دانلود پایان نامه

برای کاهش فراوانی تکرار پایه، بر راهای دیگر ترجیح می دهند، زیرا راهی بسیار ساده است که به طور غیر مستقیم اثرات منفی تکرار پایه را از بین می برد (ایزمن،1977،ص24).
2-اثرات تکرار پایه
1- تأثیرات تکرار پایه بر جنبه های عاطفی بر جنبه های عاطفی
تکرار پایه بر عزت نفس، اعتماد به نفس و به طور کلی برخورد پنداره دانش آموزان اثر منفی می گذارد. وایت و دیگراندر پژوهش نشان دادند که بین شکست تحصیلی و تکرار پایه و خود پنداره دانش آموزان رابطه معکوس وجود دارد. شکست تحصیلی با حودپنداره منفی همراه است و دانش آموزانی که بیش از یک بار مردود شده اند خود پنداره منفی تری داشته اند. (white, kinnard, howard, james lea, 1973).
نگرش ها، علاوه بر دو مؤلفه شناختی دارای یک جزء عاطفی هستند (احدیان و آقا زاده، 1378، ص52؛ پاشا شریفی، 1376، ص413). بنابراین، آنها علاوه براین که تحت تأثیر شناخت می باشد از عواطف نیز تأثیر می پذیرند. خاطرات ناخوشایند، شکست ها و ناکامی های ناشی از ارزیابی نهایی و تکرار پایه، بر عواطف دانش آموزان تأثیر منفی می گذارد در نتیجه می توان استنباط کرد که با تکرار پایه، نگرش دانش آموزان نسبت به علم و تحصیل منفی می شود. این امر آینده تحصیلی افراد را تحت تأثیر قرار می دهد زیرا نگرش ها دارای جزء رفتاری نیز هستند. شکست ها، نگرش دانش آموز را نسبت به مدرسه، معلم و دانش منفی می کند به گونه که به مرور از مدرسه رو گردان می شود تا جایی که به انتهای خط یعنی ترک تحصیل می رسد (www.ncrel.org). تعدای کودکانی که امتناع از مدرسه دارند در سه سال آخر دبستان نسبت به سالهای قبل افزایش بیشتری می یابد و هر چه سن کودک بالاتر برود، نشانه های مرضی هراس بیشتر شده و ممکن است با نشانه های دیگر چون وسواس، اجبار و تیک همراه شود( خدیوی زند،1374،ج1:103).
شکستها و نگرانی های قبل و بعد از آن، گاه جنان جدی و شدید هستند که منجر به ناراحتی های روانی چون اضطراب و افسردگی می شود. تحقیقات نشان دهنده رابطه بین افت تحصیلی و افسردگی می باشند (الیاسی،1370).
2- تأثیر تکرار پایه بر جنبه ها اجتماعی
یکی از عوارض تکرار پایه، ناسازگاری اجتماعی و عدم انطباق با مدرسه است برخی از مطالعات نشان داده است که دانش آموزان مردود شده در دوره متوسطه، سطح انطباق تحصیلی کمتری از خود نشان می دهد. احتمال دیپلم گرفتن و ورود به دوره های آموزش عالی کمتر است و صلاحیت استخدامی کمتری دارند(جیمرسون،1999به نقل از حسنی،1384).
برخی پژوهش ها نشان داده است که افت تحصیلی و ترک تحصیل با آسیبهای اجتماعی رابطه معنی داری دارند. چنان که قبلاًٌ گفته بین تکرار پایه و ترک تحصیل نیز رابطه معنی داری وجود دارد به طوری که اکگر دفعات تکرار پایه به دو مرتبه برسد احتمال تکرار تحصیل به 90 درصد می رسد( یونسکو،1998).
ورود دانش آموزان بدون کسب مهارتهای لازم برای زندگی در جامعه، آثار و عواقب خطرناکی داررند. مطالعات نشان می هد که بسیاری از افراد بزه کار در دوره تحصیلات خود دچار افت تحصیلی بوده اند. همچنین بیشتر معتادان دارای تحصیلات کمتر از دوره راهنمایی داشته اند (ابراهیمی،1377).
ناسازگاری های اجتماعی درون مدرسه نیز در نتیجه تکرار پایه افزایش می یابد. اگر دانش آموزانی که در یک پایه قرار می گیرند همه در یک سن و عمدتاً در یک سطح از رشد باشند، دانش آموزان بزرگتر به دانش آموزان کوچکتر آسیب نخواهند رساند یا موجب فساد یا بد آموزی در آنها نمی شوند (owings & Kaplan,2001). برخی پژوهش ها نشان داده است که بچه مردودی مشکل انظباطی بیشتری داشته اند.
3- آثار و عواقب تکرار پایه از جنبه اقتصادی
تکرار پایه باعث اتلاف بسیاری از منابع محدود تعلیم و تربیت می شود بارزترین اتلاف در تعلیم و تربیت، مربوط به دانش آموزانی است که مدرسه را شروع می کنند. اما قبل از رسیدن به یک سطح آموزشی حداقل، ترک تحصیل می کنند(یونسکو،1998 :13).
در یک بررسی در چهار کشور جنوب آسیا، مشخص شده است که اتلاف اقتصادی در نتیجه تکرار پایه و ترک تحصیل، بیش از یک سوم هزینه شده در آموزش ابتدایی بوده است (ایزمن،1378).
خسارتهای اقتصادی ناشی از تکرار پایه و تکرار تحصیل را می توان به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم تقسیم کرد. طبق گزارش آموزش و پرورش در سال 1378 خسارت ناشی از افت تحصیلی دانش آموزان بالغ بر 800 میلیارد ریال بوده است ، که این مبلغ با توجه به منابع محدود آموزش و پرورش قابل توجه است ( بیابانگرد،1380).
خسارت های غیر مستقیم اقتصادی تکرار پایه و ترک تحصیل، زمانی آشکار می شود که تأثیر سطح آموزش جامعه، بر کاهش هزینه های عمومی دولت در نظر گرفته شود. بررسی ها نشان داده است که افزایش سطح آموزش جامعه، هزینه های عمومی دولت را در ارتباط با بهداشت عمومی، فقر، جرایم، ترافیک، آلودگی و مرگ و میر و…. کاهش می دهد (فرجاد،1368). بنابراین خسارت هایی چون افزایش میزان بزه کاری، اعتیاد، جرم، تصادفات و…. باید به خسارت های ناشی از تکرار پایه اضافه می شود.
4- تأثیر تکرار پایه بر پیشرفت تحصیلی
پژوهش های زیادی در خصوص تأثیر تکرار پایه بر پیشرفت تحصیلی انجام گرفته است اما هیچ کدام نشان نداده است که تکرار پایه به پیشرفت تحصیلی کمک می کند. (والترز و همکاران،1995) مطرح کرده اند که تکرار پایه در دوره ابتدایی موجب افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ضعیف نمی شود. در پژوهشی دیگر ولدون و جنکینس نیز به همین نتیجه رسیدند.
پژوهش های دیگر تأثیر منفی تکرار پایه بر پیشرفت تحصیلی را نشان می دهند در بررسی 66 مقاله که در باره تکرار پایه در خلال 1990-2000 نوشته شده است در 65 مقاله از مردودی حمایت نشده است (کاپلن،2000به نقل از حسنی1384).
به طور کلی نتایج تحقیقات به جا مانده از 75 سال نشان می دهد که مردودی تأثیری مثبتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ندارد و دانش آموزان ارتقاء یافته در مقایسه با دانش آموزان هم سطح خود، پیشرفت تحصیلی بهتری داشته اند
تاثیر ارزشیابی توصیفی بر مؤلفه های تحقیق:
مهمترین ویژگی ارزشیابی توصیفی که موجب تمایز آن با روانسنجی و ارزشیابی سنتی گردیده است، دید و نگرش انسانی تر و رشد یابنده به آدمی است. روانسنجی سنتی بر پایه مکتب رفتار گرایی و مبتنی بر تفاوت های فردی عمل می کند. اما رویکرد جدید از مکاتب انسانگرایی نشأت گرفته است. این رویکرد ها تحت عناوینی از قبیل: سنجش و ارزیابی مبتنی بر برنامه درسی، سنجش پرونده ای، سنجش تدریس پویا و جامع، سنجش عملکرد، ارزیابی واقعی و اصیل، طبیعی و …مطرح می شوند و می کوشند تا این باور را ارائه نمایند، که نه تنها بین تدریس و سنجش جدایی نیست، بلکه نباید باشد و سنجش حلقه پایانی نظام آموزشی و یادگیری نیست بلکه، فلسفه وجود ارزیابی خدمت به فرایند تدریس و یادگیری می باشد.
بنابراین روش های نوین و پویا، علاوه بر آن که میان تدریس و یادگیری از یک سو و به اندازه گیری و آزمون از سوی دیگر، هماهنگی و رابطه متقابل فراهم می آورند و نظام سنجش را در خدمت یادگیری رو به رشد قرار می دهند، با لحاظ نمودن تفاوت های فردی در سنجش، اندازه های واقعی تر و اصیل از عملکرد فراگیران بر اساس نمونه های واقعی رفتار و زندگی آن ها در اختیار می گذارند و والدین، معلمان و تصمیم گیرندگان آموزشی را با بینشی وسیع تر و نگرشی عمیق تر نسبت به فراگیران مواجه می سازند. از جمله مهمترین اثر ارزشیابی را می توان در بهبود یادگیری و رفتاری دانش آموزان مشاهده نمود. ارزشیابی توصیفی موجب خود سنجی دانش آموزان می شود. خود سنجی می تواند دانش آموزان را با اطلاعات، هدف ها، ملاک ها و دلایل مربوط به عملکرد دانش آموزان مرتبط سازد. خود سنجی اطلاعاتی را برای دانش آموزان فراهم می آورد که بتواند برای بهبود عملکرد از آن ها استفاده نماید.
شواهد فراوانی وجود دارد مبتنی بر این که خود سنجی به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کمک می کند به ویژه اگر معلم به طور مستقیم به دانش آموزان آموزش دهد که چگونه به خود سنجی بپردازند((Ross.john ; A 2006.
ارزشیابی کیفی در عین این که برای معلم و دانش آموزان بسیار جذاب و لذت بخش است، بر خلاف روش های سنتی به امتحان و ارزشیابی، حالتی غیر رسمی می دهد. به عبارت دیگر در این نوع ارزشیابی یاد گیری به صورت طبیعی و در همان زمان که یادگیری در حال اتفاق افتادن است انجام می گیرد. در این رویکرد معلم از مقایسه دانش آموزان با یکدیگر و ایجاد رقابت میان آن ها پرهیز می کند. او می کوشد تا وضعیت فعلی هر دانش آموز را با وضعیت وی در گذشته مقایسه کند. ارزشیابی کیفی حالتی طبیعی و غیر رسمی دارد به همین جهت در جلسات امتحانی آن مواردی مانند ترس و اضطراب از امتحان، محدود بودن زمان پاسخ گویی به سوالات، تقلب، تأکید بیش از حد بر نمره ، رقابت کشنده، میان فراگیران و مقایسه آن ها با یکدیگربه شدت کاهش می یابد در این نوع ارزشیابی معلم فرصت می یابد تا عادات گوناگون یادگیری فراگیران و نحوه عملکرد آنان در موقعیت های گوناگون آموزش و یادگیری آشنا شود و از طریق دریافت بازخورد های مناسب بای کیفیت بخشی بیشتر به روش های آموزشی خودو نحوه یادگیری فراگیران اقدام کند(احمدی،1383 : 51-50).
1- بهبود یادگیری
در خصوص اهمیت فرایند ارزشیابی و تأثیر بر یادگیری و رفتار دانش آموزان معتقد است که بهبود یادگیری دانش آموزان مستلزم بهبود نظام سنجشی است. معلمان تصور می کنند که این آموزششان است که یادگیری را جهت می دهد، اما در عمل این سنجش و ارزیابی است که یادگیری رفتارهای دانش آموزان را بهبود می بخشد، چراکه این نظام سنجشی است که تعیین می کند چه چیزی برای یادگیری دارای ارزش است. در این نوع سنجش، سایر جنبه ها و فراگرد های آموزشی و تربیتی به ویژه آموزش، مواد یادگیری و به طور کلی طراحی محیط یادگیری را متأثر می سازد(هاونر،2004به نقل از حسنی،1384).
مهارت های یادگیری عبارتند از: تشخیص متغیرها، فرضیه سازی، تحلیل فعالیت های تنظیم داده ها و رسم نمودار، طراحی تحقیق و اجرای آن، دانش آموزانی که در این زمینه ها تجربه کسب می کنند، قادر به یافتن راههایی برای حل اغلب مشکلات خود خواهند بود. این مهارت های تلفیق شده از مهارت های پایه جدا نیستند. مهارت های پایه، زمینه ی لازم را برای دریافت مهارت های پیچیده فراهم می کند. مثلا از طریق ماهر شدن در پیش بینی، می توان به فرضیه سازی رسید. فرضیه سازی، خود نوعی پیش بینی است که زمینه را برای انجام یک فعالیت آماده می کند. همچنین دانش آموز یاد می گیرد که آزمایش کردن اورا به پرسش های جدیدی هدایت می کند(رزیا و دیگران،1379 :107).
خصلت عمده ارزشیابی در پویایی و گستردگی آن است و از معلم انتظار و اقداماتی فراتر از آزمون های سنتی دارد، تا تصویری کلی از شخصیت دانش آموزارائه دهد. از نتایج این نوع سنجش ارزشیابی در جهت رشد و ارتقاء دانش آموز استفاده می شود، مهم تر این که از هر دانش آموز توقع رشد و بالندگی در سطح توان خود او را دارد. امروزه این نوع شیوه ی سنجش، تفاوت های فردی دانش آموزان را می پذیرد و به قابلیت رشد هریک اعتقاد دارد(رستگار، 1382 :24).

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2- سلامت روانی
سلامت روانی موضوعی انفرادی و مشخص است که وضعیت روان فرد را در بر می گیرد، محیط اجتماعی و فرهنگی ممکن است موجب سلامت یا بیماری گردد ولی کیفیت به وجود آمده، تنها ویژگی یک شخص است، بسیاری از محققین به برخی از جنبه های رفتار بشر به عنوان شاخص هایی از سلامت روان ارزش می دهد. با توجه به بررسی رفتار های گوناگون برای سلامت روانی می توان این رفتارها را به پنج روش موضوعی عمده تقسیم کرد:
الف) نگرش نسبت به خود:این مفهوم در بر گیرنده جنبه های مربوط به خود آگاهی، خود قبولی، اطمینان، میزان اعتماد به نفس، حس هویت شخصی در ارتباط با نقش خود، گروه ها، نقاط ضعف و در توانایی و سایر افراد می باشد.
ب) رشد، تکامل و تعالی نقش: این که شخص بتواند با توانایی های بالفعل و بالقوه خود دراز مدت به خوبی عمل کنداهداف آینده و حرکت اورا در جهت اهداف مورد توجه قرار می گیرد. سرمایه گذاری شخصی در زندگی از جمله علایق بیرونی، مناسبات، اهمیت به حرفه و کار،و غیره به بعد این مفهوم می افزاید.
ج)ظرفیت پذیری: مرکز ثقل این مفهوم ارتباط کلیه فرایند ها و خصیصه های فرد است که سبب اتخاذ و هماهنگی اعمال شخصی می گردد. جنبه های دیگر شامل فدرت فرد در عمل اضطراب و سرخوردگی به هنگام مقاومت در برابر فشارها می باشد.

د)رفتار های ارادی این مفهوم به قدرت فرد در تنظیم تصمیم گیری و اعمال او اشاره دارد. بنابر این این اعمال تاحدی مستقل از تاثیرات فیزیکی و اجتماعی می باشد.
د)غلبه بر محیط: این مفهوم در بر گیرنده قدرت تطبیق و سازش، ارائه رفتار مناسب با موقعیت و استاندارد های قابل قبول فرهنگی می باشد که سبب رضایت و عشق از کار می گردد(مانفرداو همکاران، 1376: 30).
نقش مدرسه در سلامت روانی: امروزه بیشتر روانشناسان تربیتی معتقدند که کارکنان مدرسه در سلامت روانی دانش آموزان دارای نقش حساس حرفه ای هستند.این مطلب مبتنی بر این فرض است که جوامع هرگز به اندازه و تعداد کافی دارای متخصصان سلامت روانی نخواهند شد، تا برای کمک به جمعیت رو افزونی که به خدمات و تشخیص یا درمان نیاز دارند کفایت کند. بنابر این باید تاکید و توجه را روی کوشش هایی در جهت پیشگیری از عدم سلامت روان قرار داد و افراد را برای مواجهه با مشکلات و اقدام شایسته در آن موارد آموزش داد. بدیهی است با کمک مشورتی متخصصان، کارکنان مدرسه می توانند پس از گذراندن دوره های آموزش لازم، علاوه بر وظایف و مسئولیت های خویش، در زمینه درمان مشکلات جزیی تشخیصی دانش آموزان و نوجوانان تا حد زیادی نقش داشته باشند. برای میل به هدف های سلامت روان در کودکان و نوجوانان مدرسه باید در جهات زیر عمل کند:
1- از بین بردن شرایط ناسالم و نامطلوبی که در حوزه فعالیت و کنترل مدرسه است.2- کمک به دانش آموزان در توجه به بهتر ساختن محیط هر اجتماع 3- شناخت هرچه زودتر مشکلات روانی، عاطفی در بین دانش آموزان 4-هماهنگ ساختن برنامه های مطالعه کودکان و نوجوانان و کوشش های آموزشی و تربیتی در مدارس5-ارائه کمک های مختلف روانی و تربیتی به کودکانی که به آن ها نیاز دارند(نوایی نژاد، 1373).
3- بهبود رفتار
بدون شک اثر ارزشیابی بر بهبود رفتار و یا به و جود آمدن رفتار های نا بهنجار، بر کسی پوشیده نیست. البته ارزشیابی در اشکال متفاوت آن (کمی نگر و کیفی نگر)دارای نتایج مختلفی خواهد بود و با توجه به انواع ابزاری که در ارزشیابی کمی مورد استفاده قرار می گیرد در رفتارهای نابهنجاری چون تقلب، اضطراب، ترس و …مشهود است. رفتار انسان موضوع مورد بحث در تغییر رفتار است. ویژگی هایی که بر اساس آن رفتار تعریف می


پاسخی بگذارید