…………………………………………………………. ۴۷
شکل ۴-۲. الگوی باندی حاصل از استخراج DNA ………………………………………………….. 48
شکل ۴-۳. PCR انجام شده توسط پرایمر B22 ……………………………………………………… 49
شکل ۴-۴. دندروگرام ترسیم شده بر

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید