دانلود پایان نامه

گیری مذهبی عبارتنداز؛ جهت گیری مذهبی بیرونی (848/0) و جهت گیری مذهبی درونی (774/0) می باشند.

5-1- مقدمه
در این فصل با بهره گرفتن از داده های آماری و جدول های فصل چهارم، اطّلاعات به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بر اساس یافته های پژوهش در رابطه با هر یک از فرضیه های تحقیق نتیجه گیری لازم صورت گرفته است. در ادامه نیز به پیشنهادهای کاربردی و مرتبط با موضوع و نیز به محدودیتهای تحقیق هم اشاره شده است.
5-2- یافته های توصیفی
در این به بخش خلاصه ای از ویژگی های جمعیت شناختی که با بهره گرفتن از آمار توصیفی مورد بررسی قرار گرفته اشاره می شود:
– تعداد جمعیت نمونه 200 نفر می باشد که از این تعداد 100 نفر (0/50%) دختران فراری و تعداد 100 نفر (0/50%) نیز دختران عادی بودند.
– از بین دختران فراری، تعداد 11 نفر (0/11%) دارای مدرک تحصیلی دیپلم، تعداد 22 نفر (0/22%) سوم راهنمایی، تعداد 41 نفر (0/41%) پنجم ابتدایی و تعداد 26 نفر (0/26%) از آنان نیز بیسواد بودند.
– از بین دختران عادی، تعداد 86 نفر (0/86%) دارای مدرک تحصیلی دیپلم، تعداد 8 نفر (0/8%) سوم راهنمایی، تعداد 4 نفر (0/4%) پنجم ابتدایی و تعداد 2 نفر (0/2%) از آنان نیز بیسواد بودند.
– از بین دختران فراری، تعداد 3 نفر (0/3%) تک فرزند، تعداد 9 نفر (0/9%) دو فرزند، تعداد 25 نفر (0/25%) سه فرزند، تعداد 31 نفر (0/31%) چهار فرزند، تعداد 24 نفر (0/24%) پنج فرزند و تعداد 8 نفر (0/8%) نیز دارای 6 فرزند بودند.
– از بین دختران عادی، تعداد 55 نفر (0/55%) تک فرزند، تعداد 16 نفر (0/16%) دو فرزند، تعداد 19 نفر (0/19%) سه فرزند، تعداد 8 نفر (0/8%) چهار فرزند، تعداد 1 نفر (0/1%) پنج فرزند و تعداد 1 نفر (0/1%) نیز دارای 6 فرزند بودند.
– از بین دختران فراری، تعداد 66 نفر (0/66%) دارای پدران بیکار، تعداد 18 نفر (0/18%) کارمند و تعداد 16 نفر (0/16%) از آنان نیز پدرانشان دارای شغل آزاد بودند.
– از بین دختران عادی، تعداد 4 نفر (0/4%) دارای پدران بیکار، تعداد 52 نفر (0/52%) کارمند و تعداد 44 نفر (0/44%) از آنان نیز پدرانشان بازاری بودند.
– از بین دختران فراری، تعداد 82 نفر (0/82%) دارای مادران خانه دار، تعداد 11 نفر (0/11%) کارمند و تعداد 7 نفر (0/7%) از آنان نیز مادرانشان دارای شغل آزاد بودند.
– از بین دختران عادی، تعداد 22 نفر (0/22%) دارای مادران خانه دار، تعداد 44 نفر (0/44%) کارمند و تعداد 34 نفر (0/34%) از آنان نیز مادرانشان دارای شغل آزاد بودند.
– از بین دختران فراری، تعداد 61 نفر (0/61%) در مسکن شخصی، تعداد 8 نفر (0/8%) مسکن دولتی و تعداد 31 نفر (0/31%) از آنان نیز در مسکن استیجاری به همراه والدین خود زندگی می کردند.
– از بین دختران عادی، تعداد 69 نفر (0/69%) در مسکن شخصی، تعداد 25 نفر (0/25%) مسکن دولتی و تعداد 6 نفر (0/6%) از آنان نیز در مسکن استیجاری به همراه والدین خود زندگی می کردند.
5-3- بحث و بررسی فرضیه ها
برای تحقق اهداف این پژوهش، سه فرضیه طراحی و تدوین شد. پس از اجرای ابزار در بین جمعیت نمونه، داده های مربوطه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج آن به شرح ذیل آمده است:
فرضیه اول:همبستگی خانوادگی در بین دختران فراری و عادی شهر تهران متفاوت است.
تحلیل یافته ها: داده های مربوطه به جدول تحلیل واریانس نشان می دهد کهمیزان همبستگی خانواده در بین دختران فراری و عادی تفاوت معنی داری دارد (000/0ρ و 483/2059= f). بنابراین فرضصفرH0 رد و فرض تحقیقH1 تأیید می گردد. لذا با 95% اطمینان می توان ادعا کرد که همبستگی خانواده در بین دختران عادی بیشتر از دختران فراری است. این یافته با نتایج پژوهش های ابراهیمی قوام و خطیب زاده (1392)، چراغعلی گل و همکاران (1391)، سامانی (1391)، ایمانی فرد و کامکار (1390)، فتحی (1387)، پارکر و بنسون (2013)، استاین و همکاران (2011)، آناتا (2009) و تایلر و کاوس (2009) همخوانی دارد. در همین رابطه نوری (1389) معتقد است کهخانواده،رکناساسیجامعه انسانیاستوبی شکباسستیروابطوگسستآن،‬جامعهنمی تواندبهرشدوپویاییدستیابد،زیرا «هیچپدیده انحرافیدرجامعه،‬بدوندرنظرگرفتنمیزانطلاقوثباتخانواده هامطرحنمی گردد.» ودرصورت‬نبودیاوجودخللدرآن،هیچنهادوسازمانینمیتواندبهطورکاملجایگزینآنشود‬وسهمدولتهادراینزمینه،تنهابرنامه ریزیوایجادتسهیلاتلازمبرایشکل گیری‬درستخانوادهوکمکبهثباتاستحکامدرونیآناست.
در تبیین این یافته می توان گفت که؛ چگونگی نقش و قدرت پدر در خانواده، شیوه برخورد والدین با مسائل دختران، ناتوانی در پاسخگویی والدین به نیازهای عاطفی دختر در ایجاد و حفظ محیطی امن برای وی، از جمله عوامل کاهش دهنده میزان همبستگی خانوادگی دختران با والدین است.
فرضیه دوم: سلامت روانی در بین دختران فراری و عادی شهر تهران متفاوت است.

تحلیل یافته ها: داده های مربوطه به جدول تحلیل واریانس نشان می دهد کهمیزان سلامت روانی در بین دختران فراری و عادی تفاوت معنی داری دارد (000/0ρ و 708/4960= f). بنابراین فرضصفرH0 رد و فرض تحقیقH1 تأیید می گردد. لذا با 95% اطمینان می توان ادعا کرد که سلامت روانی در بین دختران عادی بیشتر از دختران فراری است. این یافته با نتایج پژوهش های احمدی فروشانی و همکاران (1392)، تمنایی فر و همکاران (1392)، سالمی و همکاران (1392)، سراج خرمی و صفرزاده (1391)، سامانی (1384)، ویل کینسون و والفورد (2012) و پنلی و توماکا (2007) همخوانی دارد. در همین رابطه اسمخانی اکبری نژاد و همکاران (1389)معتقد استاستفاده از هیجانهای مناسب در برابر فشار روانی از تأثیر منفی آن بر سلامت روانی فرد میکاهد و در نتیجه باعث سازگاری میشود. بنابراین مهارتهای اجتماعی و هیجانیبا تواناییهای لازم برای موفقیت در کلاس درس به هم تنیدهاند. وقتی فرد نسبت به تواناییهایش برای تنظیم هیجانات خود باور دارد به احتمال زیاد ابراز آنها بر سلامت روانی فرد تأثیر مثبت میگذارد. پس سازگاری موفق با تجربهی فشارزای روانی تا حدودی به باورهایی بستگی دارد که فرد از ظرفیت تنظیم احساساتش برخوردار است، همچنین نقش دانشگاه را نمیتوان صرفاً محلی برای یادگیری مطالب تحصیلی تلقی کرد، بلکه باید مکانی باشد که علاوه بر این منجر به آموزش مهارتهای اجتماعی و هیجانی گردد.
در تبیین این یافته می گفت که عواملخانوادگینظیرناپایداریساختارخانواده،طردوالدینومشکلاتاقتصادی -اجتماعیباسلامتروانیقبلازفرارارتباطقویدارند. خانوادهدخترانفراریباویژگیهاییچونعدمنزدیکیعاطفی،برقراریارتباطاتاجتماعیمحدودوتمایلکمبهاینگونهروابط،تحتکنترلندیدنرویدادها،تعاملاتهمراهباتعارضاعضایخانواده،قوانینسرسختانهیامحدودو … مشخصمیشوند. همچنیننوجوانانیکهکمترازطرفخانوادهحمایتمیشوندنسبتبهنوجوانانیکهازطرفخانوادهبیشترحمایتمیشوند سلامتروانیو توانشهیجانیپایینتریخواهندداشت.
فرضیه سوم: جهت گیری مذهبی در بین دختران فراری و عادی شهر تهران متفاوت است.
تحلیل یافته ها: داده های مربوطه به جدول تحلیل واریانس نشان می دهد کهمیزان جهت گیری مذهبیدر بین دختران فراری و عادی تفاوت معنی داری دارد (000/0ρ و 056/1213= f). بنابراین فرضصفرH0 رد و فرض تحقیقH1 تأیید می گردد. لذا با 95% اطمینان می توان ادعا کرد که جهت گیری مذهبیدر بین دختران عادی بیشتر از دختران فراری است. این یافته با نتایج پژوهش های بلوردی و همکاران (1392)، صفرزاده (1390)، شمس اسفندآباد و نژاد نادری (1388)، ایگال و همکاران (2013) و سینها و همکاران (2011) همخوانی دارد. در همین رابطه آلپورت (1967) معتقد است که آلپورت در گسترۀ شخصیت و روانشناسی اجتماعی بر حسب جهت گیری دینی افراد،آنها را به دو نوع جهت گیری مذهبی درونیو بیرونی تقسیم بندی کرده است.تقسیم بندی آلپورت در خصوص جهت گیری دینی توانسته است توجه زیادی را طی سالیان اخیر به خود معطوف کند و در مطالعاتی که عامل مذهب مورد توجه روانشناسان باشد به عنوان یک نظریه کارآمد مورد استفاده قرار میگیرد.از نظر آلپورت،افرادی که دارای جهت گیری مذهبی بیرونی هستند،به لحاظ نظری دارای باورهای مذهبی هستند و اهداف ابزاری دارند.باچنین انگیزه ای،مذهب ابزار ارضای نیازهای اولیه فرد خواهد بود.به بیان دیگر فردی که دینداری بیرونی دارد به سمت خداوند می رود،بدون آنکه خود را فراموش کند.شواهد جهت گیری مذهبی بیرونی احتمالاً زمانی آشکار می شود که فرد با چنین جملاتی مؤافق باشد: «کلیسا مکان مناسبی برای شکل گیری روابط خوب اجتماعی است» یا «آنچه دین برای فرد دارد،آرامشی است که هنگام غم،بدبختی و مصیبت بر فرد حاکم می شود» یا جمله ای نظیر «یکی از دلایلی که عضو کلیسا شده ام این است که این عضویت به تثبیت فرد در جامعه کمک کند».
همچنین از دیدگاه آلپورت،افراد دارای جهت گیری مذهبی درونی،ضمن درون سازی ارزش های دینی،مذهب را به مثابۀ هدف در نظر می گیرند.در این جهت گیری،دین دارای کنش خود مختار و مستقلی شده و به انگیزه برتر مبدل می گردد.برای اشخاصی که دارای دینداری درونی هستندنیازهای غیردینی هرچه قدر هم مهم باشنداهمیت غایی کمتری دارند.این افراد سعی می کنند تا آنجا که ممکن است این نیاز ها را با باورها و تکالیف دین خود،هماهنگ سازد.معتقد بودن به یک آیین،فرد را برای درونی ساختن و پیروی کامل از آن برمی انگیزد.افراد با چنین انگیزه ای از دینشان استفاده نمی کنند،بلکه با آن زندگی می کنند.برخی از مواد قیاس دینداری درونی عبارت است از «دین برایم مهم است که بخشی از وقتم را در تنهایی به تفکر و تأمل دربارۀ باورهای دینی ام در واقع زیر بنای اصلی روش من در زندگی هستند». بنابراین، در ایمان درونی،ابعاد روحانی اولیه می شود و فرد تلاش می کند کهجنبه های غیرالهی و سکولاری زندگی را با ایمان خود سازگار کند(گلمن، 2011).
در تبیین این یافته می توان گفت که؛ در خانواده هایی که اعتقادات مذهبی سست بوده و اعضای خانواده به دستورات مذهبی پایبند نیستند، گرایش به ناهنجاری های رفتاری و اخلاقی وجود خواهد داشت. نگرش مذهبی به عنوان چراغ راهنما، افراد را گمراهی و کج رویی نگه می دارد. بنابراین پدیده فرار از خانه برای دخترانی که در خانواده هایی با اعتقادات مذهبی سست رشد می کنند بیشتر به چشم می خورد. یافته های این پژوهش هم گویای همین نکته است.
5-4- محدودیت های تحقیق
اجرای این تحقیق با محدودیتهایی روبرو بود که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1- ازآنجاییکهاینپژوهش،درمیاندخترانفراریساکندرمراکزبهزیستیانجامشدهاست،لذاممکناستنتایجبدستآمدهازآن،قابلتعمیمبهافرادفراریکهدراینگونهمراکزحضورندارند،ولیجزفراریانازمنزلمحسوبمیشوند،نباشد.
2- باتوجهبهاینکهمتغیرهایپژوهشحاضرازطریقخودگزارشگریموردبررسیقرارگرفته،دراستنادبهیافتههایپژوهشبایدجانباحتیاطرارعایتنمود.
5-5- پیشنهادها
در این قسمت بر اساس یافته های تحقیق و به جهت بهبود وضعیت موجود، بر اساس فرضیه های پژوهشی پیشنهادهای لازم در دو بخش به شرح زیر ارائه شده است:
5-5-1- پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش
– بهوالدینازطریقرسانههایگروهی،سمینارهاوسایرروشهایاطلاعرسانیدرخصوصچگونگیرفتاربافرزنداننوجوانوایفاینقشیکوالدخوب،آموزشهایلازمدادهشود.
– مطالبعلمیسادهومناسببراینوجوانانوخانوادههادرخصوصشناختدورانحساسوبااهمیتنوجوانیوبلوغتهیهوتوزیعگرددوعواقبوپیامدهایناگوارفراربهصورتعلمیبراینوجواناندرمدارسوهمچنینازطریقرسانههایعمومیتوسطمتخصصینتشریحگردد.
– باتوجهبهاینکهتعدادزیادیازدخترانفراریدرمرکزبهزیستیحضورندارندونظربهاینکهاینپژوهشبررویدخترانساکندرمراکزبهزیستیاجراشده،پیشنهادمیشودکهاینپژوهشباتأکیدبیشتربردخترانفراریکهتحتنظارتنیستندنیزاجراشود،تابااطمینانبیشتربتواننتایجایندوگروهراباهممقایسهکرد.
– با توجه به روند رو به افزایش پدیده فرار دختران از خانه و مسائل و عواقب حاصل از فرار دختران، توجه به مسأله پیشگیری و شناسایی عوامل زمینه ساز و اجرای مداخلات گوناگون جهت اصلاح آنها صورت گیرد.
– با توجه به کاهش سن هنگام فرار، اجرای مداخلات باید معطوف به سنین نوجوانی و حتی خردسال تر شود.
-کلاسهایآموزشیجهتبالابردنسطحآگاهینوجوانان،والدین،مربیانومعلمینمدارسجهتپیشگیریازفراروعوارضآن برگزار گردد.
– سطحآگاهیجامعهدرموردمسائلومشکلاتبلوغونوجوانیازطریقرسانههایارتباطجمعیمثلرادیو،تلویزیونومطبوعات بالا برده شود.
– اماکنتفریحیاجتماعیوفرهنگیوورزشیسالم،پارکهاوکتابخانههایعمومی برای استفاده کودکان، نوجوانان و جوانان ایحاد شود.
– کلاسهایآموزشیجهتمعلمینمدارسوحساسکردنآنها نسبتبهمسائلومشکلاتدانش آموزان ایجاد گردد.
– کلاسهایآموزشیجهتنوجوانان و جوانانبهمنظورارتقاءمهارتهایزندگیوشیوههایحلمشکل برگزار شود.
– سازمانهایغیردولتیجهتحمایتوراهنماییدخترانفراریبهمنظورپیشگیریازآسیبهایبعدازفرار تشکیل و تقویت گردد.
– حمایتهایاجتماعیجهتخانوادههایپرجمعیتوکمدرآمد صورت گیرد.
– برنامههایآموزشیجهتخانوادههابهمنظورآشنائیباعواقبازدواجهایاجباریدردختراننوجوانوپیشگیریازازدواجهایباتفاوتسنیزیاد تشکیل گردد.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

5-5-2- پیشنهادهایی برای پژوهشگران جهت انجام تحقیقات در آینده
با توجه به نتایج یافته های حاصل از فرضیه های تحقیق، بدینوسیله انجام طرحهای پژوهشی زیر به محققان بعدی پیشنهاد می گردد:
– رابطه همبستگی خانوادگی، سلامت روانی و جهت گیری مذهبی در دختران فراری
– رابطه همبستگی خانوادگی، سلامت روانی و جهت گیری مذهبی در دختران غیرفراری
– تأثیر آموزش مهارت های زندگی با همبستگی خانوادگی، سلامت روانی و جهت گیری مذهبی در دختران فراری
– شناسایی نیازهای آموزشی، اقتصادی، اجتماعی و روانی دختران فراری
منابع و مأخذ
منابع فارسی
1- آقامحمدی، سمیه؛ کجباف، محمدباقر؛ نشاط دوست، حمیدطاهر؛ عابدی، احمد؛ کاظمی، زینب و صادقی، سعید. (1390). اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر روابط اجتماعی دختران فراری. مجله روانشناسی بالینی، سال 3، شماره 2، صص 89-79.
2- ابراهیمی، احترام. (1384). بررسی و مقایسه رابطه بین سبک های مقابله با فشار روانی، خلاقیت هیجانی و سلامت روانی در دختران دانشجوی ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه تربیت معلم تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم تهران.
3- ابراهیمی قوام، صغری و خطیب زاده، متین. (1392). بررسی وضعیت خانوادگی دختران فراری با تأکید بر سوء استفاده از آنان. دوفصلنامه مطالعات پلیس زن، سال 7، شماره 19، صص 92-78.
4- احمدی فروشانی، سیدحبیب اله؛ یزدخواستی، فریبا و عریضی، حمیدرضا. (1392).


پاسخی بگذارید