دانلود پایان نامه

هایی هستند که دارای عناوین تجاری شناخته شده و با نفوذ در سطح بین المللی هستند و به موفقیت های قابل توجهی در سطح بین المللی دست یافته اند.
تعداد سازمان های بخش عمومی که از شبکه کاری EFQM به عنوان یک مسیر سریع برای بهبود خدمات عمومی بهتر استفاده می کنند در حال رشد می باشند.
شبکه کاریEFQM شامل مؤسسه های دانشگاهی، مؤسسه های تحقیقاتی، مشاوران مدیریت و انجمن های ملی بهبود تجارت و کیفیت می باشند(شرطان،1388).
2-4-6-8- مزایای به کارگیری مدل تعالی سازمان EFQM
امکان ارزیابی کمّی و تعیین وضعیت موجود آن
امکان شناسایی فرصت های بهبود، نقاط قوت و ضعف سازمان و اولویت بندی برای اجرای پروژه های بهبود و همچنین نظارت بر روند و بهبود سرعت در مسیر تعالی سازمانی
امکان مقایسه با سایر سازمان های پیشرو در مورد هر یک از معیارها و مشخص کردن جایگاه سازمان در سطوح مختلف صنعتی، تجاری، ملی و بین المللی
امکان یادگیری از دیگر سازمان ها از طریق به اشتراک گذاشتن تجربیات برتر
امکان دریافت بازخورد و یادگیری از مدیران، مشاوران و مجریان رده بالای صنایع و بخش های مختلف خدماتی و صنعتی از طریق ارزیابی مستقل و رو در رو و همچنین دریافت گزارش از آنها
امکان شناخت معیارهایی که به توانمندی سازمان ها منجر می شوند که از این طریق نتایج بهتری عاید سازمان می گردد
امکان ایجاد تعادل و توازن میان منافع کلیه ذی نفعان از جمله مشتریان، جامعه، شرکای کاری، سهامداران، مالکان، قانون گذاران و…
امکان تشخیص رویکردهایی که برای راهبری سازمان می تواند مفید باشد (شرطان،1388).
2-4-6-9- اجزای اصلی در مدل تعالی EFQM
در یک نگاه کلی مدل تعالی کسب و کارEFQM شامل 5 جز اصلی است که در شکل2-6 این پنج جز و ارتباط بین آنها مشخص شده است (نجمی و حسینی،1389):
مدلی برای امتیازدهی به معیارها
Criteria Scoring Model
منطق RADAR برای ارزیابی سازمان بر مبنای معیارها
رهیافت هایی به خودارزیابی
Approaches to
Self-assessment

مفاهیم بنیادین تعالی Fundamentals

شکل 2-6: اجزای اصلی مدل EFQM و ارتباط بین آنها مأخذ: (نجمی و حسینی،1389)
2-4-6-10- مفاهیم بنیادین تعالی
مفاهیم بنیادین تعالی، مفهوم هایی هستند که این مدل برآنها بنا شده است و در واقع پایه و اساس مدل هستند. شرط اساسی تعالی اعتقاد و عمل به این مفاهیم در تمامی سازمان بویژه در بین مدیران ارشد آن است. در مدل EFQM این مفاهیم بنیادین به شرح ذیل هستند (گرامی و نور علیزاد،1388):
نتیجه گرایی1 : سازمانی که می خواهد متعالی باشد، باید به گونه ای کار کند که به نتیجه مطلوب دست پیدا کند و این نتیجه باید نظر تمامی ذی نفعان سازمان را به طور متوازن جلب کند (ایجاد توازن یعنی توجه به نظر همه بر حسب میزان اهمیت هر کدام).
…………………………..
1-Result-Oriented
ذی نفعان سازمان عبارتند از: کارکنان، مشتریان، تأمین کنندگان، جامعه، سهامداران و سایر کسانی که منافع مالی در شرکت دارند.
مشتری مداری1: از آنجا که داوری نهایی کیفیت محصولات و خدمات با مشتری است، جلب نظر مشتری اهمیت زیادی دارد. ایجاد وفاداری در مشتری و بدست آوردن سهم بازار، تنها با توجه به نیازهای مشتری فعلی و بالقوه امکان پذیر است.
رهبری و ثبات در مقاصد2: رهبری یعنی تعیین اهداف و ایجاد انگیزه در افراد برای تلاش در جهت رسیدن به اهداف سازمان. در سازمان متعالی، مدیران در حرف و عمل الهام بخش کارکنان برای تلاش در جهت تعالی سازمان هستند؛ چشم انداز دقیقی از آینده سازمان برای آنها رسم می کند، در رسیدن به اهداف سازمانی با ثبات هستند و محیطی را فراهم می کنند که در آن کارکنان نیز بتوانند به خوبی کار کنند.
مدیریت مبتنی بر فرآیندها و واقعیت ها3: سازمانی که می خواهد متعالی باشد، باید به کمک مجموعه ای از سیستم ها، فرآیندها و واقعیت های مرتبط به هم پیوسته مدیریت شود.
توسعه و مشارکت کارکنان4 : سازمانی که می خواهد متعالی باشد باید مشارکت کارکنان را در امور به حداکثر برساند.
برای استفاده از تمامی توان بالقوه کارکنان سازمان، بهترین کار توانمند کردن کارکنان در انجام کارهایشان و ایجاد ارزش های مشترک و فرهنگ اعتماد در سازمان است.
یادگیری، نوآوری و بهبود مستمر5 : سازمانی که می خواهد متعالی باشد، باید وضع موجود را به چالش بطلبد و به یادگیری و نوآوری در سازمان اهمیت زیادی بدهد.
………………………….
1-Customer Orientation 2-Stability Purposes 3-Realities
4-Employee Participation 5- Continuous Improvement
در این سازمان افراد باید دانش خود را به دیگران انتقال بدهند، و فرهنگ یادگیری، نوآوری و بهبود مداوم، پایه همه کارها باشد.
توسعه مشارکت ها1: مشارکت یک رابطه بلند مدت تجاری است. سازمانی که می خواهد متعالی باشد باید به نحوی با سازمان های دیگر شریک شود که برای سازمان ارزش افزوده ایجاد کند. برای اینکه بین شرکا رابطه طولانی مدت ایجاد شود، باید اعتماد و انتقال دانش و تجربیات به یکدیگر بر پایه روابط دو جانبه باشد. سرآمدی یعنی توسعه و حفظ مشارکت هایی که برای سازمان ارزش افزوده ایجاد می کنند.
چگونه این مفهوم در عمل اجرا می شود:
سازمان های سرآمد دریافته اند در دنیای امروز، که تغییرات و تقاضاها به شدت متغیرند، موفقیت آنها ممکن است به مشارکت هایی وابسته باشد که ایجاد می نمایند.آنها به دنبال ایجاد و توسعه مشارکت با دیگر سازمان ها هستند. چنین مشارکت هایی موجب می شود که این سازمان ها با بهینه کردن شایستگی های محوری2، ارزش ب
یشتری برای ذی نفعان خود به ارمغان آورند. ممکن است این مشارکت ها با مشتریان، جامعه، تأمین کنندگان و حتی رقبا و با حفظ شفاف منابع طرفین ایجاد شود. شرکا برای رسیدن به اهداف مشترک، استفاده از تخصص، منابع و دانش یکدیگر و ایجاد یک رابطه پایدار مبتنی بر اعتماد، احترام و صداقت متقابل، با یکدیگر کار می کنند.
مزایایی که از به کارگیری این مفهوم عاید سازمان می شود:
ارزش افزوده برای ذی نفعان
بهبود قابلیت رقابت سازمان
بهینه شدن شایستگی های محوری
…………………………..
1- Partnerships 2- Core Competencies
بهبود اثر بخشی و کارآیی
بالا رفتن شانس بقا
تسهیم ریسک و هزینه ها و کاهش آن برای سازمان
مسئولیت اجتماعی شرکت1 : منافع بلند مدت سازمان و کارکنان با اتخاذ یک رویکرد اخلاقی و فراتر رفتن از انتظارات و مقررات مورد انتظار جامعه، به خوبی تأمین می شود (نبی لو، 1382، 86 ).
تعریف: سرآمدی یعنی فراتر رفتن از چارچوب الزامات قانونی که سازمان در داخل آنها فعالیت می کند و تلاش برای درک و برآورده کردن انتظاراتی که ذی نفعان سازمان در جامعه دارند.
چگونه این مفهوم در عمل اجرا می شود؟
سازمان های سرآمد به عنوان یک سازمان پاسخگو، روشی بسیار اخلاقی برای شفافیت و پاسخگویی به ذی نفعان خود در قبال عملکردشان در پیش می گیرند. این سازمان ها حساسیت و توجه ویژه ای به پاسخ گویی اجتماعی و حفظ ثبات زیست بوم2، سازمان در حال و آینده دارند و این دیدگاه را ترویج می کنند. مسئولیت اجتماعی در ارزش های این سازمان بیان شده و در تار و پود آنها تنیده شده است.
آنها از طریق مراوده باز و پذیرا با ذی نفعان، انتظارات و مقررات محلی(و در مواقع لزوم مقررات جامعه جهانی) را درک و رعایت کرده و از آن فراتر می روند. این سازمان ها ضمن توجه به مدیریت ریسک، به دنبال فرصت هایی برای تعریف پروژه هایی با جامعه هستند که منافع دو جانبه داشته و برانگیزنده و نگهبان اعتماد ذی نفعان به سازمان باشد. آنها به تأثیرات حال و آینده سازمان بر جامعه آگاهی دارند و سعی بر این دارند که تأثیرات نامطلوب سازمان بر جامعه را به حداقل برسانند.
………………………….
1-Corporate Social Responsibility 2-Ecosystem
مزایایی که از به کارگیری این مفهوم عاید سازمان می شود
بهبود تصویر سازمان در جامعه
افزایش ارزش نام تجاری1 سازمان
دسترسی بیشتر به منابع تأمین مالی (به طور مثال مؤسسات سرمایه گذاری اجتماعی)
محیط کار ایمن تر و بهداشتی تر
مدیریت ریسک و ساختار حاکمیت قوی تر
کارکنان با انگیزه
وفاداری مشتری
افزایش اعتماد و اطمینان ذی نفعان به سازمان

2-4-6-11- سطوح مختلف سرآمدی در مفاهیم بنیادین مدل EFQM
مفاهیم بنیادین سرآمدی در مدل EFQM بیانگر اهداف و ایده آل هایی هستند که سازمان برتر به آنها اعتقاد داشته و سعی در رسیدن به آنها دارند. طبیعی است که رسیدن به این ایده آل ها برای سازمان هایی که در جستجوی سرآمدی هستند کاری آسان نخواهد بود و مستلزم عبور از مراحل مختلفی است. برای این که سازمان های علاقه مند به پیاده سازی این مدل بتوانند وضعیت خودشان را از لحاظ میزان دستیابی به این مفاهیم بنیادین بسنجند، هر کدام از این مفاهیم، به سه سطح تقسیم شده اند (نجمی و حسینی،1387):
مرحله آغازین2: در این مرحله سازمان حرکت خود را برای پیاده سازی مفاهیم مذکور به تازگی آغاز کرده است ولی پیشرفت چشمگیری در این کار حاصل نشده است.
…………………………..
1-Brand 2-Start up
میانه راه1: در این مرحله، سازمان می تواند شواهد زیادی را ارائه کند که به موفقیت هایی در عمل به مفاهیم مذکور دست یافته است و برنامه ها، اهداف و روش هایی برای دستیابی کامل به آن مفاهیم تهیه کرده است.
سطوح بلوغ و کمال2: در این مرحله مفاهیم مذکور به خوبی در تمام سازمان پیاده، اجرا و نهادینه شده است و سازمان به تمامی خواسته های مدل EFQM در این مفاهیم به روشی نظام مند، دست یافته و مسیر رشد خود را در به کارگیری و توسعه این مفاهیم طی می کند.
در جدول2-1سطوح مختلف سرآمدی برای هر کدام از مفاهیم هشتگانه در مدل EFQM به طور کامل تشریح شده است (نجمی و حسینی،1387).
جدول2-1 سطوح مختلف سرآمدی در مفاهیم بنیادین مدل EFQM
ردیف
ارزش محوری


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مرحله آغازین
میانه راه
سطوح بلوغ وکمال
1
نتیجه گرایی
تمامی ذی نفعان مرتبط شناسایی شده اند.
نیازهای(Needs) ذی نفعان به روشی ساخت یافته (Structured) ارزیابی شده اند.
مکانیزم شفاهی برای ایجاد توازن میان انتظارات (Expectations) ذی نفعان وجود دارد.
2
مشتری مداری
رضایت مندی مشتری ارزیابی شده است.
اهداف میان مدت و کوتاه مدت به نیازها و انتظارات مشتری مرتبط شده اند. میزان وفاداری(Loyalty) مشتری، تحقیق می شود.
پیش ران های کسب و کار سازمان برای رضایت مندی مشتری (و ارضای نیازهایش) و موارد مرتبط با وفادرای مشتری درک و اندازه گیری شده و بر مبنای آن عمل می شود.
3
رهبری و ثبات در مقاصد
چشم انداز(Vision) و مأموریت(Mission) تعریف شده اند.
خط مشی، کارکنان و فرآیندها هم راستا بوده و یک مدل برای رهبری وجود دارد.
در تمامی سطوح سازمانی ارزش های مشترک و الگوی اخلاقی وجود دارد.
4
مدیریت مبتنی بر فرآیندها و واقعیت ها
فرآیندها برای رسیدن به نتایج مطلوب طراحی شده اند.
داده ها و اطلاعات مقایسه ای (مقایسه شده) برای تعیین اهداف میان مدت چالش برانگیز استفاده می شوند.
سازمان قابلیت فرآیند خود را کاملاً درک کرده و از آن برای بهبود عملکرد استفاده می کند.
5
توسعه و مشارکت کارکنان
کارکنان پذیرفته اند که مسایل به آنها تعلق دارد و آنها برای حل مسایل پاسخگو هستند.
کارکنان برای دستیابی به اهداف درازمدت سازمان نوآور و خلاق هستند.
کارکنان برای انجام کارها توانمند(Empowered) شده اند و دانش و تجارب خود را در سطح وسیعی منتشر کرده و به اشتراک می گذارند.
6
یادگیری، نوآوری و بهبود مستمر
فرصت های بهبود شناسایی شده و مورد استفاده قرا می گیرند.
تک تک افراد بهبود مستمر را به عنوان یک هدف دراز مدت پذیرفته اند.
بهبود و نوآوری موفق کاملاً در سازمان گسترده و با آن یکپارچه و آمیخته شده است.
7
توسعه شراکت ها
فرآیندی برای انتخاب و مدیریت تأمین کنندگان
(Suppliers) وجود دارد.
بهبود و موفقیت های تأمین کنندگان مورد تقدیر قرار گرفته و شرکای خارجی کلیدی شناسایی شده اند.
سازمان و شرکای کلیدی اش به یکدیگر وابسته اند و طرح ها و خط مشی ها به کمک هم و بر مبنای دانش مشترک
(Shared Knowledge) ایجاد می شوند.
8
مسئولیت اجتماعی شرکت
قوانین و مقررات درخواست شده درک و رعایت می شوند.
سازمان مشارکت فعال در جامعه دارد.
انتظارات اجتماعی از سازمان اندازه گیری شده و بر مبنای آنها عمل می شود.
مأخذ: (نجمی و حسینی،1387)
…………………………………
1-One the Way 2- Mature
2-4-6-12- معرفی مدل
توانمندسازها
نتایج
مدل تعالی سازمان EFQM بر پایه 9 معیار اصلی شکل گرفته است که با یکدیگر ارتباط متقابل دارند و به شکل یک چرخه پیشبرنده بر هم تأثیر می گذارند. از آن میان، پنج معیار توانمندساز1 یک سازمان محسوب می شوند و چهار معیار دیگر نتیجه عملکرد فعالیت های سازمان هستند که هر کدام به صورت مختصر در ادامه و در قالب شکل 2-7 شرح داده شده اند (گرامی و نورعلیزاد، 1388).
نتایج کلیدی عملکرد
رهبری
فرآیندها

نتایج کارکنان
کارکنان

خط مشی و راهبردها

نتایج مشتریان

مشارکت ها و منابع
نتایج جامعه

 
 
نوآوری و یادگیری

شکل2-7: مدل تعالی سازمانی EFQM مأخذ: (عالم تبریز، 1388)
…………………………..
1- Enablers
رهبری: در اینجا مشخص می گردد که رهبران سازمان چگونه امکان توسعه و دستیابی به چشم انداز و مأموریت را فراهم می سازند و چگونه ارزش ها تدوین و محقق می گردند و رهبران سازمان چگونه در توسعه و اجرای سیستم مدیریتی سازمان مشارکت می کنند.
خط مشی و استراتژی: در اینجا مشخص می گردد که چگونه سازمان، مأموریت و چشم انداز خود را از طریق یک استراتژی شفاف با در نظر گرفتن منافع ذینفعان سازمان محقق می سازد و چگونه این استراتژی از طریق خط مشی، برنامه ها و اهداف، مقاصد و فرآیندها مورد پشتیبانی قرار می گیرد.
منابع انسانی: در اینجا مشخص می گردد که چگونه سازمان، دانش و توانایی های منابع انسانی خود را به طور انفرادی، تیمی و در سطح سازمان مدیریت کرده، توسعه داده و مورد بهره برداری قرار می دهد و آن را به گونه ای برنامه ریزی می نماید که خط مشی و استراتژی سازمان و اجرای مؤثر فرآیندها، مورد پشتیبانی قرار گیرد.
شراکت ها و منابع: در اینجا مشخص می گردد که چگونه سازمان، شرکای خارجی و منابع داخلی خود را کنترل می نمایند تا از خط مشی و استراتژی سازمان و اجرای مؤثر فرآیندهای سازمانی حمایت گردد.
فرآیندها: در اینجا مشخص می گردد که چگونه سازمان فرآیندها را طراحی و مدیریت نموده و بهبود می دهد تا از خط مشی و استراتژی سازمان حمایت کرده و ضمن جلب رضایت کامل برای مشتریان و دیگر ذی نفعان به طور کامل برای آنها ایجاد ارزش کند.
نتایج مشتریان: در اینجا مشخص می گردد که سازمان در ارتباط با مشتریان بیرونی خود چه نتایجی بدست می آورد.
نتایج منابع انسانی: در اینجا مشخص می گردد که سازمان در ارتباط با منابع انسانی خود چه نتایجی بدست می آورد.
نتایج جامعه: در اینجا مشخص می گردد که سازمان در ارتباط با جامعه محل، ملی و بین المللی خود چه نتایجی بدست می آورد.
نتایج کلیدی عملکرد: در اینجا مشخص می گردد که سازمان در ارتباط با عملکرد برنامه ریزی شده خود، چه نتایجی بدست می آورد.
هرچند که توانمندسازها نتایج را ایجاد می کنند، اما نتایج نیز ارتقا بخش و رشد دهنده توانمند سازها خواهند بود و این ارتباط یادآور همان منطق معروف دمینگ است که رابطه دایم برنامه ریزی، عمل، آزمون و اقدام، PDCA را نشان می دهد، شکل 2-8 به خوبی این فعالیت را نشان می دهد( گرامی و نورعلیزاد،1388).
شکل2-8: چرخه کیفیت دمینگ مأخذ: CRMROOM


پاسخی بگذارید