دانلود پایان نامه

شود از این قرار است:

1- آن چه افراد انجام می دهندو بیان می نمایند رفتار نام دارد. رفتار اعمال فرد را در بر می گیرد و بر همین اساس یک ویژگی ایستایی فرد نیست.2- رفتار یک و یا چند بعد دارد که قابل اندازه گیری است برای مثال می توان فراوانی یک رفتار را اندازه گیری کرد.3- رفتار می تواند به وسیله فرد ویا دیگران مشاهده و ثبت گردد. از آنجا که رفتار، عمل فردی است که دارای ابعاد فیزیکی است وقوع آن را می توان مشاهده کرد. زمانی که رفتاری اتفاق می افتد، افراد دیگر می توانند آن را مشاهده کنندو وقوع آن را ثبت نمایند.4- رفتار بر محیط فیزیکی و احتماعی اثر می گذارد و از آن جا که رفتار عملی است که حرکت در فضا و زمان را شامل می شودو وقوع یک رفتار بر محیطی که در آن اتفاق می افتد اثر خواهد داشت. 5- رفتار می تواند آشکار و پنهان باشد رفتار های پنهان را که رویداد های خصوصی هستند را نمی توان مشاهده کرد(میلیتن برگر، 1383 :17-11).

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ابزارهای ارزشیابی توصیفی برای ارزشیابی عملکرد تحصیلی دانش آموزان عبارتند از:
1- آزمون های مداد کاغذی: که در برخی از دروس مثل نوشتن و ریاضی کاربرد دارد2-آزمون بردن در خانه:سوال توسط معلم ارائه شده و توسط دانش آموز در خانه پاسخ داده می شود.3- آزمون کتاب باز: سوال طرح شده توسط معلم با بهره گرفتن از کتاب باید پاسخ داده شود.4- آزمون های عملکردی:که به قصد ارزشیابی از عملکرد واقعی فراگیران انجام می گیرد که بیشتر مورد توجه معلم بوده و ابزار های بسیار خوبی برای آگاهی از میزان شناخت مهارت های دانش آموزان است(حسنی، 1383).
آزمون های عملکردی
آزمون های کتبی عملکردی، عملکردی شناسایی، عملکردی در موقعیت های شبیه سازی شده، پوشه کار

الف)آزمون های عملکردی در موقعیت های شبیه سازی شده: دریک آزمون شبیه سازی شده یاانجام عملکرد در موقعیت های شبیه سازی شده از یادگیرنده خواسته می شود تا در یک موقعیت شبیه سازی شده مصنوعی یا خیالی همان اعمالی را انجام دهد که در موقعیت های واقعی ضروری هستندمثلا حرکات مختلف شنادر بیرون از آب نمونه هایی از عملکرد در موقعیت های شبیه سازی شده هستند تا ضربه زدن به یک توپ خیالی(سیف، 1383 : 229).
آزمون های کتبی عملکردی : آزمون های کتبی عملکردی و یا مداد کاغذی برای اندازه گیری بازده های یادگیری هدف های حوزه شناختی مناسب ترند، اما باید دقت داشت که بین آزمون های کتبی مورد استفاده برای سنجش هدف های حوزه شناختی و آزمون کتبی مورد استفاده برای سنجش عملکرد تفاوت وجوددارد. تفاوت های عمده بین آزمون های کتبی عملکردی و آزمون های کتبی این است که در آزمونهای کتبی عملکرد عمدتاً بر کاربست دانش و مهارت در موقعیت های طبیعی یا شبیه سازی شده تاکید می شود. در سنجش عملکردی از دانش آموزان خواسته می شود تا دانش و مهارت های خودشان را از طریق یک فعالیت یا ایجاد یک فراورده به نمایش بگذارد(سانتراک، 2001). تکالیف عملکردی در صورتی واقعی هستند که دانش آموزان را برای برنامه ریزی و طراحی انتخاب راهبرد ها، اتمام کار، تجدید نظر، مشورت با دیگران، مراجعه به منابع خود ارزشیابی از فرصت کافی برخوردار باشد(مایر ، 1992). بنابر این در بسیاری از مواقع می توان از آزمون های کتبی عملکردی برای سنجش فرایند و فراورده های رفتاری سود جست(سیف،1368 : 655).
-بازخورد در ارزشیابی توصیفی
تعریف بازخورد
« بازخورد » (پس فرست ، بازفرست ، پس خور ، پس خوراند ، یا فیدبک ) نوعی برگشت پیام است که در آن ، گیرنده به طور عامدانه یا غیر عامدانه به پیام فرستنده واکنش نشان می دهد . این پیام ها ، به فرستنده امکان می دهند تا وضعیت ارتباطی خود را با مخاطبانش ارزیابی کند (شکوهی وقره داغی، 1389) .
« بازخورد » در زبان فارسی به دو معناست . معنای نخست از خوردن (فعل غیر مرکب ) ، مواجه و روبرو شدن است . معنای دوم بازخوردن ( فعل پیشوندی )، که صورت دیگر ،« واخوردن » و « ناخوردن » است ، به معنای نوشیدن و آشامیدن است . پس ، بازوا خوردن به معنای « خوردن » نیست و قابل استفاده برای اصطلاح فیدبک نمی باشد .
در ارزشیابی تحصیلی بازخورد عاملی است که در تحقق اهداف آموزشی و بهبود کیفیت یادگیری ، ارتقای سطح کیفی آموزش و عملکرد فراگیران ، نقش بی بدیلی دارد و به عنوان مغناطیس توجه، عامل مهمی است که توجه ذی نفعان ( دانش آموز و والدین ) را به خود جذب می نماید ؛ چرا که در این حوزه ، باز خورد ، آیینه ی بازتاب داوری و تصمیم های معلم است .
در حوزه ارزشیابی توصیفی نیز نه تنها واژه ی بیگانه ای نیست ، بلکه یکی از عناصر اصلی آن می باشد ؛ که اگر فرایندی ، هدفمند و هوشمندانه ارائه گردد ، در بهبود فرایند یادگیری دانش آموزان نقشی سازنده ، مهم و رشد دهنده خواهد داشت . چرا که دانش آموز خواهد فهمید که در چه موقعیتی قرار دارد و نیازمند انجام چه فعالیت هایی می باشد تا انتظارات آموزشی را محقق گرداند .
بازخورد آموزشی در یک تعریف کلی و ساده به معنی « بازگشت دادن » نتیجه ی عملکرد های دانش آموزان توسط محیط ( معلم – فراگیران و خود فراگیر ) به وی می باشد . که در این نوشته منظور ما از بازخورد همان بازخوردهای معلم می باشد . بازخورد معلم فرایندی است که یادگیرنده را از چگونگی یادگیری خود آگاه ساخته و او را در اصلاح رفتارش کمک می کند . در بسیاری از موارد ، فراگیران در درستی یا نا درستی واکنش و عمل کرد خود ، شک و تردید داشته و نیاز به اخذ بازخورد دارند . مثلاً وقتی فراگیری پرسشی را جواب می دهد ممکن است نسبت به درست بودن آن مطمئن نباشد . حال اگر معلم با روش های مختلف ( به عنوان مثال تأیید پاسخ دانش آموز به صورت شفاهی یا کتبی ) به او بفهماند که جواب ارائه شده اش درست است ، یک نوع قوت قلب در او ایجاد شده و با اعتماد به نفس بیشتری ، به ارائه ی جواب ادامه می دهد و می تواند دانش خود را به کار گیرد و تعمیم دهد(همان منبع)
بنابراین می توان گفت بازخورد عبارت است از انعکاس یا ارائه یا عرضه ی نظر و عکس العمل یا نظر و واکنش معلم نسبت به وضعیت یادگیری دانش آموز که به شکل کتبی و شفاهی ( کلامی ) امل صحبت ها و جمله های توصیفی منظوم و منثور معلم که در هر مرحله از فرایند یاددهی – یادگیری از آن ها استفاده می شود . به واقع همان داوری های شناختی ، فراشناختی و عاطفی معلم است که دانش آموز با دریافت به هنگام آن ها ، اطلاعاتی در خصوص میزان پیشرفت و موقعیت خود به دست می آورد و در جهت بهبود عملکرد خویش از آن ها یاری می گیرد .
انواع بازخورد
بازخورد در نظام های آموزشی ، قدمتی به اندازه تاریخ آن دارد . یادگیرندگان در نظام های غیر رسمی ، رسمی ، پیشرفته و … در خصوص وضعیت و عملکرد خود ، بازخوردهایی را از معلمان ، والدین ، دوستان و … دریافت می نمودند .
در رویکرد جدید ارزشیابی ، که به دنبال هدایت تلاش دانش آموزان در مسیر یادگیری است ، بازخورد موثر آموزشی مبتنی بر عملکرد واقعی دانش آموز در فرایند یادگیری ، از اساسی ترین و زیر بنایی ترین مفاهیم است ؛ به طوری که باعث سهولت ، بهبود و استمرار یادگیری دانش آموزان و اصلاح و تغییر عملکرد آن ها می شود .
در منابع موجود در خصوص ارزش یابی ، بازخورد را به انواعی تقسیم نموده اند . به عبارتی از هر زاویه ای به آن نگاه کرده اند ، تقسیماتی را ارائه داشته اند . به عنوان نمونه از منظر ابزار ارتباطی آن را به کتبی و شفاهی ، از منظر محتوا به شناختی عاطفی و فرا شناختی ، از منظر منبع به معلم ، والدین ، همکلاسی ها و دانش آموز و بالاخره از منظر زمان به فرایندی و پایانی . و یا دو نوع کمی ( نمره ای ) و توصیفی یا بازخورد های ملاک – وابسته و ملاک آزاد و … تقسیماتی ارائه شده است . این نوع تقسیم بندی ها ، گر چه مناسب است و شاید به ظاهر ، فهم آن ها را ساده گرداند ؛ اما آن چه واقعیت دارد این است که در شرایط موجود ، تقسیمات گوناگون از بازخورد ، تنها به فهم و کاربست موثر آن ، لطمه وارد می سازد . بنا براین ساده تر آن است که بازخورد را به دو نوع تقسیم نماییم ؛ که عبارتند از :
الف) بازخورد فرایندی ( کلاسی )
ب) بازخورد پایانی
– بازخورد فرایندی ( کلاسی )
بازخوردهای فرایندی ، همان بازخوردهای توصیفی شناختی و فرا شناختی است که معلم به منظور بهبود روش ها و نحوه ی یادگیری و آگاه شدن دانش آموز از قوت ها و ضعف های یادگیری مطالب و مباحث دروس مختلف به دانش آموز ارائه می نماید ؛ و دانش آموز با بهره گرفتن از این بازخوردهای پیوسته ، هدفمند ، متنوع ، توصیفی ، ساده و قابل فهم ، پی می برد که در چه وضعیتی قرار دارد ؛ و چه فعالیت هایی را باید انجام دهد . به عبارتی دیگر بازخوردها باید به گونه ای باشد که کودک آن ها را درک کند و در او انگیزش لازم را به وجود آورد . لذا معلم با در نظر داشتن اهداف یادگیری و با توجه به سن و سطح درک دانش آموز و اوضاع و شرایط خاص روحی و روانی و نوع عملکرد دانش آموز ، با بهره گرفتن از بازخورد ، او را به نتیجه عملکرد خود آگاه می گرداند . بازخوردی که نقش غذای رشد دهنده را دارا می باشد ؛ بدان معنا که دریافت آن توسط یادگیرنده او را یک گام به جلو پیش براند . در نظر داشته باشیم بدون دیدن توانایی ها ، موفقیت های آن ها ف انتظار تغییر و اصلاح داشتن ، تصور بیهوده ای است . یادگیرنده تا احساس خوبی نسبت به خود نداشته باشد ، موفقیت های خود را نشناسد با تصویر گرفتن و مرور آن ها ، دلگرم و تحریک نشود ، به انجام فعالیت های مورد نظر معلم راغب نخواهد شد . بر این اساس در بازخورد ها ابتدا سعی کنیم اعتماد به نفس ، حس لیاقت و داشتن کفایت را در آن ها رشد دهیم . یعنی جملاتی به کار بگیریم که تأثیر مثبت خود را بر روان دانش آموز بگذارد . برای این منظور بازخوردهای معلم باید خالصانه و صادقانه بیان شوند . اگر دانش آموز احساس کند بازخوردها توأم با ریا کاری است و عبارات غیر واقعی و اغراق آمیز استفاده شده ، باید پذیرفت که معلم ندانسته با این عمل دیواری شده فرا روی رشد و پیشرفت دانش آموز . به عنوان مثال اگر دانش آموزی متوجه شود که معلم جمله ی : « عزیزم !!! کارت خیلی خوب است » را گرچه خود کلی و مبهم است اما به شکلی غیر ارادی و بدون هر گونه احساس واقعی بر زبان آورده نه این که در او انگیزشی را بیدار نخواهد کرد که او را دچار ناراحتی و نا امیدی شدید می نماید . دانش آموز در این مواقع فکر می کند که معلم واقعاً از موفقیت هایش خوشحال نشده و به او توجهی ندارد(حسنی،1387).
بنا بر این چه بازخوردی مناسب است ؟ چگونه بازخورد مناسب ارائه دهیم ؟ از کجا بدانیم که باز خوردی که می دهیم مناسب است ؟ و … برای روشن تر شده این بحث ، بازخوردهای فرایندی را از سه زاویه خاص نگاه می کنیم و معرفی می نماییم ؛ این سه زاویه عبارتند از :
الف) بازخوردهای فرایندی مجاز
ب ) بازخوردهای مجاز با احتیاط لازم
ج ) بازخوردهای غیر مجاز.
-بازخوردهای فرایندی مجاز
بازخوردهای فرایندی مجاز که بر اساس اصول علمی و شناخت دانش آموز ، ارائه می گردد و هو چون ، غذایی رشد دهنده ، عزت نفس و خود باوری و انگیزش لازم برای حرکت و تلاش و کوشش در دانش آموزان را فراهم می گرداند . این دست بازخوردها به پیشرفت ها تأکید دارند و معلم کوچکترین پیشرفت دانش آموز را مورد توجه قرار داده و او را تشویق می نماید به ویژه این شیوه برای دانش آموزان ضعیف نقش معجزه آسایی را داراست . مثلاً دانش آموزی که به تعبیری عام شلوغ است وهمواره مزاحمتی برای کلاس دارد همین که درانجام تکلیفی یا … هنجار کلاس را رعایت نمود ، معلم نباید از این فرصت غفلت کند و سریع و به هنگام بازخورد دهد که مثلاً « آفرین پسرم چه خوب و آرام تکلیف را انجام میدهی و … منو خوشحال کردی » . این دقت و ریز بینی معلم به دانش آموز می فهماند که این نوع رفتار چقدر مورد توجه اوست . برای این که این رفتار در کودک بماند و تقویت شود معلم این رفتار دانش آموز را برای دیگران نیز بازگو نماید . مثلاً برای مدیر مدرسه ، اولیا ، همسالان دانش آموز و …
این نوع بازخوردها سه ویژگی مهم را دارا می باشند :
1- درآن ها نقاط قوت دانش آموز ، بزرگ نمایی شده .
2- نقاط ضعف دانش آموزان ، با احتیاط بیان گردیده .
3- رهنمود های عملی متناسب با تفاوت های فردی دانش آموز ، ارائه گردیده است .
بازخوردهای فرایندی مجاز با احتیاط لازم
بازخوردهای مجاز با احتیاط لازم ، به دو دسته می توان تقسیم کرد . نخست بازخوردهایی است که معلم با آگاهی و دانش لازم نقاط ضعف دانش آموز را می شناسد و به زبانی ساده و قابل فهم ، راهنمایی های لازم را به او ارائه می نماید . لیکن توانمندی های دانش آموز را چندان که در شیوه قبل ، توجه می کرد ، مد نظر قرار نمی دهد . اگر هم به آن ها توجهی داشته باشد ، بسیارکم رنگ است . به عبارتی برقسمت خالی لیوان تأکید دارند و به نقش معجزه آسای تشویق « توانستن » های دانش آموز چندان توجهی ندارد . به جاست که باور داشته باشیم باشیم که هر تشویقی ، پاسخی است به نیاز طبیعی و روانی کودک ، که دریافت آن در دانش آموز احساس ارزشمند بودن و اعتماد به نفس داشتن را به وجود می آورد و بر خلاف تنبیه که از عوامل بازدارنده است ، عاملی ترغیب کننده می باشد که به انسان نیرو می دهد . وقتی کودک را مورد تشویق قرار دهیم فرصتی فراهم می شود تا کودک به توانایی ، ظرفیت و ارزشمندی های خود پی ببرد و در نتیجه تصویر مثبت و ارزنده ای از خود در ذهنش ایجاد شود که بعدها شکل دهنده حرمت نفس او خواهد بود .
مثال :
• نیازمند آن است که …
• در زمینه ی … به تقویت نیاز داری .
• به نظر می رسد در… مشکل داری .
• در نوشتن کلمات دندانه دار اشکال داری . دندانه ها را بشمار و بعد کلمه را بنویس
دوم بازخوردهایی که در گروه بازخوردهای مجاز قرار دارند ؛ لیکن معلم بدون توجه به جغرافیای بیان و بی آن که بررسی کند که این بازخورد قدرت و توان انگیزشی لازم را با خود همراه دارند یا خیر ، به تکراری مکرر توسط معلم پیوسته در هر فعالیتی تکرار می گردد.
از یاد نبریم هرگز بازخوردها نباید به کلیشه تبدیل شوند . بازخوردها ی صرفاً انگیزشی باید در شرایطی به دانش آموز ارائه شود که آن ها دارای مشکل و مسئله ی خاصی نباشند و نیازمند ارائه ی رهنمود نمی باشند . اکثر عبارات منظوم را می توان در این گروه از بازخوردها تشویقی قرار داد .
بازخوردهای فرایندی غیر مجاز
بازخوردهای غیر مجاز به دو دسته تقسیم می شوند . نخست این که برخی از معلمین به اشتباه روی تکالیف و آزمون های دانش آموزان به جای بازخوردهای توصیفی قابل فهم از مقیاس های رتبه ای ( مانند : در حد انتظار ، نزدیک به انتظار ، نیاز به تلاش و آموزش بیشتر یا خیلی خوب ، خوب ،


دیدگاهتان را بنویسید