دانلود پایان نامه

اعتماد به نفس در زنان، نقش متضاد زنان
ژو و مارینی
پایگاه اقتصادی و اجتماعی، جنسیت، نژاد، بعد فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی شغل
جیم تنجر
ثروت و رفاه، افزایش فرصت های شغلی، بیکاری
هیسائوناگاوا
ماهیت متغیر پیشنهادات شغلی، بالا رفتن نرخ جویندگان کار، مشاوره، کاریابی برای دانشجویان، شکل دادن به سیستم جایگزین شغل
گلشنی
رابطه آرزوهای شغلی با تیپ های شخصیتی، رشته تحصیلی، آزمون شغلی
محسنی تبریزی، علیرضا، میرزایی، محمد
میزان انگیزش به کار، کارآفرینی، جنسیت، نیاز به موفقیت، انگیزه اقتصادی، فردگرایی، آرزوها و ترجیحات شغلی، وضعیت اجتماعی – اقتصادی، رضایت از زندگی، آنومی اجتماعی و التزام به کار
حسینیان و یزدی
هدایت شغلی، تیپ شخصیتی، محیط شغلی، علاقمندی به شغل
روزنامه شاپرک
مهارت های شغلی و مناسب بازار، انتخاب شغل، آمادگی برای اشتغال، آرزوهای شغلی نوجوانان، همسالان و دوستان، هوش و استعداد، طبقه اقتصادی و اجتماعی، مشاوره شغلی
مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه ای صدا و سیما
سلسله مراتب آرزوهای نوجوانان، علاقه به مذهب و معنویات، عزت نفس، آرزوهای فرهنگی، آرزوهای شغلی، میزان تحصیلات، درآمد ماهیانه، سن، جنسیت، منطقه جغرافیایی
عجمی
روانشناسی طبقات اجتماعی، موقعیت طبقاتی خانواده، آرزوهای شغلی، مشاغل دولتی، انواع مشاغل، جنسیت، سن
رستگار خالد
فرزندمداری والدین، آرزوهای شغلی، خدمت به جامعه و همنوع، احترام اجتماعی، سطح آرزوهای شغلی، ترجیح شغلی فرزندان
نادی، گل پرور و سیادت
جامعه پذیری سازمانی، چشم انداز آینده سازمانی، خلاقیت کارآفرینانه، چشم انداز آینده، شایستگی فنی و کارکردی، ثبات و تأثیر سازمانی، شایستگی عمومی مدیریتی، آموزش، حمایت همکاران، امنیت جغرافیایی، سبک زندگی
نادری
نمرات خود پنداره، جنسیت، تیپ های شخصیتی، انواع آرزوهای شغلی
باغبان سیچانی، نصر اصفهانی و عابدی
آرزوهای شغلی، مقاطع تحصیلی، جنسیت، رشد زیستی و اجتماعی، چگونگی جذب شدن افراد به مشاغل
محمدی کاجی و کامکاری
آرزوهای تحصیلی و شغلی، جهت یابی مسیرهای تحصیلی و شغلی، پیشرفت تحصیلی، سن، جنسیت، تحصیلات والدین، کفایت خود ادراک شده
محمد حسن آمنا
گرایش های تحصیلی و شغلی دانش آموزان، خانواده، اولیاء مدرسه، دوستان، وضعیت اقتصادی، تحصیلات دانشگاهی، شاغل
ایران محبوب و طاهریان فرد
پایگاه اجتماعی، مشاغل مورد انتظار پاسخگویان، شغل پدر، شغل مادر، طبقه اجتماعی، رشته تحصیلی، منطقه آموزشی، تحصیلات مادر، تحصیلات پدر، اعتقادات مذهبی، آرزوهای شغلی، معدل
احمد قاضی زاده و بایزید قادری
آینده شغلی، جنسیت، سن، نگرش مثبت و منفی به شغل، وضعیت اشتغال، مقاطع تحصیلی، درآمد ماهیانه
محمد حسن مقدس جعفری
خانواده، گروه همسالان، مدرسه، گرایش های شغلی دانش آموزان، جنسیت، انواع مشاغل، معدل
زهرا داریانپور
انتظارات شغلی، شرایط اقتصادی، اجتماعی، آرزوهای شغلی، انواع مشاغل، گرایش به نوع شغل
قهرمانی
معدل، منطقه آموزشی، ویژگی های خانوادگی دانش آموزان، منزلت اجتماعی، شناخت و آگاهی، رفتار، گرایش دانش آموزان به شغل

2-5 مدل نظری پژوهش
چارچوب نظری را باید به صورتی درآورد که بتواند محقق را در جمع‏آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات کمک نماید. لذا ارائه چارچوب نظری در قالب یک مدل، روابط بین طرح نظری و کار جمع‏آوری و تجزیه وتحلیل اطلاعات را بیشتر نمایان می‏سازد.
در علوم اجتماعی، مدلها شامل نشانه‏ها و علایم هستند. یعنی خصوصیات بعضی از پدیده‏های تجربی (شامل اجزاء و ارتباط آنها) بطور منطقی از طریق مفاهیم مرتبط به یکدیگر بیان می‏شود. بنابراین مدل منعکس کننده واقعیت است. جنبه‏های معینی از دنیای واقعی را که با مسأله تحت بررسی ارتباط دارند مجسم می‏سازد، روابط عمده را در میان جنبه‏های مزبور روشن می‏کند، سرانجام امکان آزمایش تجربی تئوری را با توجه به ماهیت این روابط فراهم می‏سازد. بعد از آزمایش مدل، درک بهتری از بعضی قسمتهای دنیای واقعی حاصل می‏شود (ایران‏نژاد، 1378: 45). مدل نشان می‏دهد که چه اطلاعاتی باید برای آزمون فرضیه‏ها جمع‏آوری شود. بعد از جمع‏آوری اطلاعات و طبقه‏بندی و تجزیه و تحلیل آنها مشخص خواهد شد که آیا آنچه در تئوری بیان گردیده است با دنیای واقعی منطبق است یا خیر؟
با درنظر گرفتن متغیرهای عنوان شده، رهیافت نظری تحقیق و اهداف پژوهش، مدل تحلیلی تحقیق را می‏توان به شکل ذیل طرح‏ریزی کرد:

نمودار2-1: مدل نظری پژوهش

2-6 روند تحولات جمعیت
سابقه اسکان و استقرار جمعیت در سرزمین ایران بسیار طولانی و به چندین هزاره قبل بر می گردد. ایران در حال حاضر با جمعیتی نزدیک به 75 میلیون نفر شانزدهمین کشور پر جمعیت جهان است. تعداد جمعیت ایران در سال 1335نزدیک به 19میلیون نفر بود و با توجه به رقم فعلی جمعیت می توان گفت تعداد جمعیت ایران در نیم قرن اخیر چهار برابر شده و به عبارت دیگر در این مدت جمعیت کشور هر 25 سال یک بار دو برابر شده است. چنین روندی نشان از رشد شتابان و بی سابقه جمعیت در ایران در نیم قرن اخیر دارد. با توجه به نوساناتی که میزان رشد جمعیت در دهه های متوالی داشته است تحلیل خود از ابعاد مختلف این
بررسی را بر فواصل ده ساله سرشماریهای عمومی کشور متمرکز می نماییم.

2-6-1 تعداد و رشد جمعیت:
در جدول شماره 2-3 تعداد و میزان رشد سالانه جمعیت در سرشماریهای انجام شده کشور منعکس شده است.
جمعیت( میلیون نفر)

میزان رشد سالانه(درصد)

1335
1345
1355
1365
1375
1385

45-1335
55-1345
65-1355
75-1365
85-1375
9/18
7/25
7/33
4/49
60
70

1/3
7/2
9/3
2
6/1
جدول شماره 2-3. تعداد و میزان رشد سالانه جمعیت ایران، 1335 تا 1385
منابع: مرکز آمار ایران، نشریات سرشماریهای کل کشور (1335تا 85 13)

همانطوریکه قبلا نیز اشاره شد روند تغییر و تحولات اخیر جمعیت در ایران خاص و استثنایی بوده است. از نقطه نظر تاریخی تا اوایل قرن چهاردهم هجری شمسی همواره رشد جمعیت در ایران بطئی و ناچیز بود، چنین رشدی برآیند سطح بالایی از باروری و مرگ ومیر، دو مولفه تشکیل دهنده رشد طبیعی جمعیت، تا آن زمان بوده است. با کاهش اساسی و مستمر مرگ و میر از دهه 1320 به بعد آهنگ رشد جمعیت در ایران شتاب بی سابقه ای گرفت که این رشد شتابان به خوبی در ارقام مربوط به میزان رشد سالانه جمعیت برای سالهای 1335 تا 1365 در جدول شماره 2-3 منعکس است. میانگین رشد سالانه جمعیت ایران طی سی ساله 1335 تا 1365 به سه درصد بالغ می شود که چنین حد بالایی از آهنگ رشد از نظر تاریخی بی سابقه و استثنایی بوده است. به دنبال کاهش اساسی و مستمر مرگ ومیر و شتاب رشد جمعیت، و در واقع در پاسخ به به چنین روندی، از اواسط دهه 1360 اتفاق جمعیت شناختی مهم دیگری در ایران رخ داد و آن کاهش اساسی و مستمر رادو ولد و باروری و در نتیجه تعدیل میزان رشد سالانه جمعیت بود. بر اساس ارقام منعکس در جدول2-3 به خوبی می توان روند رو به کاهش میزان رشد سالانه جمعیت را از سال 1365 به بعد استنباط کرد. با توجه به آنچه گفته شد می توان نتیجه گرفت که ایران در 70 سال اخیر مراحل انتقال جمعیتی را یکی پس ازدیگری پشت سر گذاشته است30. یکی از پیامدهای کاهش اساسی و مستمر زاد و ولد و باروری تغییر بنیادی در ساختار و هرم سنی جمعیت است که پرداختن به آن مطلب بعدی این فصل را تشکیل می دهد.

2-6-2 ساختار سنی جمعیت:
از نقطه نظر تاریخی به جرات می توان گفت که که هرم سنی جمعیت ایران تا سال 1365 همواره دارای قاعده ای پهن و گسترده و شکل واقعی یک هرم را داشته است. چنین ساختار سنی از جمعیت که بیش از 40 درصد از آن در سنین کمتر از 15 سال قرار می گیرد را در عرف جمعیت شناسی « جمعیت جوان» عنوان می کنند. با کاهش اساسی و مستمر زادو ولد و باروری در ایران، که از اواسط دهه 1360 شروع شد، هرم سنی جمعیت کشور دست خوش تغییر بنیادی شده و شکل تاریخی خود را از دست داده است. هرم سنی جمعیت ایران در سال 1375 و به خصوص 1385 به وضوح نشان از تغییر بنیادی دارد بطوریکه قاعده پهن و گسترده آن جمع شده و گستردگی به تدریج به سنین بالاتر منتقل شده است. نمودار شماره 2-2 هرم سنی جمعیت ایران را در دو مقطع زمانی 1365 و 1385 نشان می دهد.

نمودار2-2. هرم سنی جمعیت ایران بر اساس سرشماری 1365 و 1385
تاثیر کاهش سریع زاد و ولد و باروری بر ساختار سنی جمعیت در دو دهه اخیر را به وضوح می توان از تفاوتی که در نسبت درصد جمعیت در قاعده این دو هرم سنی حاصل شده است استنباط کرد. شایان ذکر است که با کاهش اساسی و مستمر باروری جمعیت بتدریج از جوانی خارج شده و پس از طی دوره انتقال ساختار سنی (که این دوره از زمان شروع کاهش باروری نزدیک به نیم قرن طول می کشد) تبدیل به جمعیت سالخورده می شود، در وضعیت جمعیت سالخورده هرم سنی بیشتر شکل یک استوانه را به خود می گیرد. بدین ترتیب کشور ایران در حال حاضر در مرحله انتقال ساختار سنی قرار دارد و مالاً در دهه سوم قرن پانزدهم هجری شمسی کاملاً شکل یک جمعیت سالخورده را پیدا خواهد کرد.

2-7 تحولات اشتغال و بیکاری در طی سالهای 85-1335
اشتغال و بیکاری، از جمله موضوع های اساسی جمعیت هرکشوری است، به گونه ای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع تلقی می شود. در این قسمت تحولات عددی و درصدی جمعیت دهساله و بالاتر، جمعیت فعال، شاغل و بیکار در سرشماریهای انجام شده در کشور مورد بررسی قرار می گیرد.
جمعیت دهساله و بالاتر کشور از 7/12 میلیون نفر در سال 1335 به 5/59 میلیون نفر(تقریباً 5 برابر) در سال 1385 رسیده است. در دوره 45-1335 رشد جمعیت دهساله به بالا از رشد کل جمعیت کمتر بوده است ( 6/2 درصد در مقابل 8/2درصد)، در دوره 55-1345 بر عکس دوره قبلی رشد جمعیت دهساله و بالاتر از رشد کل جمعیت بیشتر بوده است (2/3 درصد در مقابل 7/2 درصد) که این افزایش به دلیل اجرای برنامه تنظیم خانواده و کاهش اندک موالید بوده است. در دوره 65-1355 به دلیل روند رو به افزایش میزان موالید رشد جمعیت دهساله به بالا از رشد کل جمعیت کمتر بوده است(6/3 در مقابل 9/3). در دوره 75-1365 به علت کاهش زیاد میزان موالید و همچنین ورود موالید دوره قبل به سنین بالای ده سال، جمعیت دهساله و بالاتر رشد به مراتب بیشتری از رشد کل جمعیت داشته است (3/3 در مقابل 9/1). و در نهایت در دوره 85-1375 نیز به دلیل ادامه روند کاهشی میزان موالید رشد جمعیت دهساله و بالاتر بیشتر از رشد کل جمعیت بوده است ( 6/1 درصد در مقابل 7/2 درصد). با توجه به برآورد انجام شده بنظر می رسد در دوره 1404-1385 بالاترین تعداد جمعیت دهساله و بالاتر و به تبع آن نیز بالاترین تعداد جمعیت فعال را خواهیم داشت، بطوریکه جمعیت دهساله و
بالاتر کشور و جمعیت فعال در سال 1404 به ترتیب برابر با 77 و 31 میلیون نفر خواهد شد.
جمعیت فعال کشور (شاغل و بیکار در جستجوی کار) از 6 میلیون نفر در سال 1335 به 5/23 میلیون نفر در سال 1385 رسیده است. در فواصل تمام سرشماریهای انجام گرفته به جز فاصله سرشماری1365 تا 1375 میزان رشد سالانه جمعیت فعال روند افزایشی داشته است، بگونه ای که در جدول شماره 2-4 ملاحظه می شود این میزان رشد از 2/2 درصد در دوره 45-1335 به 9/3 درصد در دوره 85-1375 رسیده است. در طول دوره 85-1375 میزان رشد جمعیت فعال از رشد کل جمعیت و جمعیت دهساله و بالاتر بیشتر بوده است، به عبارت دیگر در طول این دوره همراه با افزایش قابل ملاحظه جمعیت دهساله و بالاتر و تقاضای کار از طرف تعدادی از آنها سهم شاغلین و بیکاران نیز افزایش یافته است. همانگونه که گفته شد افزایش جمعیت دهساله و بالاتر در طی دوره 85-1375 باعث افزایش سهم شاغلین و بیکاران نیز در طی این دوره گردیده است، بطوری که جمعیت شاغلین کشور از 9/5 میلیون نفر در سال 1335 به


پاسخی بگذارید