دانلود پایان نامه

این اقدام قانونگذار قابل توجیه است و آیا نمی شود ویژگی خاصی برا ی جرایم علیه آسایش عمومی پیدا کرد که جدا از جرایم دیگر باشد؟در پاسخ باید اذعان داشت که اقدام قانونگذار تا حدودی قابل دفاع می باشد.اما در جرایمی مثل جعل و تزویر، می بینیم کسی که جرم مستقیماً علیه وی انجام می شود جامعه است و چه بسا فرد خاصی متضرر نشود.به عنوان مثال جعل گواهینامه یا شناسنامه باعث ضرر به شخص خاصــــی نمی شود اما باعث بی اعتمادی مردم نسبت به اسناد دولتی می گردد. اما سایر جرایم مثل قتل و سرقت و… به هیچ وجه چنین نتیجه ای ندارد.یعنی بدواً جرم علیه فرد خاصی ارتکاب می یابد و متضرر از جرم فرد خاصی است و نتیجه ی بعدی ارتکاب جرم،بر هم خوردن آسایش جامعه است.بنابراین می توان گفت جرایم علیه آسایش عمومی؛مفهوماً جرایمی هستند که ارتکاب آنها می تواند مستقیماً باعث بر هم زدن آسایش عمومی شود.
در یک تقسیم بندی کلی حقوقدانان برای مطالعه و بررسی بهتر،حقوق جزا را به دو قسمت حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی دسته بندی نموده که در این تقسیم بندی کلیاتی که در تمام جرایم مشترک وعمومی هستند را در حقوق جزای عمومی و مطالعه ارکان اختصاصی هر جرم را بصورت اختصاصی در حقوق جزای اختصاصی مورد بررسی قرار میدهند. بطور کلی حقوقدانان معتقدند قدمت حقوق جزای اختصاصی از حقوق جزای عمومی بیشتر می باشد.وحقوق جزای اختصاصی را نیز در سه بخش جرایم علیه اشخاص ،جرایم علیه اموال ومالکیت و جرایم علیه امنیت وآسایش عمومی مورد مطالعه قرار میدهند.جرایم علیه امنیت شامل جاسوسی ، خیانت به کشور و… از مهمترین جرایمی است که در قانون مجازات اسلامی در جهت حمایت از حاکمیت و برقراری آسایش عمومی آمده است. و مقنن با عدول از اصولی که در خصوص جرایم عمومی آنها را لازم دانسته به آنها پرداخته است. تشکیل دسته ،گروه ،جمعیت و… با عده حداقل سه نفر، در جهت برهم زدن امنیت از جمله این جرایم می باشد که مقنن بصورت خاص با الهام از قانون مجازات مقدمین علیه امنیت و استقلال مملکتی علیه حکومت مصوب سال1290 به آن پرداخته و بدون توجه به حصول نتیجه مرتکب آن را در صورتیکه محارب نباشد مستوجب مجازات دانسته وهمچنین با هدف پیشگیری از گسترش این گونه گروهها و دستجات عضویت در آنها را با اطلاع از هدف گروه جرم انگاری نموده است.
جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی جرایمی است که بر ضد حاکمیت و تمامیت ارضی بوده و مصالح عالیه جامعه را هدف قرار می دهد در این جرایم منافع جامعه در درجه اول اهمیت قرار می گیرد برخلاف جرایم علیه اموال و مالکیت که در درجه دوم اهمیت به منافع جامعه توجه می نماید و منافع افراد شخصی در درجه اول قرار دارد.
اصولا یکی از اهداف وضع قوانین وبه تبع آن اعمال مجازاتها جلوگیری از رفتارهای هنجارشکنانه و حمایت از جامعه در قبال آنها می باشد بنابراین یکی از مبانی جرم انگاری عام حمایت از جامعه می باشد که در همه انواع جرایم مستمر می باشد اما در بعضی از موارد هدف اصلی از جرم انگاری آن اعمال فقط و فقط حمایت از جامعه می باشد و یا به عبارت دیگر حکومتها در اینجا قوانینی برای استمرار حاکمیت خود وضع می نمایند.در اینجا قبل از اینکه عمل مجرمانه به نتیجه برسد مقنن آن اقدام را جرم دانسته و به اصطلاح خواسته آن اقدام را در نطفه خفه کند.
مبحث دوم : جرایم رایانه ای
از آنجا که همواره جرایم الکترونیکی بعنوان یکی از زیر مجموعه های جرایم رایانه ای در متون حقوقی مورد بحث واقع شده اند؛تعریف خاصی برای این جرایم به عمل نیامده است. لذا جهت دستیابی تعریف صحیح این جرایم ناگزیر از پرداختن به تعریف رایانه ای می باشیم. در تعریف جرایم رایانه ای و حیطه کاربرد آن، همچنین جایگاه آن نسبت به مفاهیمی چون جرایم اینترنتی، جرایم سایبری، جرایم مالتی مدیا و یا جرایم فناوری اطلاعات مباحث فراوان مطرح شده است. قبل از هر چیز توجه به این نکته اهمیت دارد که تعبیر جرایم رایانه ای با وجود پیدایش اصطلاحات جدید یادشده در خصوص جرایم نوین مرتبط با فناوری اطلاعات کماکان کلیت خود را حفظ کرده است و لذا مفهوم آن را در وسیع ترین شکل ممکن باید مد نظر داشت.

گفتار اول : تعریف جرایم رایانه ای
در مورد تعریف جرم رایانه ای ،خرم آبادی جرایم رایانه ای را جز جرایم مرتبط با فناوری اطلاعات می دانند و اینگونه بیان می کنند که« اصطلاحات جرم رایانه ای و جرم مرتبط با رایانه ؛ اولین و قدیمی ترین اصطلاحاتی هستند که برای نسل اول جرایم فناوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته اند و علت انتخاب عناوین جرم رایانه ای و جرم مرتبط با رایانه برای اینگونه جرایم این بوده که رایانه به عنوان هدف یا وسیله ارتکاب جرم در این گونه جرایم محوریت داشته است.» یکی از پژوهشگران ایرانی طی مقاله مفصلی موضوع تعریف جرایم رایانه ای را مورد بحث قرار داده است و تعریف های ارائه شده مختلف در خصوص جرایم رایانه ای را به سه دسته تعریف های مضیق ، تعریف های موسع و بسیار موسع تقسیم نموده است. نکته مهم این است که رایانه در هر سه تعریف ذیل در وسیع ترین مفهوم ممکن مد نظر قراردارد به طوری که کلیه تجهیزات و سیستمهای رایانه ای، شبکه های رایانه ای که با استفاده از تجهیزات رایانه ای یا تجهیزات مخابراتی متصل به آن عمل می کنند، از جمله اینترنت و مانند آن را دربر می گیرد.
بند اول : تعریف مضیق :
((هر جرمی که قانون گذار به صراحت رایانه را به منزله موضوع یا وسیله جرم جزء رکن مادی آن اعلام کرده باشد.))

این تعریف دو دسته جرایم ذیل را در بر می گیرد:
1- جرایم رایانه ای محض : جرایم که ارتکاب آنها قبل از پیدایش رایانه و اجزای فناوری اطلاعات امکان پذیر نبوده اند مانند دسترسی غیر مجاز؛
2- جرایم رایانه ای سنتی : که ارتکاب آنها وسیله رایانه دارای عواقبی بسیار شدیدتر نسبت به ارتکاب سنتی آن است مانند برخی جرائم مرتبط با محتوا مانند هرزه نگاری یا تخریب فیزیکی نسبت به کامپیوتر؛
بند دوم : تعریف موسع
(( هر جرمی که عملا رایانه به منزله موضوع یا وسیله ارتکاب جرم در آن نقش داشته باشد.))
این تعریف طبق نظر این محقق علاوه بر جرایم دسته قبل ؛ آن دسته از جرایم سنتی را نیز که با استفاده از رایانه و فناوری اطلاعات ارتکاب یایند را بدون اینکه تغییری در عنصر مادی آنها صورت گرفته باشد ؛ یا قانون گذار رایانه را جزءاین عنصر برشمرده باشد مشمول این عنوان می داند ؛ مانند توهین یک فرد از طریق پست الکترونیک صورت پذیرفته باشد یا تخریب عمدی تجهیزات کامپیوتری لیکن به نظر می رسد تعریف یاد شده بدین صورت شامل جرایم رایانه ای داشته قبل نباشد . چرا که جرایم رایانه ای محض اصولا” بدون تصریح قانونگذار جرم شناخته نمی شود ؛ هر چند رایانه موضوع یا وسیله عمل مرتکب باشد و در خصوص نوع دوم از آن دسته نیز چنانچه نوع رایانه ای آنها جرم انگاری شود فقط در قالب جرایم سنتی قابل مجازاتند اصطلاح زیر این تعریف را کامل می نمایند
هرجرمی که قانون گذار به صراحت رایانه را به منزله موضوع یا وسیله جرم جزء رکن مادی آن اعلام کرده باشد یا عملا” رایانه به منزله موضوع یا وسیله ارتکاب جرم در آن نقش داشته باشد.
بند سوم : تعریف بسیار موسع
(( هر جرمی که رایانه به منزله موضوع یا ابزار آن نقش داشته باشد یا دلایل اطلاعات مربوط به آن در امر رایانه ذخیره یا پردازش یا منتقل شده باشد. ))
این تعریف نیز از نظر آن پژوهشگر علاوه بر جرایم ذکر شده در دودسته قبل به جرایمی را نیز که صرفاً دلایل آنها یا اطلاعات مربوط دررایانه ذخیره شده اند بلحاظ تامین بهتر اهداف تحقیق و تعقیب جرم با در نظر گرفتن قواعد خاص آیین دادرسی کیفری جزء جرایم رایانه ای دانسته است . لیکن تعریف موصوف نیز همان نارسایی یادشده در تعریف قبلی مواجه است و جرایم دسته اول را نیز در بر نمی گیرد . این تعریف نیز به شرح ذیل کامل می گردد .
هر جرمی که قانون گذار به صراحت رایانه را به منزله موضوع یا وسیله جرم جزء رکن مادی آن اعلام کرده باشد یا عملاً رایانه به منزله موضوع یا وسیله ارتکاب یا وسیله ذخیره یا پردازش یا انتقال دلایل جرم در آن نقش داشته باشد پذیرش تعریف اخیر و تصریح به آن در قانون فواید مهمی را در بر دارد، چرا که کلیه جرایمی را که به نحوی با رایانه سر و کاردارند اعم از مرحله مقدماتی جرم ( همانند طراحی نقشه ارتکاب جرم وسیله رایانه ای ) یا پس از وقوع آن ( مانند ذخیره عکسهای حاصله از هرزه نگاری ) و بالتبع دلایل آنها را باید در رایانه جستجو کرد ، دربر می گیرد. لذا از یک سو در جمع آوری آمار اینگونه جرایم برای استفاده در مطالعات جرم شناسانه و پیشگیرانه و سایر مطالعات علمی مشکل نخواهیم داشت با تفسیرهای گوناگون و سلیقه ای از این مفهوم که سبب غیر قابل استناد شدن آمارهای جمع آوری شده از این جرایم در مراجع قضایی و انتظامی میگردد روبرو نخواهیم بود و از سوی دیگر در شمول یا عدم شمول قانون آیین دادرسی خاص محیط های رایانه ای بر جرایم سنتی که عملا رایانه به منزله موضوع یا وسیله ارتکاب یا وسیله ذخیره یا پردازش یا انتقال دلایل جرم در آنها نقش داشته باشد، فراگیر وجود نخواهد داشت. این دیدگاه به صراحت درتوصیه نامه 13(95)R شورای اروپا آمده است .
همچنین در بند 143 از گزارش توجیهی کنوانسیون جرایم سایبر نیز در توضیح اصل مندرج در ماده 23 کنوانسیون مبنی بر بسط همکاری های بین المللی در خصوص جمع آوری دلایل، نسبت به کلیه جرایم و در وسیع ترین محدوده ممکن که درآن رایانه صرفاً وسیله ذخیره دلایل جرم است، را صراحتاً مشمول قواعد همکاری بین المللی کنوانسیون اعلام می دارد .
گفتار دوم : جرایم رایانه ای و اینترنتی
جرایم اینترنتی که از آن به عنوان جرایم شبکه ای نیز یاد می شود جرایم هستند که ارتباط با شبکه جهانی اینترنت و نه صرفا رایانه به وقوع می پیوندند . با عنایت به مفهوم عام که از جرم رایانه ای ارائه شده می توان جرایم اینترنتی را نوع خاصی از جرایم رایانه ای دانست . به عبارت دیگر رابطه جرایم رایانه ای و اینترنتی عموم و خصوص مطلق است یعنی هر جرم اینترنتی جرم رایانه ای تلقی می شود ، اما هر جرم رایانه ای لزوما جرم اینترنتی نیست این امر در شرایط کنونی که لازمه دسترسی به اینترنت و ارتکاب جرم در آن استفاده از رایانه است ، موضوعی پذیرفته شده است. البته از آنجا که اینترنت در حال حاضر با منابع بشری در تمام دنیا پیوند خورده است بالطبع تعرض به آن اثرات مخرب تری را در بر دارد از این رو جرایم اینترنتی یکی از مهمترین جرایم رایانه ای محسوب می شوند .

گفتار سوم : جرایم رایانه ای و جرایم فناوری
امروزه فناوری اطلاعات بر خلاف گذشته در رایانه خلاصه نمی شود . تجهیزات گسترده تامین کننده ارتباط از راه دور مانند مخابرات ؛ ماهواره و غیره نقش عظیمی در گسترش قابلیت های فناوری اطلاعات داشته اند ؛ چنانچه مهم ترین مظهر فناوری اطلاعات که اینترنت است بدون استفاده از تجهیزات ارتباطی ، مخابراتی ، قابلیت استفاده نخواهد داشت ، بدیهی است که این تجهیزات جدید نیز مانند رایانه مورد سوء استفاده مجرمان واقع شود بنابراین در پهنه فناوری اطلاعات، وقوع جرم لزوماً به معنای وقوع جرم مرتبط با رایانه، جرم رایانه ای نیست لذا برخی محققان به دنبال عبارتی که همه جرایم مرتبط با فناوری اطلاعات را پوشش دهد، تعبیر(( جرایم فناوری اطلاعات)) یا(( جرایم فناوری برتر)) را برگزیده اند.
گفتار چهارم : جرایم رایانه ای و جرایم سایبری
قبل از تعریف جرم سایبری لازم است از نظر مفهوم شناسی به آن پرداخته شود. فضای سایبر عبارتی است که در دنیای اینترنتی رسانه و ارتباطات بسیار شنیده می شود. به نظر می رسد به کارگیری این اصطلاح در این زمینه و برای ارجاع به امور فنی به آن رنگ و بوی صرفاً فنی و مکانیکی داده باشد.ملاحظه دقیق تر این اصطلاح نشان می دهد که این واقعیت وجوه و جنبه های متنوعی از جمله خصلت های روان شناختی قابل توجهی دارد.در منابع موجود آمده است که واژه سایبر از لغت یونانی Keybermetes به معنای سکاندار یا راهنما مشتق شده است و نخستین بار این اصطلاح سایبرنتیک توسط ریاضیدان به نام نوربرت وینر در کتابی با عنوان سایبرنتیک و کنتذل در ارتباط بین حیوان و ماشین در سال 1948 به کار برده شده. سایبرنتیک علم مطالعه و کنترل مکانیزمها در سامانه های انسانی و ماشینی ماشین و رایانه است. مانند سامانه عصبی در موجودات زنده و توسعه سامانه های معادل آنها در وسایل الکترنیکی و مکانیکی است. سایبرنتیک تفاوتها و شباهت های میان سامانه های زنده و غیر زنده را مقایسه کرده است. سایبر پیشوندی است برای توصیف یک شخص، یک شی ء، یک ایده و یا یک فضا که مربوط به دنیای رایانه و اطلاعات است. در طی توسعه اینترنت واژه های ترکیبی بسیاری از این کلمه سایبر به وجود آمده است که به تعدادی از آنها اشاره می کنیم: فضای سایبر، شهروند سایبر ، پول سایبر ، فرهنگ سایبر ، راهنمایی سایبر و….
بعضی معتقدند واژه فضای سایبر را نخستین بار ویلیام گیبسون نویسنده داستان علمی تخیلی در کتاب neveromancerدر سال 1948 به کار برده است.فضای سایبر در معنا به مجموعه هایی از ارتباطات درونی انسانها از طریق رایانه و وسایل مخابراتی بدون در نظر گرفتن جغرافیای فیزیکی گفته می شود. در فارسی واژه سایبر را به مجاز و مجازی ترجمه کرده اند. این ترجمه گویای دقیق این واژه نیست. مجاز در برابر حقیقت به کار برده می شود و در زبان انگلیسی معادل virtual است از سویی دیگر محیط سایبر محیطی است حقیقی و واقعی و نه دروغین و مجازی، در واقع جهان سایبر هر چند به شکل مادی و ملموس احساس شدنی نیست، اما همانگونه که به اطلاعاتی ناشی از امری نمی توان عنوان مجازی داد به جهان سایبر نیز نمی توان مجاز و مجازی اطلاق کرد. با وجود این چون در زبان فارسی واژه ای که مترادف با این عبارت باشد یافت نشده است استفاده از عبارت فضای مجازی و جرمهای جهان مجازی رو به گسترش است که رفته رفته جانشین عبارتهایی چون جرمهای رایانه ای و جرمهای اینترنتی می شود. از محیط سلیبر یه محیط فناوری اطلاعات(IT ) یا محیط اطلاعات و ارتباطات نیز یاد شده است، از این رو مشاهده می شود که برای نمونه به جرمهای محیط سایبر ، جرمهای علیه فناوری اطلاعات نیز گفته می شود.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

چنانچه گفتیم اینترنت در کنار کاربردهای فراوان که دارد دارای یک کاربرد و قابلیت اساسی است و آن ایجاد یک دنیای مجازی در کنار دنیای واقعی است و طبیعی است که یک سری جرایم نیز در این محیط رخ می دهد بنابراین جرایم سایبری را می توان زیر مجموعه ای از جرایم اینترنتی و به تبع آن زیر مجموعه ای از جرایم رایانه ای قلمداد کرد. نسل سوم جرایم رایانه ای را بطور خاص جرایم سایبری می نامند.
البته به سبب آنکه در حال حاضر اهم جرایم رایانه ای را جرایم سایبری تشکیل می دهند می توان آن را معادل جرایم رایانه ای در مفهوم عام قلمداد کرد، چنانچه کنوانسیون اروپایی جرایم سایبر این نام را برای خود انتخاب کرده است. این کنوانسیون جرایم رایانه ای را به عنوان یکی از زیر مجمومه های خود یعنی جرایم سایبری آورده است که جای تاًمل دارد.

گفتار پنچم : جرایم رایانه ای و جرایم مالتی مدیا ( چند رسانه ای )
ایجاد شبکه جهانی اینترنت و قابلیت انتقال سریع داده ها با بهره گیری از امکانات مخابراتی، سبب گردیده است که بتوان از طریق این شبکه متن ( اعم از کتاب، مقاله، داستان، روزنامه و مجله) صوت ( اعم از قطعه سرود، موسیقی یا ترانه ساخته شده قبلی و ذخیره شده در یک فایل یا صدای زنده رادیویی، تلویزیونی یا مکالمه زنده از راه دور) یا تصویر ( اعم از فایل های تصویری و فیلم یا تصاویر زنده از اماکن یا افراد حین مکالمه همراه یا پخش تصویر) قابل دسترسی باشد و شخص درحقیقت با دراختیار داشتن قابلیت اتصال به اینترنت،


دیدگاهتان را بنویسید