دانلود پایان نامه

…………………………………………………………. ۴۷
شکل ۴-۲. الگوی باندی حاصل از استخراج DNA ………………………………………………….. 48
شکل ۴-۳. PCR انجام شده توسط پرایمر B22 ……………………………………………………… 49
شکل ۴-۴. دندروگرام ترسیم شده بر

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید