دانلود پایان نامه

جلب همکاری وزارتخانهها، سازمانها و نهادها، کتابخانه مجهزی با توجه به تعداد محکومان تاسیس کرده و کتابهای علمی، مذهبی، اخلاقی، و فنی در حد نیاز برای مطالعه در اختیار آنها قرار دهد. محکومان میتوانند در ساعات معین به کتابخانه مراجعه نمایند و با اجازه مسئولان کتابخانه، کتاب مورد علاقه خود را به امانت ببرند. استفاده از مجله روزنامه مجاز در داخل موسسه یا زندان مانعی ندارد.کانون اصلاح و تربیت نیز از این امر مستثنی نیست و کتابخانهای برای استفاد مددجویان مهیّا کرده است. با همکاری اداره فرهنگی و هنری کانون مددجویان می توانند نشریه و خلاصه نویسی داستان را زیر نظر مربیان انجام بدهند.
5-آموزش برای پیشگیری و سو مصرف مواد مخدر
مددجویانی که به کانون اصلاح و تربیت اعزام می گرددند، اگر مشکوک به مصرف مواد مخدر و الکل باشند بر اساس تصمیم مدیریت مورد آزمایش مواد مخدر قرار خواهند گرفت. در قسمت بهداری و روانشناسی درباره سو مصرف مواد مخدر به تمامی مددجویان به صورت فردی یا جمعی آموزش های لازم داده میشود. با توجه به اینکه آمار دستگیری اطفال و نوجوانان به دلیل حمل و توزیع مواد مخدر در جامعه به بالاترین حد خود رسیده است، به همین دلیل مسئولین و متخصصان کانون نیز برنامه های مدوّنی را برای پیشگیری و ترک اعتیاد مددجویان تهیه و اجرا می نمایند. جلسات مشاوره مواد مخدر حداقل هفته ای یک بار در سالن اجتماعات با حضور تمامی مددجویان تشکیل میگردد. هر هفته حداقل دو فیلم درباره ی مواد مخدر و آثار زیان بخش آن برای مددجویان به نمایش در می آید و در آخر فیلم آموزش و اطلاعات لازم به آنها ارایه میگردد.
به منظور ترک اعتیاد و مشاوره گروه ها کلاس های NA در کانون تشکیل میگردد.هر مددجویی که اعتیاد دارد می تواند در جلسات آن شرکت کند و برای حل مشکلات اعتیاد از آنان کمک بگیرد. همانطور که در سطوح بالا ذکر شد، حداقل هفته ای یک بار کلاس های آموزشی برای سو مصرف مواد مخدر توسط متخصصان برگزار میگردد.از اهداف اصلی برگزاری این کلاس ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
– افزایش اطلاعات صحیح درباره ی مواد مخدر و تغییر دیدگاههای مددجویان در خصوص مواد مخدر؛
– تبیین ارزشها به منظور یاری دادن به مددجویان در جهات اتّخاذ تصمیم در رابطه با مواد مخدر؛
– کمک به بلوغ عاطفی مددجویان و کاهش انگیزه برای استفاده از مواد مخدر؛
– تبیین آثار و مضرات فردی و اجتماعی مصرف مواد مخدر؛
جلوگیری از ادامه مصرف مواد مخدر و ارایه روشهای ترک اعتیاد در خصوص مددجویان معتاد شواهد زیادی در دست است که نشان می دهد آموزش جلوگیری از استفاده مواد مخدر باید در ابتدای کودکی انجام گیرد. یعنی زمانی که عقاید، نگرش ها و الگوی رفتاری در مرحله شکل گیری است.
اکثر مددجویانی که به علت توزیع مواد مخدر دستگیر میشوند به نظر می رسد بزهکار نیستند،بلکه این اطفال و نوجوانان بزهدیده میباشند و افراد سودجو برای فرار از دست قانون اقدام به فریب و اغفال اطفال و نوجوانان میکنند و از طریق آنها اقدام به توزیع و پخش مواد مخدر مینمایند. به همین جهت آموزش پیشگیری و قبح مواد مخدر بایستی از دوران کودکی به افراد داده شود.
6- برنامه های کمیته حرفه آموزی و اشتغال
در بدو ورود به کانون اصلاح و تربیت، مسئول گزینش در واحد پذیرش با مددجو مصاحبه میکند، براساس میزان معلومات، مهارتهای فنی و علاقه به شورای طبقه بندی پیشنهاد میدهد که مددجوی مذکور به کدام بخش برای آموزش فرستاده شود .در کانون هیچ مددجوی بیکار نیست و الزاماً تمامی مددجویان به بخشهای آموزشی و کارگاهی اعزام می شوند. در کانون کسب مهارت و یا ادامه تحصیل به عنوان یک ارزش شناخته میشود و در ارائه خدماتی همچون مرخصی، عفو، اردو و غیره موثر می باشد. با توجه به کارگاهها و امکانات موجود و استفاده مربیان آموزش فنی و حرفه ای اهدافی همچون کسب مهارت، رفع مشکلات مادی و معنوی مددجویان، خودکفایی آنها، کمک به خانواده مددجویان و کاهش آسیب و نارسایی های زندان را مسئولین مورد توجه قرار میدهند.
1-6-مربیان آموزش فنی و حرفهای
طبق ماده 16 آیین نامه اجرایی کانون اصلاح و تربیت «آموزگاران تعلیمات حرفه ای عهدهدار آموختن حرفه به اطفال و اداره کارگاههای کانون بوده و طبق برنامهای که از طرف مدیر کانون به کمک متخصصان و پس از کسب نظر اداره خدمات اجتماعی و تصمیم وزارت دادگستری تهیه میشود، اقدام خواهند نمود.»مربیان آموزش فنی و حرفهای از طرف سازمان فنی و حرفه ای کشور بر اساس تعاملاتی که سازمان زندان ها با سازمان فنی و حرفهای دارند انتخاب و به کانون اصلاح و تربیت معرفی میگردند. امکان دارد برخی از مربیان از طرف سازمان آموزش و پژوهش(منطقه 5) برای آموزش در کارگاههای فنی و حرفهای به کانون معرفی گردند.
مربیان فنی و حرفه ای باید از نظر اخلاق و طرز برخورد با مددجویان و از نظر میزان تخصص در سطح خوبی باشند و مورد گزینش یگان حفاظت اطلاعات مستقر در کانون باشند. مربیان بر طبق برنامه از پیش تعیین شده به صورت دورهای کلاسهای آموزش تخصصی در رشته تخصصی خود را از طرف سازمان فنی و حرفهای طی مینمایند.
مددجویان از ساعت 8 تا 12 ظهر در اختیار مربیان قرار دارند و در کارگاههای مختلف مشغول به کار میگردند. مربیان علاوه بر آموزش های فنی و حرفه ای در رشته های خاص و کنترل نظم و امنیت کارگاه هرگاه ملاحظه نماید که مددجویی دارای پشتکار و مسئولیت پذیری بالایی است و نظم و انضباط کارگاه را رعایت مینماید میتواند به رئیس اداره فرهنگی طی گزارشی پیشنهاد تشویق مددجو را بنماید و عکس قضیه نیز صادق است. یعنی هرگاه مددجویی از انجام وظایف محوله شانه خالی کند و در محیط کارگاه با رفتار خود نظم و امنیت آنجا را مختل نماید میتواند از رئیس اداره فرهنگی تقاضا نماید که فرد خاطی مورد تنبیه انضباطی قرار بگیرد.
2-6- کارگاههای موجود در مجتمع کارگاهی
در این مجتمع رشتههای مختلف فنی و حرفه ای توسط مربیان از سازمان فنی و حرفه ای در رشتههای برق و سیمکشی ساختمان، درودگری، برق خودرو، معرقکاری، سفال گری، پیرایشگری، مکانیک خودرو، کشتکار گلخانه و عروسک دوزی(برای دختران) آموزش داده میشود. مددجویان با توجه به فاکتورهایی که قبلاً گفتیم و با توجه به نظر مسئولین و نظر شورای طبقه بندی به هر یک از کارگاهها فرستاده میشوند و هر روز چهار ساعت در کارگاهها مشغول به کار هستند. دوره آموزشی هر رشته متفاوت و بین 2 تا 6 ماه متغیر است. در مجتمع کارگاهی، مددجویان موظفند از مقررات مجتمع تبعیت نمایند و به طور مرتّب و منظم در کلاس حضور یابند. اگر مددجویی نظم و امنیت کارگاهها را با اعمال و رفتار خلاف مقررات مختل نماید، بوسیله رای شورای انضباطی تنبیهات مقتضی در مورد او اجرا خواهد شد. مددجویان موظفند به مربیان احترام بگذارند و زمانی که آنها مشغول تدریس هستند سکوت را رعایت نمایند. در صورتی که مددجویی مایل به ادامه هر یک از رشتهها بعد از ترخیص شدن از کانون باشند تا پروانه فنی اخذ نماید، میتواند به مسئول فرهنگی کانون مراجعه نماید تا مجوز لازم صادر گردد. به صورت دوره ای آموزش آتش نشانی و دستور العمل نحوه خاموش کردن آتش در تمام خوابگاهها در دسترس مددجویان قرار دارد. برای آمادگی مددجویان و آشنایی بیشتر آنها با این دستور العمل به صورت دورهای با حضور مسئولین عملیات اطفا حریق و نجات مسدومین به صورت تصنّعی اجرا میگردد.
3-6 -نحوه صدور پروانه فنی و حرفهای
در پایان هر دوره آموزشی که با توجه به رشته های خاص فنی و حرفه ای متغیر بین 2 تا 6 ماه است، آزمونی برگزار میگردد و به قبول شدگان پروانه فنی و حرفهای داده میشود.
در آخر هر دوره سوالات هر رشته توسط سازمان فنی و حرفه ای طرح میگردد و ساعت و روز آزمون در آن تعیین می گردد. مسئول امور فرهنگی و هنری به مددجویانی که از کانون ترخیص شدهاند ولی تمایل به شرکت در آزمون و اخذ پروانه دارند اطلاع میدهند که در روز معینی در کانون حاضر شوند. آزمون با همکاری مسئولین کانون انجام میگیرد و اوراق مهر و موم شده به سازمان فنی و حرفه ای فرستاده میگردد. بعد از تصحیح اوراق به کسانی که نمره قبولی را اتخاذ نموده اند از طرف سازمان فنی و حرفه ای گواهینامه معتبر صادر میگردد. در این گواهینامه (پروانه فنی و حرفه ای) نامی از محل در یافت آن یعنی کانون اصلاح و تربیت ذکر نمیشود.
گواهینامه ای که صادر میشود به امضا رئیس کمیته ارزشیابی مرکز کانون اصلاح و تربیت و مسئولین ارزشیابی استان تهران و مدیر کل فنی و حرفه ای استان تهران می رسد.
د-قسمت زندان (اندرزگاه) و مقررات اصلی و تکمیلی کانون اصلاح و تربیت
در این قسمت بخش زندان مورد بررسی قرار می گیرد.در قسمت زندان مددجویانی نگهاری میشوند که جرایم ارتکابی آنها مهم است و قاضی دادگاه تشخیص میدهد که فرد جدا از سایر مددجویان در قسمت زندان نگهداری گردد. یا اینکه برخی از مددجویان مقررات و آیین نامه کانون را رعایت نمیکنند و برای تنبیه آنان شورای انضباطی تصمیم میگیرد که آنها را به قسمت زندان بفرستند. به مقررات اصطلاحاً مقررات تکمیلی و اصلی گفته میشود. در زندان نیز تدابیر اصلاحی و تربیتی خاصی با حضور مددکاران و روانشناسان انجام میگیرد.
جرایم و تخلفاتی که مددجو به علت ارتکاب آن زندانی می شود:

نوجوانانی که متهم به قتل یا جرمی باشند که مجازات آن حبس ابد، اعدام و یا قصاص باشند، در مراحل تحقیقات و دادرسی و اجرای احکام در این قسمت نگهداری می شوند. در قانون سال 1338 نوجوانانی که بیش از پانزده سال تمام سن داشته باشند و مرتکب جرم می شدند، بین 6 ماه الی 5 سال در این قسمت حسب اهمیت و مجازات جرم و شرایط متهم نگهداری میگردیدند.

تصمیم اخیر در موردی اتخاذ می شود که طفل مرتکب جنایتی گردیده باشد.چنانچه مجازاتی که برای آن جنایت بر طبق قانون معین گردیده اعدام یا حبس ابد باشد مدت زندان کمتر از دو سال نخواهد بود. در مواردی که با توجه به نوع جرم ارتکابی و زمانی که رفتار و اخلاق طفل موجب فساد اخلاقی سایر اطفال میگردد، طفل مذکور به دستور مقام قضایی به قسمت زندان انتقال پیدا میکند و پس از اصلاح اخلاق و رفتار، دادگاه مجدداً فرد را به قسمت اصلاح و تربیت برای بقیه مدّت صادر میکند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

هرگاه مددجویی از قوانین و مقررات اصلی کانون اصلاح و تربیت تخلف نمایند و یا بر خلاف آن رفتار نماید به دستور شورای انضباطی برای مدت معین به اندرزگاه فرستاده میشود. مددجویانی که احتمال دارد فرار کنند و یا اینکه رفتار معارضی با قانون و آیین نامه انجام میدهند و یا به تشخیص روانشناس قادر به تحمل فضای خوابگاه نمی باشند و یا اینکه اقدام به خودکشی و یا خودزنی مینمایند به اندرزگاه فرستاده میشوند. به طور کلّی در قسمت زندان کانون اصلاح و تربیت، دو دسته از کودکان و نوجوانان نگهداری میشوند: دسته اول کودکان بین 15 تا 18 سال که مرتکب جنایتی شده باشند و دیگر آن گروه از مجرمین صغیری که قبلاً به مجازات دیگری محکوم شدهاند و قانوناً باید در قسمتهای دیگر کانون اصلاح و تربیت نگهداری شوند، ولی رفتارشان به نحوی است که موجبات فساد اخلاقی دیگران را فراهم می نماید. در این مورد حتّی شرط سن نیز مطرح نشده است. در انتهای آیین نامه اجرایی ضمن ماده 24 تحت عنوان مقررات متفرقه پیش بینی شده است که« مدیر کانون به تناسب بیانضباطی اطفال میتواند تنبیه هایی از قبیل سلب امتیازات به طور موقت، تذکر و سرزنش، نگهداری در محل مخصوص به طور انفرادی یا دسته جمعی، در باره آنها اعمال نماید. ولی به طور کلی تخویف و تحقیر اطفال در حضور دیگران و تنبیه بدنی و هرگونه عمل دیگری که به سلامت جسمی و روانی اطفال لطمه بزند، مطلقاً ممنوع است.»
1- تدابیر اصلاحی و تربیتی در زندان
ترتیب نگهداری اطفال در قسمت زندان از لحاظ صرف غذا، خواب، تعلیمات اخلاقی و حرفه ای به گونه ای است که شبیه نگهداری در قسمت اصلاح و تربیت باشد.مدیر کانون میتواند برحسب تخلف انضباطی و روحیه مددجوی متخلف و یا خصوصیات مددجویی که بطور مستقیم با نظر دادگاه در زندان نگهداری میشوند، آنان را از لحاظ صرف غذا یا خواب یا تعلیمات اخلاقی و حرفه ای و اجرا تدابیر تربیتی و تهذیبی به دستههایی تقسیم نموده و معاشرت هر دسته را با دسته دیگر ممنوع نماید. مطبق آیین نامه انضباطی فردی که به اندرزگاه فرستاده میشود از برخی از امتیازات از قبیل ملاقات با خویشاوندان و تماس تلفنی، مرخصی و … محروم میگردد. با توجه به حالت خطرناک برخی از مددجویان در قسمت اندرزگاه، آنها را به صورت انفرادی در یک سالن (بند) نگه میدارند و روزها حق خواب ندارند. به محض اعزام مددجو به قسمت زندان، مددکاران و روانشناسان به قسمت مذکور مراجعه می نمایند و اقدام به مشاوره و کشف علت ارتکاب بزه و یا تخلف از مقررات کانون میپردازند. پس از آنکه مددجو با کمک مددکاران و روانشناسان پی به اشتباه خود برد و ابراز ندامت کرد و به نظر مسئولین و مراقبان فرد متخلف اصلاح گردیده باشد، طبق گزارشی وضعیت مددجو را به شورای انضباطی گزارش می دهند. با صدور اجازه از طریق شورای انضباطی و در برخی از جرایم پس از صدور مجوز از سوی دادگاه فرد دوباره به قسمت اصلاح و تربیت برگردانده میشود.
2- ترکیب شورای انضباطی و نوع تنبیهات اتخاذی
به منظور تسریع در امر تربیت و اصلاح زندانیان و حصول نتیجه بازپروری و بازسازی ساختار فکری و روحی مددجویان و به انگیزه رفع آثار و تبعات جرم از وجود مجرمان و آماده سازی آنان برای بازگشت به اجتماع و اشتغال آنان در بخشهای تولیدی و صنعتی و اقتصادی جامعه و کمک به آسایش عمومی آحاد جامعه و خصوصاً خانوادههای زندانیان و تامین سلامت همه افراد و بهره گیری از محبوس شدن زندانیان، باید در هر زندان شورایی بنام شورای انضباطی تشکیل و ناظر بر حسن رفتار و کردار زندانیان و سو حرکات آنان باشد تا در خصوص مددجویانی که عادتاً علاقمند به ارتکاب جرم و تخلف از آیین نامه و مقررات محل نگهداری را دارند، از طریق این شورا تنبیه و مجازات شوند. هم چنین در صورتی که در طول مدت تحمل کیفر مددجو حسن رفتار و اخلاق نشان دهد و آثار تنبیه و اصلاح در آنان ظاهر گردد بوسیله شورا تشویق می گردند.
مطابق ماده 174 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور« به منظور رسیدگی به تخلفات محکومان و متهمان شورای انضباطی با ترکیب اعضای زیر تشکیل می گردد: مسئولان واحدهای قضایی، بازپروری، حفاظت اطلاعات، رئیس اندرزگاه مربوط، و یک نفر مددکار با انتخاب رئیس زندان.تصمیمهای اتخاذی با اکثریت آرا قابل اجرا است.»
بیشترین انگیزه در راستای تشکیل این شورا، حسن مراقبت و اعمال تدابیر لازم و ایجاد روحیه نظم و انضباط و عادت دادن به سلامت نفس در زندانیان شرور میباشد که به نحوی از انحا آنان را تشویق به تغییر صفات ناپسند و هنجارهای خلاف نموده و افکار مجرمانه و تصورات متجاوزگرانه را از آنان دور و به هر صورت چنین افرادی را بازسازی و آماده بازگشت به اجتماع نمایند.
هر یک از کارکنان وقتی با یک بدرفتاری یا تخلف از مقررات اصلی یا تکمیلی توسط مددجو مواجه شد، پیش از گزارش حادثه باید تحقیقاتی انجام بدهد تا تمام اطلاعات مربوط به تخلف را آماده و جمع بندی نماید. پس از تکمیل گزارش مسئول مراقبت باید از تخلف صورت گرفته مطلع شود. تمام گزارشها بوسیله مدیر کانون یا معاون او در مدت 24 ساعت مورد بررسی قرار میگیرد و تنها این دو مقام مسئول می توانند اتهام فرد خاطی را در شورا مطرح نمایند.
پس از اتمام تحقیقات و محرز شدن ارتکاب جرم و یا تخلف از مقررات کانون مسئول مراقبت یا جانشین مدیر تصمیم میگیرد که فرد خاطی را قبل از رسیدگی به تخلف در شورای انضباطی در خوابگاه نگه دارند و یا اندرزگاه بفرستند. جلسه رسیدگی به تخلف باید ظرف دو روز بعد از اخطار کتبی به مددجو تشکیل شود. مگر اینکه مددجو متقاضی تسریع در تشکیل


دیدگاهتان را بنویسید