دانلود پایان نامه

PCR ۳۶
۳-۴-۱- استخراج RNA و ساخت cDNA ۳۶
۳-۴-۲- مرحله PCR ۳۷
۳-۴-۲-۱- آغازگرهای اختصاصی ۳۸
۳-۵- روش تهیهی ژل و انجام الکتروفورز برای بررسی نتایج آزمون PCR ۳۹
۳-۶- ترادف‌یابی محصول PCR ۴۰
۳-۷- تجزیه و تحلیل دادهها ۴۰

فصل چهارم: نتایج
۴-۱- نتایج آزمون الایزا ۴۲
۴-۲- نتایج آزمون RT-PCR ۴۳
۴-۳- تنوع ژنتیکی بین جدایهها

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید