دانلود پایان نامه

ین محرک‌ها اطلاعی نداشته باشد که منجر به یادگیری تداعی‌گرایانه شود و نگرش ضمنی فرد را تحت تاثیر قرار دهد. از طرفی گرین‌والد و باناجی (1995) عزت نفس ضمنی افراد را به عنوان ساختار نگرشی در نظر گرفته و آن را به طور دقیقی تعریف نمی‌کنند بلکه خودنگرشی افراد و ارزیابی خود به صورت تداعی‌گرایانه را معادل عزت نفس ضمنی می‌دانند. نگرش آشکار پیش‌بینی‌کننده رفتارهای آگاهانه افراد است درحالی‌که نگرش ضمنی پیش‌بینی‌کننده رفتارهای غیرکلامی، خودکار و ناگاهانه افراد است (اگلف و اشماکل، 2002). پس به نظر می‌رسد در این پژوهش بتوان مفهوم نگرش را معادل عزت نفس دانست؛ و این نتیجه‌گیری را ارائه کرد که شرطی‌سازی ارزشی زیرآستانه‌ای با توجه به خصایصی که برشمردیم نمی‌تواند در عزت نفس آشکار افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی تغییری ایجاد کند.

5-6- بحث و نتیجه‌گیری در مورد سوال ششم پژوهش
سوال ششم: آیا بین عزت نفس آشکار (روزنبرگ) و عزت نفس ضمنی در افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی رابطه وجود دارد؟

یافته پژوهش نشان داد که بین عزت نفس آشکار و عزت نفس ضمنی رابطه معناداری وجود ندارد.
این یافته با پژوهش‌های زیر که به بررسی رابطه بین عزت نفس آشکار و ضمنی در افراد سالم پرداخته‌اند همسو است: فازیو و همکاران (1995)، بوسون و سوان (1998)، گرین‌والد و همکاران (1998)، اسپالدینگ و هاردین (2000)، بوسون و همکاران (2000)، ویلسون، لیندزی و اسکولر (2000)، گرین والد و فارنهام (2000)، رودمن و کیلانسکی (2000)، کاواکامی و دیویدو (2001)، منتیث و همکاران (2001)، دیویدو و همکاران (2002)، فازیو و اولسون (2003)، رودلف و همکاران (2006) و با پژوهش‌های لپور و براون (1995)، ویتنبرینک و همکاران (1997)، کاواکامی و همکاران (1998)، لیبولد و مک‌کانل (2001) ناهمسو است.
عزت نفس آشکار به وسیله ابزار خودگزارشی (پرسشنامه) سنجیده می‌شود. اکثریت مردم به دنبال وانمود خوب و عزت نفس بالا هستند (بائومیستر، 1998؛ باناجی و برنتایس، 1994؛ تیلور و براون، 1998؛ گرینوالد، 1980). پس به طور خودآگاه ارزیابی‌های مثبتی را از خود ارائه می‌دهند اما ممکن است در سطح تداعی‌های ناخودآگاه دارای عزت نفس پایین بوده و خود را منفی ارزیابی کنند که از نظر روان‌شناختی نمایانگر تمایز بین عزت نفس ضمنی و آشکار این افراد است (گرین‌والد و فارنهام، 2000).
از طرفی افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی به طور ایده‌آل‌گرانه‌ای استانداردهای بالا برای عملکرد اجتماعی خود قرار می‌دهند (کلارک و ولز، 1995) و این سطح پردازش شناختی را به هنگام گزارش عزت نفس آشکار خود حفظ می‌کنند گویی به دنبال وانمود خوب یا دنبال کردن ایده‌آل‌ها و تخیلات خود هستند و این منجر به ارائه گزارشی غیرواقعی از نگرششان نسبت به خود می‌شود، در حالی‌که در مقوله عزت نفس ضمنی تداعی‌های خودکار فرد در مورد خودش دخیل هستند که فرد آگاهانه آن را پردازش نمی‌کند و امکان سوگیری در آن کمتر است. همچنین از دیگر تبییناتی که به نظر می‌رسد منجر به نبودن رابطه بین عزت نفس آشکار و ضمنی شود، نحوه اثرپذیری عزت نفس از فرهنگ است. به این معنا که عزت نفس ضمنی با اجتماعی شدن فرهنگی قبلی فرد و عزت نفس آشکار با بافت فرهنگی کنونی آن‌ها تحت تاثیر قرار می‌گیرد. پس می‌توان این تفاوت در عزت نفس آشکار و ضمنی، در واقع نوع نگرش و تداعی‌های فرد نسبت به خود در افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی را به نوع تاثرپذیری از فرهنگ نسبت داد.
5-7- یکپارچه‌نگری پژوهش
در اختلال اضطراب اجتماعی که رایج‌ترین اختلال اضطرابی و سومین اختلال شایع روان‌پزشکی محسوب می‌شود، عزت نفس به عنوان یکی از متغیرهای اصلی دخیل در نگهداری و تداوم این اختلال مطرح است، حال در بررسی فرایند عزت نفس به دلیل وانمود خوب افراد بر آن شدیم تا تداعی‌های خودکار فرد را دستخوش تغییر و سنجش قرار دهیم از این‌رو مولفه عزت نفس ضمنی مورد بررسی قرار گرفت. افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی تداعی‌های خودکار منفی نسبت به خود داشته، در واقع عزت نفس ضمنی پایینی را گزارش می‌دهند و متعاقب آن انتظار مورد ارزیابی منفی قرار گرفتن از جانب دیگران را دارند، بدین معنا که ترس از ارزیابی منفی ضمنی آن‌ها نیز بالاست. در این پژوهش از طریق سازوکار برنامه شرطی‌سازی ارزشی زیرآستانه‌ای با درگیرکردن تداعی‌های ضمنی افراد به طوری که خود فرد از ارتباط بین محرک‌ها آگاهی نداشته باشد عزت نفس آن‌ها را بالا بردیم و به دنبال آن ترس از ارزیابی منفی ضمنی آنها را کاهش دادیم. این فرایند منجر به کاهش سطح اضطراب اجتماعی این افراد در حوزه‌های تعاملات و عملکرد اجتماعی‌شان شد اما از آنجا که تداعی‌های خودکار افراد تنها یک بخش از سطح شناختی درگیر آ‌ن‌ها بود به از بین رفتن کامل علائم اختلال منتهی نشد. همچنین از آنجا که این برنامه با فرایندهای مربوط به تداعی‌های خودکار همراه بود نتوانست بر عزت نفس آشکار این افراد تاثیری بگذارد؛ که می‌توان این نتیجه را گرفت که بین عزت نفس آشکار و ضمنی افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی رابطه‌ای وجود ندارد.
5-8- کاربردهای نظری پژوهش
با عنایت به اهمیت موضوع عزت نفس در حوزه اختلالات هیجانی و به خصوص اختلال اضطراب اجتماعی، همچنین مطرح شدن مولفه‌های ناهشیار در درمان‌های شناختی (داتیلیو، 2002) و وجود محرک‌های گوناگون زیرآستانه‌ای و خلل پژوهش‌های کافی داخلی در حوزه ارزیابی اثربخشی روش‌های نوین شرطی‌سازی ارزشی زیرآستانه‌ای پژوهش حاضر تلاش کوچکی برای پرکردن این خلا علمی است تا توجیهی دانش‌مدار برای استفاده از این روش درمانی در کشور بدست دهد. از طرف دیگر این روش درمانی پژوهش‌های زیادی را در سطح جهان برانگیخته است و این پژوهش می‌تواند تلاشی در جهت ارتقای علم موجود به حساب آید.
5-9- کاربردهای عملی پژوهش
در حوزه عملی، یافته‌های این پژوهش می‌تواند در طراحی برنامه‌های درمانی برای اختلال اضطراب اجتماعی به عنوان درمان مکمل، اطلاعاتی را برای درمانگران دربرداشته باشد. بدین معنا که به‌کارگیری روش شرطی‌سازی ارزشی زیرآستانه‌ای منجر به افزایش عزت نفس ضمنی افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی و کاهش ترس از ارزیابی منفی ضمنی آن‌ها شده است و این فرایند به کاهش سطح اضطراب اجتماعی این افراد منجر شده است. پس می‌توان به عنوان درمان‌های تکمیلی در کنار دیگر روش‌های درمانی مانند گروه‌درمانی شناختی رفتاری به‌کار گرفته شود.
5-10- محدودیت‌های پژوهش
از جمله محدودیت‌های پژوهش حاضر می‌توان به عدم امکان زمانی برای اجرای مرحله پیگیری و بررسی اثربخشی روش شرطی‌سازی ارزشی زیرآستانه‌ای در طولانی مدت، همچنین عدم دسترسی به نمونه بیشتر اشاره کرد.
5-11- پیشنهادهای پژوهش
براساس پژوهش حاضر، پیشنهادهایی برای درمانگران و پژوهشگران ارائه می‌شود:
5-11-1-پیشنهادهای کاربردی
استفاده از دیگر ابزارهای سنجش عزت نفس ضمنی مانند ابزار سنجش حرف- اسم
از آنجا که ترس از ارزیابی مثبت یک نوع تاخیری از ارزیابی منفی و متعاقب آن محسوب می‌شود، همچنین در افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی هم ترس از ارزیابی منفی وجود دارد و هم مثبت، پس پیشنهاد می‌شود به منظور بررسی مولفه ترس از ارزیابی مثبت در اضطراب اجتماعی ابزاری برای آن طراحی شود و اثربخشی روش شرطی‌سازی ارزشی زیرآستانه‌ای بر آن نیز بررسی شود.
استفاده از عکس‌هایی دارای بار ارزشی از جمله عکس هر آزمودنی در فرایند سنجشی عزت نفس ضمنی آن‌ها به جای به کاربردن لغات و اندازه‌گیری زمان واکنش‌شان به عکس‌ها.
افزایش تعداد جلساتی که روش شرطی‌سازی ارزشی زیرآستانه‌ای انجام می‌شود.
5-11-2- پیشنهادهای پژوهشی:
انجام پژوهش به صورت طرح پیش آزمون- آزمون – پیگیری
اجرای روش درمانی بر هر دو جنس و بررسی مقایسه‌ای اثربخشی روش مداخله بر هر دو جنس
استفاده از افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی که این اختلال همبودی با افسردگی داشته باشد. در واقع در این فرایند میزان اثربخشی روش را بر روی این اختلال که به طور ناخالص است مورد بررسی قرار گیرد.
به‌کارگیری این روش درمانی بر دیگر اختلالات اضطرابی از جمله فوبی‌های خاص
منابع و مآخذ
منابع فارسی
البرزی، سرور. (1390). بررسی توان استروپ هیجانی ترکیبی زیرآستانه‌ای و فوق آستانه‌ای در سنجش تورش توجه اضطراب اجتماعی و اضطراب امتحان. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه فردوسی مشهد.
انجمن روانپزشکی آمریکا. (DSM-IV) (1374). راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی. (ترجمه محمدرضا نائینیان، محمدرضا مداحی و محمدابراهیم بیابانگرد). تهران: انتشارات شاهد. (تاریخ انتشار به زبان اصلی 1994).
پناهنده، سامیه. (1391). تاثیر آموزش برنامه شرطی سازی ارزشی زیر آستانه‌ای بر افزایش عزت نفس ضمنی در دانشجویان افسرده غیر بالینی. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد.
حمیری، کاملیا. (1389). بررسی ترس از ارزیابی مثبت، هوش هیجانی، ارزیابی چهره‌های هیجانی در افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی؛ پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه شیراز.
خورشیدزاده، محسن؛ برجعلی، احمد؛ سهرابی، فرامرز و دلاور، علی. (1390). اثربخشی طرحواره درمانی در درمان زنان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی. پژوهش‌های روانشناسی بالینی و مشاوره، 1 (2)، 24-5.
داداش زاده، حسین؛ یزداندوست، رخساره؛ غرایی، بنفشه و اصغرنژادفرید، علی اصغر. (1391). اثربخشی درمان شناختی رفتاری گروهی و مواجهه درمانی بر میزان سوگیری تعبیر و ترس از ارزیابی منفی در اختلال اضطراب اجتماعی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 18 (1)، 51-40.
دادستان، پریرخ. (1385). روانشناسی مرضی تحولی. از کودکی تا بزرگسالی. ج 1، تهران: انتشارات سمت.
دادستان، پریرخ؛ اناری، آسیه و صالح پور، بهرام. (1388). اختلال اضطراب اجتماعی و نمایش درمانگری. فصلنامه روانشناسان ایرانی. 4 (13)، 123- 115.
داوودی، ایران؛ صلاحیان، افشین و ویسی، فاطمه. (1391). اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی مثبت. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 22 (96)، 88-80.
رجبی، غلامرضا و بهلول، نسرین. (1386). سنجش پایایی و روایی عزت نفس روزنبرگ در دانشجویان سال اول دانشگاه شهید چمران، پژوهش‌های تربیتی و روانشناختی، 3 (2)، 48-34.
رجبی، غلامرضا و عباسی، قدرت اله (1390). بررسی رابطه خودانتقادی، اضطراب اجتماعی و ترس از شکست با شرم درونی شده در دانشجویان، پژوهش‌های روانشناسی بالینی و مشاوره، 1 (2)، 182-171.
رحمانیان، زاهده؛ میرزاییان، بهرام و حسن زاده، رمضان. (1390). اثردرمان شناختی رفتاری گروهی بر اضطراب اجتماعی دختران دانش آموز، دوماهنامه علمی پژوهشی دانشور پزشکی، 19 (96)، 11-1.
رئیس المحدثین، فائزه. (1391). اثربخشی شرطی‌سازی ارزشی زیرآستانه‌ای بر کاهش نشانه‌های وسواسی در افراد دارای علائم وسواس آلودگی از طریث کاهش واکنش‌های انزجاری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.
سادوک، بنیامین و سادوک، ویرجینیا. (1385). کاپلان-سادوک خلاصه روانپزشکی علوم رفتاری- روانپزشکی بالینی (جلد 2، ترجمه نصرت الله پور افکاری). تهران: انتشارات شهر آب. (تاریخ انتشار به زبان اصلی 2003).
سانتراک، جان دبلیو. (2001). روانشناسی تربیتی، ترجمه مرتضی امیدیان (1385). یزد: نشر دانشگاه
سردارآبادی، مهدی. (1385). بررسی میزان شیوع فوبی اجتماعی، اضطراب افسردگی و استرس در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. پایان نامه کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد.
سلیگمن، مارتین و روزنهان، دیوید. (1379). آسیب‌شناسی روانی: روان‌شناسی نابهنجاری. (ترجمه یحیی سیدمحمدی). تهران: نشر ساوالان.
شرودر، کارولین و گوردن، بتی. (2002). سنجش و درمان مشکلات دوران کودکی (راهنمای روانشناسان بالینی و روانپزشکان)، ترجمه مهرداد فیروزبخت، 1389، تهران: نشر دانژه
غفاری نژاد، علیرضا. (1387). شیوع اختلال ترس اجتماعی و برخی عوامل وابسته، نظیر جنسیت و سابقه خجالتی بودن در کودکی در دانش آموزان دبیرستانی شهر کرمان، مجله علوم پزشکی هرمزگان، 3، 29-26.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فیست، جس و فیست، گریگوری. جی. (1386). نظریه‌های شخصیت. (ترجمه یحیی سیدمحمدی). تهران: نشر روان. (تاریخ انتشار به زبان اصلی: 2002).
گراوند، فریبرز؛ افضلی، محمدحسن؛ شکری، امید؛ پارسیان، منیره؛ پاکلک، ملیتا؛ خدایی، علی و طولابی، سعید. (1389). تفاوت‌های جنسی و سنی در اضطراب اجتماعی دوره نوجوانی، روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی، 7(26)،174 -165.
لیهی، رابرت و هالند، استفان. (1385). راهنمای گام به گام درمان اختلالات اضطراب (ترجمه اکرم دهقانی). مرکزی: انتشارات نوای دانش (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 2000).
محمدی، ابوافضل؛ زرگر، فاطمه؛ امیدی، عبداله و باقریان سرارودی، رضا. (1392). مدل‌های سبب‌شناسی اختلال اضطراب اجتماعی، مجله تحقیقات علوم رفتاری، 11 (1)، 80-68.
محمدی، نوراله و سجادی نژاد، مرضیه. (1386). رابطه نگرانی از تصویر بدنی، ترس ازارزیابی منفی و عزت نفس با اضطراب اجتماعی، فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز، 2 (5)، 75-60.
مسعودنیا، ابراهیم. (1388). بررسی رابطه بین عزت نفس و اضطراب اجتماعی در دانشجویان دوره کارشناسی، دوماهنامه علمی- پژوهشی دانشور رفتار، روانشناسی بالینی و شخصیت، 16 (37)، 58-49.
معماریان، سپیده. (1390). اثربخشی برنامه آموزش کنترل توجه بر کاهش سوگیری توجه به محرک‌های اضطراب اجتماعی و بهبود شاخص‌های درمانی افراد مضطرب اجتماعی؛ پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد.
نجات، پگاه و حاتمی، جواد. (1391). بررسی آزمون تداعی ضمنی (IAT): مقایسه بین سازه‌ای و راهبردهای پاسخ‌دهی آزمودنی‌ها، فصلنامه تازه‌های علوم شناختی، 14 (1)، 75-87.
نیسی، عبدالکاظم؛ شهنی ییلاق، منیجه و فراشبندی، افسانه. (1384). بررسی رابطه ساده و چندگانه متغیرهای عزت نفس، اضطراب عمومی، حمایت ادراک شده و سرسختی روانشناختی با اضطراب اجتماعی دختران دانش‌آموز پایه اول دبیرستان‌های شهرستان آبادان، مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، 12 (30)، 152-137.
هالجین، ریچارد پی؛ ویتبورن، سوزان گراس. (1999). آسیب‌شناسی روانی، دیدگاه‌های بالینی درباره اختلالات روانی، ترجمه یحیی سیدمحمدی (1385)، تهران: نشر روان
یعقوبی نصرآبادی، محمد؛ عاطف وحید، محمد و احمدزاده، غلامحسین. (1382). تاثیر گروه‌درمانی شناختی رفتاری بر کاهش افسردگی و اضطراب بیماران مبتلا به اختلال خلقی. مجله اندیشه و رفتار. 9(2). 8-1.
منابع انگلیسی
American Psychiatric Association. (2004). Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 4th ed. (DSM-IV). Washington, DC: APA.
American Psychiatric


پاسخی بگذارید