دانلود پایان نامه

هندوانه ۴۲
شکل ۴-۲- نتایج آزمون PCR در ژل آگارز ۴۳
شکل ۴-۳- درخت فیلوژنتیکی ترسیم شده به روش neighbor joinig ۴۵
شکل ۴-۴- گراف نوترکیبی ترسیم شده با استفاده از نرم‌افزار RDP3 در جدایه یزد که قطعه نوترکیب از جدایه اصفهان است ۴۸
شکل ۴-۵- گراف نوترکیبی ترسیم شده با استفاده از نرم‌افزار RDP3 در جدایه چین که قطعه نوترکیب از جدایه

دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید