بیمارستان پورسینای رشت، بخش مراقبت ویژه جنرال بیمارستان رازی رشت، بخش مراقبت ویژه سوختگی بیمارستان ولایت رشت، بخش مراقبت ویژه جنرال بیمارستان امیرالمومنین رشت ، بخش مراقبت ویژه جنرال بیمارستان الزهرا رشت ، بخش مراقبت ویژه جراحی قلب بیمارستان حشمت رشت ، بخش مراقبت ویژه جنرال بیمارستان شهید بهشتی بندر انزلی، بخش مراقبت ویژه جنرال بیمارستان 22 آبان لاهیجان و بخش مراقبت ویژه جنرال بیمارستان شهید نورانی تالش بودند. بیمارستانهای سیدالشهدا لاهیجان و بیمارستان آستارا، عملا بدلیل غیر فعال بودن در زمان نمونه گیری از مجموع محیطهای پژوهش خارج گردیدند.

ابزار گرد آوری داده ها: ابزار گردآوری دادهها وسیله ای است که به محقق کمک میکند که اطلاعات لازم جهت انجام پژوهش را جمعآوری کند (66). به منظور دستیابی به اهداف پژوهش حاضر ، پس از مطالعه دقیق منابع مرتبط و مشاوره با اساتید راهنما و مشاور ، از پرسشنامهای که برگرفته از ابزارسنجش موانع عملکردی گرسز97 (2007) و به زبان انگلیسی بود، متعاقب تعیین اعتبار و اعتماد علمی استفاده گردید. پرسشنامه مزبور شامل 51 سوال و به شرح زیر تنظیم شد:
– سوالات (1 تا 12) در برگیرنده اطلاعات فردی- شغلی نمونه ها
– سوالات (13تا33) مربوط به حیطههای چهارگانه اصلی موانع عملکردی شامل:
سوالات (30،14و13( مربوط به موانع عملکردی محیطی ، سوالات ( 19 ،22،23،24،28و29 (مربوط به موانع عملکردی مرتبط با سازماندهی ، سوالات )15،16،17،18،20،21 و27 ( مربوط به تکنولوژی و تجهیزات و سوالات )25،26،31،32و33( مربوط به وظایف پرستار بود.
– سوالات (46 -34) مربوط به حیطههای موانع عملکردی همراه شامل:
سوالات )36-34( مربوط به کمک و همکاری کمک بهیار ، سوالات )39-37 (مربوط به کمک سایر پرستاران ، سوالات ) 42-40 ( مربوط به کمک منشی بخش و سوالات ) 46-43( مربوط به وضعیت بخش و تخت/اتاق بیمار بود.
– پنج سوال باز پاسخ (51-47) نیز که در برگیرنده برخی اطلاعات زمینه ای/ شغلی بخش در طی یک شیفت مربوط به ( تعداد کمک پرستار، تعداد بیمار، تعداد پذیرش بیمار در شیفت ، تعداد انتقال بیمار به خارج از بخش و تعداد بیمار ایزوله بود، در زمره سوالات فردی _ شغلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
سوالات (33-13) بر اساس مقیاس عددی طراحی شده است و طی آن برای گزینه بلی نمره (1) , برای گزینه خیر نمره (0) در نظر گرفته شده است. همچنین سوالات (46-34) بر اساس مقیاس لیکرت (3 گزینه ای و از نمره صفر تا دو) تنظیم شده است. در سوالات ( 37،34 و40) ؛ به گزینه” دراسرع وقت” نمره(0) ، به گزینه “سرعت در حد متوسط” نمره (1) و به گزینه “دیر” نمره (2) ؛ در سوالات(38،35و41 ) ؛ به گزینه”کافی” نمره(0) ، به گزینه “کفایت در حد متوسط” نمره (1) و به گزینه “ناکافی” نمره (2) ؛ در سوالات (39،36و42 )؛ به گزینه”مفید” نمره(0) ، به گزینه “فایده در حد متوسط” نمره (1) و به گزینه “بی فایده” نمره (2)؛ در سوال(43 )؛ به گزینه” ساکت” نمره (0) ، به گزینه “تقریبا پرسروصدا” نمره (1) و به گزینه “پرسروصدا” نمره (2) ؛ در سوال (44 ) ؛ به گزینه” خلوت” نمره(0) ، به گزینه “تقریبا شلوغ” نمره(1) و به گزینه “شلوغ” نمره (2) و همچنین در سوالات(45 و46)؛ به گزینه” منظم” نمره (0) ، به گزینه “تقریبا نامنظم” نمره (1) و به گزینه “نامنظم” نمره (2) اختصاص داده شد. لازم به ذکر است که در امتیازدهی مذکور، نمره بالاتر موید وجود مانع عملکردی میباشد.
با
توجه به تفکیک سوالات هر حیطه و با رویکرد به امتیازات داده شده به گویههای مربوط به موانع عملکردی اصلی و همراه، مجموعه موانع عملکردی محیطی از حداکثر امتیاز (3) ، مجموعه موانع عملکردی مرتبط با سازماندهی ازحداکثر امتیاز(6) ، مجموعه موانع عملکردی مرتبط با شرایط و امکانات ازحداکثر امتیاز (7 ) و مجموعه موانع عملکردی مرتبط با وظایف ازحداکثر امتیاز (5) ، مجموعه موانع عملکردی مربوط به کمک و همکاری کمک بهیار ازحداکثر امتیاز (6)، مجموعه موانع عملکردی مربوط به کمک سایر پرستاران ازحداکثر امتیاز (6)، مجموعه موانع عملکردی مربوط به کمک منشی بخش ازحداکثر امتیاز (6) و مجموعه موانع عملکردی مربوط به وضعیت بخش و تخت/اتاق بیمار ازحداکثر امتیاز (8 ) برخوردار بودند.
شایان ذکر است که در زمان تکمیل پرسشنامه ها پژوهشگر، با توجه به توضیحات مندرج در ابتدای برخی از سوالات به طور مثال سوالات (39-37 ) در رابطه با عدم نیاز به کمک سایر پرستاران، بدون مطرح کردن برخی گویه ها/ سوالات مندرج به طرح سوال بعدی پرداخت . همچنین در مواردی که سوالات غیر قابل پاسخ بودند (مثلا عدم انجام انتقال بیمار در شیفت ویا عدم حضور منشی در بخش) آن مورد از محاسبه جمع نمرات حذف شد.
تعیین اعتبار و اعتماد علمی ابزار ها: جهت اعتبار سازی صوری ابزار، ابتدا پرسشنامه توسط محقق و با کمک اساتید راهنما و مشاور، به زبان فارسی ترجمه گردید. سپس ابزار ترجمه شده به زبان فارسی توسط یکی از اعضاء هیأت علمی مسلط به زبان انگلیسی و بدون دسترسی به نسخه اصلی مجددا به انگلیسی برگردانده شد. پس از آن نسخه باز ترجمه شده پرسشنامه، با ابزار اصلی تطبیق و مقایسه شد تا هر گونه اختلاف مشخص شود و نسخه فارسی ابزار که برداشت مناسب از آن وجود داشت آماده گردید. سپس برای تعیین اعتبار محتوا، پرسشنامه مذکور در اختیار 10 نفر از اساتید دانشکده پرستاری ومامایی شهید بهشتی رشت”ترجیحا اساتید گروه ویژه” قرار داده شد و با استفاده از نقطه نظرات و پیشنهادات ارایه شده از سوی اساتید فوق و انجام اصلاحات لازم و تعیین CVR98(براساس جدول لاوشه) و CVI99، پرسشنامه نهایی تنظیم و تدوین شد .
به منظور تعیین شاخص نسبت روایی محتوا (CVR) ، نقطه نظرات اساتید درمورد اهمیت موضوعی عبارات مندرج در پرسشنامه مورد اشاره؛ ازطریق محاسبه امتیاز( 3) برای گزینه “ضروری است” ، امتیاز ( 2 ) برای گزینه” مفید است ولی ضرورتی ندارد” و امتیاز (1 ) برای گزینه “ضروری نیست” ، مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت و متعاقبا براساس فرمول:CVR=(NS-N/2) ÷ N/2 ، کلیه عبارات دارای CVR مساوی و یا بیشتر 62/0( براساس جدول لاوشه ) پذیرفته شد. کلیه سوالات از ( 62/0 CVR) برخوردار بودند. در رابطه با محاسبه CVI / شاخص روایی محتوا ؛ به نقطه نظرات اساتید به ترتیب در موارد:
الف) شفافیت موضوعی تک تک سوالات ابزار ازطریق درنظر گرفتن امتیاز ( 4 ) برای گزینه” شفاف وقابل درک”، امتیاز( 3 ) برای گزینه “نیاز به بازبینی دارد”، امتیاز (2 ) برای گزینه” نیاز به تغییر دارد” و امتیاز ( 1 ) برای گزینه “عدم شفافیت یا غیرقابل درک” ؛
ب) مرتبط بودن یا اختصاصی بودن تک تک سوالات ابزار از طریق در نظر گرفتن امتیاز 4 برای گزینه “کاملامرتبط واختصاصی” ، امتیاز( 3 ) برای گزینه” نیاز به بازبینی دارد” ، امتیاز( 2 ) برای گزینه ” نیاز به تغییر دارد” و امتیاز (1 ) برای گزینه “غیرمرتبط یا غیراختصاصی” ؛
ج) سادگی وروان بودن تک تک سوالات ابزار؛ ازطریق درنظر گرفتن امتیاز (4 ) برای گزینه “کاملا ساده وروان” ، امتیاز (3 ) برای گزینه” نیاز به بازبینی دارد” ، امتیاز( 2 ) برای گزینه ” نیاز به تغییر دارد” و امتیاز ( 1 ) برای گزینه “پیچیده” امتیازدهی شد.
سپس امتیازات بدست آمده براساس فرمول زیر محاسبه شده وکلیه مقادیر(بالای 79/0) مطلوب و مقادیر( کمتر از 7/0) عبارات قابل حذف تلقی شدند.
( تعداد اساتید موافق با عبارت با رتبه3و4 ÷ تعداد کل اساتید = CVI)
در ابزار مورد نظر کلیه سوالات در هر سه مورد بررسی (به استثنا دو سوال مربوط به درگیر شدن با نیازهای خانواده بیمار و سردرگمی محیط کار) از شاخص روایی محتوای مطلوب (بالاتر از 8/0) برخوردار بودند. دو سوال مذکور بدلیل دارا بودن (CVI کمتر از 7/0) از پرسشنامه حدف گردید. در مورد سادگی و روان بودن عبارات، علیرغم اینکه سوالات ابزار از مقدار مطلوب شاخص روایی محتوی برخوردار بودند، به توصیه اساتید و بدلیل مصاحبهای بودن تکمیل پرسشنامه، ساختار سوالات از شکل جمله به شکل عبارت تغییر داده شد. مثلا سوال “من یک بیمار را در حین انتقال داخل بیمارستانی همراهی کردم” به شکل “همراهی کردن بیمار حین انتقال داخل بیمارستانی” تغییر داده شد. همچنین جهت رسیدن به نتایج آماری در نظر گرفته شده ، دو سوال مربوط به “نام شهر” و”نوع بخش ویژه” در قسمت سوالات فردی _ شغلی به پرسشنامه اضافه گردید.
نهایتا جهت تعیین اعتماد علمی/پایایی ابزار آماده شده، سوالات پرسشنامه در دو ساعت مختلف نزدیک به اتمام شیفت و به صورت پایلوت، از طریق مصاحبه حضوری که یکبار توسط محقق و بار دیگر توسط همکارش با 15 پرستار شاغل در بخش های ویژه بیمارستان لبافی نژاد تهران که دارای مشخصات در نظر گرفته شده برای واحد های مورد پژوهش بودند وبه صورت تصادفی در شیفت های متفاوت انتخاب شده بودند؛ تکمیـل گردید. لازم به ذکـر است که این واحـدهای مورد پژوهش، جزء نمونههای تحقیـق محسوب نشدند. سپس به منظور بررسی پایایی دو مصاحبه گر و همچنین جهت محاسبه ضریب توافقی درونی (ICC) و همچنین Pair
T Test سوالات، داده ها وارد نرم افزار SPSS19 گردید و موارد مربوط به حیطه های مختلف موانع عملکردی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
سوالات مربوط به موانع عملکردی (سوالات45-13) بطور کلی دارای (157/0= pair t test ) و (787/0= ICC ) بودند. همچنین در تجزیه و تحلیل آماری سوالات مربوط به حیطه های مختلف موانع عملکردی : وظایف و مسئولیتها ، محیط ، سازماندهی و شرایط و امکانات به ترتیب ، ICC مساوی (70/0) ، (80/0) ، (87/0) و (93/0) و T-TEST مساوی (08/0p=)، (63/p=0)، (58/0p=)و (09/0p=) بدست آمد. و با توجه به اینکه نتایج بدست آمده از مطلوبیت لازم آماری برخوردار می باشد، اعتماد علمی ابزار نیز تایید گردید و پرسشنامه نهایی تدوین شد.


پاسخی بگذارید