دانلود پایان نامه

WMV از ناحیه CP-UTR ۳۹
جدول ۴-۱- تنوع ژنتیکی و نسبت جانشینی آمینواسیدی در جدایههای مختلف WMV در جمعیتها و گروه‌های فیلوژنتیک ۴۷

فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه

شکل ۴-۱- علایم بیماری ویروسی WMV روی برگ و میوه

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید