منابع پایان نامه با موضوع افشای اختیاری، سودآوری، پراکندگی مالکیت

پایان نامه ها

بهبود محیط اطلاعاتی شرکت ها و توجه بیشتر به موضوع افشای اختیاری در سال های اخیر می باشد.

نگاره 4-1) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
متغیر
تعداد
مشاهدات
میانگین
انحراف معیار
کمترین
مقدار
بیشترین
مقدار
چولگی
کشیدگی
میزان افشای اختیاری
()
346
034/29
806/11
5
58
194/0
171/2
میزان پراکندگی مالکیت
()
346
673/27
584/16
0
370/94
961/0
679/4
سودآوری
()
346
2426/0
2482/0
1426/0-
8321/1
648/2
136/13
اندازه شرکت
()
346
296/13
491/1
454/9
210/17
474/0
773/2
نسبت بدهی
()
346
1983/2
0829/5
152/24-
169/64
038/6
742/76

نمودار 4-1) روند امتیاز افشای اختیاری شرکت های نمونه طی سال های 1389-1385

همچنین بر اساس نگاره 4-1، متوسط میزان پراکندگی مالکیت در بین شرکت های نمونه که بر اساس مجموع میزان مالکیت‏های کمتر از 5 درصد اندازه گیری شده برابر با 6/27 درصد بوده و بیانگر این است که بطور میانگین 6/27 درصد از مالکیت شرکت ها در دست سهامداران خرد می باشد. کمترین و بیشترین میزان متمرکز مالکیت نیز به ترتیب برابر با صفر درصد و 37/94 درصد می باشد. در نمودار 4-2 روند سالانه میزان پراکندگی مالکیت میان شرکت های نمونه به تصویر کشیده شده است. همانطور که در این نمودار قابل ملاحظه می باشد پراکندگی مالکیت در میان شرکت های نمونه دارای سیر صعودی بوده و حاکی مورد توجه قرار گرفت بازار سرمایه توسط سهامداران خرد طی سال های اخیر می باشد.

نمودار 4-2) روند میزان پراکندگی مالکیت شرکت های نمونه طی سال های 1389-1385

در ارتباط با متغیر سودآوری نیز که از طریق نسبت بازده سرمایه شرکت ها اندازه گیری شده است، بر اساس آمار توصیفی توسط سودآوری شرکت های نمونه برابر با 26/24 درصد بوده و کمترین و بیشترین میزان آن به ترتیب برابر با 26/14- درصد و 73/17 درصد می‏باشد. نمودار 4-3 روند سالانه این متغیر را به تصویر کشیده است.

نمودار 4-3) روند سودآوری شرکت های نمونه طی سال های 1389-1385

همان طور که در این نمودار ملاحظه می شود سودآوری و نسبت بازده سرمایه شرکت ها طی سال های مورد مطالعه نزولی بوده و از 83/29 درصد در سال 1385 به 81/20 درصد در سال 89 تنزل پیدا کرده است.

4-3 آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته تحقیق
از آنجایی که در انجام این تحقیق به منظور تخمین پارامترهای مدل از روش حداقل مربعات معمولی استفاده می گردد و این روش بر این فرض استوار است که متغیر وابسته تحقیق دارای توزیع نرمال باشند و توزیع غیرنرمال نمونه منجر به تخطی از مفروضات این روش برای تخمین پارامترها می شود، لذا لازم است نرمال بودن توزیع متغیر وابسته تحقیق مورد آزمون قرار گیرد. در این مطالعه این موضوع از طریق آماره جارکیو- برا88 مورد بررسی قرار می گیرد. فرض صفر و فرض مقابل در این آزمون به صورت زیر می باشد:

اگر سطح اهمیت آماره این آزمون بیشتر از 05/0 باشد (Prob>.05) فرضیه مبنی بر نرمال بودن توزیع متغیر پذیرفته می‏شود. نتایج آزمون جارکیو – برا برای متغیر وابسته تحقیق (میزان افشای اختیاری) در نگاره 4-2 ارائه شده است.
نگاره 4-2) نتایج آزمون نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق
متغیر
آماره جارکیو -برا
سطح اهمیت
میزان افشای اختیاری
()
707/12
0017/0

با توجه به این که سطح اهمیت آماره جارکیو – برا برای متغیر امتیاز افشای اختیاری کمتر از 05/0 می باشد بنابراین فرضیه مبنی بر نرمال نبودن توزیع متغیرها در سطح اطمینان 95% مورد تأیید قرار می‏گیرد و بیانگر این است که متغیر افشای اختیاری از توزیع نرمال برخوردار نمی‏باشند. بنابراین لازم است قبل از آزمون فرضیه ها متغیرهای تحقیق نرمال سازی شوند. در این مطالعه برای نرمال سازی داده ها از تابع انتقال جانسون89 بهره گرفته شده که فرآیند و نتایج آن در پیوست ارائه شده است. نتایج حاصل از آزمون جارکیو – برا بعد از فرآیند نرمال سازی داده ها به شرح نگاره 4-3 می باشد.
نگاره 4-3) نتایج آزمون نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق بعد از فرآیند نرمال سازی
متغیر
آماره جارکیو -برا
سطح اهمیت
میزان افشای اختیاری
()
089/1
5799/0

با توجه به نگاره‏ 4-3، از آنجایی که بعد از نرمال سازی داده ها سطح اهمیت آماره جارکیو – برا بالاتر از 5 درصد می باشد بنابراین فرضیه در سطح اطمینان 95% تأیید شده و بیانگر این است که متغیر وابسته تحقیق بعد از فرآیند نرمال سازی، دارای توزیع نرمال می‏باشد.

4-4 بررسی همبستگی میان متغیرهای تحقیق
در این بخش با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون به بررسی ارتباط متغیرهای تحقیق و همبستگی موجود بین آنها پرداخته می‏شود. ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرهای تحقیق در نگاره 4-4 ارائه شده است.

نگاره 4-4) ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق
اندازه
شرکت
نسبت
بدهی
سودآوری
پراکندگی
مالکیت
افشای
اختیاری

1
افشای اختیاری

1
069/0-
(200/0)
پراکندگی مالکیت

1
104/0-
(051/0)
020/0-
(708/0)
سودآوری

1
154/0-
(004/0)
025/0
(641/0)
158/0
(003/0)
نسبت بدهی

1
103/0
(055/0)
387/0
(000/0)
011/0-
(825/0)
238/0
(000/0)
اندازه شرکت

براساس نتایج حاصل از آماره پیرسون، افشای اختیاری همبس
ت
گی معنی داری با میزان پراکندگی مالکیت شرکت ها و سودآوری آن ها از خود نشان نمی دهد اما بین افشای اختیاری و نسبت بدهی و اندازه شرکت همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین پراکندگی مالکیت دارای همبستگی منفی با سودآوری می باشد که این همبستگی در سطح اطمینان 94 درصد معنی دار می باشد. متغیر سودآوری نیز دارای همبستگی منفی و معنی داری با نسبت بدهی بوده و همبستگی مثبت و معنی داری نیز با اندازه شرکت دارد.

4-5 بررسی همخطی بین متغیرهای تحقیق
همخطی به معنای وجود ارتباط خطی بین متغیرهای توضیحی یا مستقل است. یکی از راههای شناسایی رابطه همخطی یا عدم همخطی، بررسی رابطه همبستگی بین متغیرهای مستقل است. در صورتیکه همبستگی بین متغیرهای مستقل شدید نباشد، مشکل همخطی پیش نمیآید. در این مطالعه بررسی رابطه همخطی بین متغیرهای مستقل با بهره گیری از ضریب همبستگی پیرسون انجام شده است. همان‏طور که در نگاره 4-4 مشخص می باشد، با توجه به ضعیف بودن (کمتر از 7/0) همبستگی میان متغیر های مستقل تحقیق می توان گفت مشکل همخطی میان آن ها وجود نداشته و ورود همزمان این متغیرها در مدل تحقیق موجب ایجاد مشکل همخطی نخواهد شد.

4-6 نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *