منبع تحقیق با موضوع تحلیل داده

No category

PCR ۳۶
۳-۴-۱- استخراج RNA و ساخت cDNA ۳۶
۳-۴-۲- مرحله PCR ۳۷
۳-۴-۲-۱- آغازگرهای اختصاصی ۳۸
۳-۵- روش تهیهی ژل و انجام الکتروفورز برای بررسی نتایج آزمون PCR ۳۹
۳-۶- ترادف‌یابی محصول PCR ۴۰
۳-۷- تجزیه و تحلیل دادهها ۴۰
فصل چهارم: نتایج
۴-۱- نتایج آزمون الایزا ۴۲
۴-۲- نتایج آزمون RT-PCR ۴۳
۴-۳- تنوع ژنتیکی بین جدایهها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *