منبع تحقیق درباره آموزش ضمن خدمت

پایان نامه های روانشناسی

و فواید آموزش در هر سطحی نهایتاً به سازمان برمی گردد. اصولاً از ابتدای کار نیز، هدف از طراحی کلیه ی برنامه های آموزشی و اجرای آن ها نیل به همین هدف می باشد. تمامی فوایدی که در سه گروه قبلی گفته شد، فواید آموزش سازمان نیز محسوب می شود. با این حال” از دیگر فواید آموزش برای سازمان، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
– افزایش بهره وری سازمان ها با بهبود عملکرد فردی، تیمی و مشارکتی برحسب ستاده، کیفیت و سرعت
– میسر نمودن پیشرفت سازمانی از درون
– کاهش هزینه در بسیاری از زمینه ها مانند تولید، منابع انسانی، امور اداری و…
– بهبود ارتباطات سازمانی
– اعتلاء کمی و کیفی سطح اثربخشی کار
– ایجاد امکان رشد و توسعه در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به ویژه از جهت پیشرفت تکنولوژی و اقدام برای خودکفایی” (خراسانی و حسن زاده،1386، ص 48).

“اگرچه هیچ برنامه ی آموزشی واحدی نمی تواند تمام این مزایا را ارائه کند، اما سازمانی که متعهد به آموزش و توسعه ی نیروی انسانی خود باشد، ضمن افزایش توانایی های کارکنان، موقعیت رقابتی خود را نیز در بازار ارتقاء می دهد “(جزنی،1375،ص 279).
بنابراین آموزش یکی از اساسی ترین و پایدارترین طرق رشد و ترقی هم فرد و هم سازمان است،” آموزش نیروی انسانی علاوه بر آن که استعدادهای افراد را پرورش می دهد، روش ها و فنون انجام دادن کار را بهبود می بخشد؛ موجب کسب دانش و افزایش مهارت های شغلی می گردد و از اتلاف هزینه و بودجه جلوگیری می کند. آموزش با این ویژگی موجب ایجاد تغییر در طرز فکر مدیران و کارکنان نسبت به سازمان و آشنا ساختن آن ها با اصول مدیریت و سازمان و آمادگی آنان برای پذیرش مسئولیت های بیشتر می گردد” (سلیمان پور،1382،ص 32).
انواع آموزش کارکنان
از آنجایی که آموزش باید با نیازهای فردی کارکنان در مراحل شغلی آنان متفاوت باشد، چهار نوع آموزش برای کارکنان در مراحل مختلف شغلی پیشنهاد شده است:
الف- آموزش قبل از خدمت:” آموزشی که فرد قبل از پیوستن به سازمان به آن نیاز دارد تا بتواند توانایی های لازم را برای احراز شغل کسب کند. این نوع آموزش برای رفع مسائل و مشکلات خاص سازمانی صورت نمی گیرد بلکه عمده هدف آن تربیت نیروی انسانی برای نهاد یا سازمان ویژه است.” (ابیلی،1377،ص 15).
ب- آموزش بدو خدمت: ” آموزشی است که جهت توجیه کارکنان جدید و آشنا ساختن آنان با روند فعالیت های سازمان و تشکیلات آن وظایف محوله و قوانین و مقررات مربوط به امور گوناگون سازمان است. این آموزش به کارکنان جدید کمک می کند تا با اهداف و انتظارات سازمان و گروه کاری خود آشنا شوند و ضمن انطباق با شرایط و اهداف سازمان به افرادی مؤثر در گروه های کاری مبدل شوند” (ابیلی،1377،ص 15).
ج- آموزش ضمن خدمت: ” آموزشی است که در صحنه واقعی کار و همزمان با انجام دادن وظایف شغلی به کارکنان ارائه می گردد. این نوع آموزش به افراد کمک می کند تا بر اساس انتظارات سازمانی، اخلاقی، اجتماعی و با توجه به مسائل فردی و سازمانی، رفتارهای مناسبی از خود نشان دهند به ویژه از طریق کسب معلومات و مهارت های لازم و تلفیق آنان با تجارب شغلی، کارایی بیشتری را برای انجام دادن وظایف موجود یا مسئولیت های اجتماعی آن و شایستگی لازم را برای ارتقاء شغلی و تصدی مدارج بالاتر سازمان احراز نمایند. “(ابیلی،1377،ص 15).
د- آموزش بعد از خدمت: “آموزشی است که به منظور آمادگی بیشتر کارکنان برای ورود به دوران بازنشستگی ارائه می شود. این نوع آموزش در زمینه ی مهارت های درآمدزا، نحوه ی مواجهه با خلاء قدرت ناشی از بازنشستگی یا گذراندن اوقات بیکاری و سرانجام نحوه تأمین سلامت فیزیکی و روانی بازنشستگان کمک می کند” (ابیلی،1377،ص 15).
آموزش ضمن خدمت و اهمیت آن در ایران
” آموزش ضمن خدمت عبارت است از کوشش نظام مند به منظور هماهنگ کردن آرزوها، علایق و نیازهای آتی سازمان، در قالب کارهایی که از افراد انتظار می رود. با وجود این، به هر نحوی که بخواهیم آموزش ضمن خدمت را تعریف کنیم، جوهره اصلی آن در همه سازمان ها و نهادها عبارت است از افزایش کارایی کارکنان و ایجاد سازش با محیط و در نتیجه، افزایش خدمات . اما کارکنان یک سازمان با توجه به میزان گستردگی مؤسسه، عمدتا از لحاظ گروه های مختلف اجتماعی و اقتصادی هستند . این افراد از لحاظ جنس، سن، زمینه شهری یا روستایی، میزان درآمد و حتی رفتار اخلاقی با هم متفاوتند . مطالعات نشان می دهد که استقبال از دوره های آموزشی در مواردی که افراد دارای تحصیلات بالا باشند، تازه استخدام شده باشند، عضو انجمن حرفه ای (نظیر انجمن معلمان ) باشند، یا از لحاظ سنی جوان باشن د، به نحو چشمگیری افزایش می یابد؛ در حالی که این امر در مورد مردان، افراد مسن تر و با سابقه ی بیشتر، پایین تر است “(فتحی واجارگاه،1383 ، ص 174 ). با این روشنگری، ” آموزش ضمن خدمت چیزی نیست جز تلاش هایی که در جهت ارتقای دانش و آگاهی و مهارت های فنی، حرفه ای و شغلی و نیز استقرار رفتار مطلوب در کارکنان یک موسسه یا سازمان صورت می گیرد و آنان را برای انجام بهینه وظایف و مسئولیتهای شغلی آماده می کند” (چایچی، 1381 ، ص13- 14). امروزه اهمیت و نقش آموزش ها ی ضمن خدمت بر هیچ سازمانی پوشیده نیست و هر سازمانی به تناسب اهمیتی که به این مهم داده است مراکزی را به تربیت نیروی انسانی خود تخصیص داده است . آموزش ضمن خدمتی که با دوره های حساب شده ادامه یابد و ضمن کوشش در افزایش توان مهارت و دانش کارکنان، درحل مسائل و مشکلات محیط کار نیز چاره ساز باشد می تواند به بقای سازمان خود مطمئن باشد . از این رو تلاش مستمر در بهبود کیفیت آموزش ضمن خدمت می تواند منافع قابل ملاحظه ای به همراه داشته باشد.
” از آنجا که ایران کشوری بزرگ و نسبتاً پرجمعیت است که در حال حرکت به سوی پیشرفت است و از نیروی انسانی جوان بزرگی برخوردار است و دارای ساختار ادرای بزرگی است و سطح سواد و دانش بسیاری از کارکنان این کشور در سطح مطلوبی نیست. و بسیاری از افراد نیز ممکن است در شغلی غیرمرتبط با رشته ی تحصیلی‌شان مشغول تحصیل ب
اشند. این موارد و موضوعات بسیار دیگری اهمیت فراوان آموزش ضمن خدمت را در ایران نشان می‌دهد. ایران سالهاست برای رسیدن به پیشرفت و توسعه مطلوب در تکاپوست، یکی از اهداف راهبردی و بلندمدت مدیران بلندپایه این کشور، رهانمودن اقتصاد کشور از درآمدهای نفتی و اتکاء به درآمدهای غیرنفتی به عنوان مهمترین منبع درآمد و مؤثرترین ابزار توسعه می‌باشد. در این راستا آموزش نیروی انسانی و ارزیابی آثار آن بر افزایش عملکرد آنان، بسیار حایز اهمیت است. آموزش صحیح نیروی انسانی، ضمن اینکه در سطح سازمانهای دولتی باعث ارتقاء عملکرد کارکنان و سازمان می‌گردد زمینه‌های برخورد مناسبتر کارکنان با مراجعان را نیز فراهم می کند. رابطه‌ای که در ایران هنوز از جایگاه مطلوبی برخوردار نیست. در این زمینه تاکنون پژوهشهای کاربردی قابل توجهی انجام نگرفته است” ( فتحی واجارگاه، ۱۳۸۳،ص175).
تاریخچه آموزش ضمن خدمت
“آموزش و پرورش نیروی انسانی در سازمان تا پیش از سده ۱۴ خورشیدی به صورت منظم و علمی مورد توجه نبوده است. با رشد سریع شهرها، بزرگتر شدن ادارات دولتی و پیچیده‌تر شدن اداره امور عمومی در اوایل سده ۱۴ خورشیدی، توجه به آموزش کارکنان مورد اهمیت قرار گرفت. نخستین نشانه‌های آموزش منظم نیروی انسانی در مکتب مدیریت علمی مشاهده می‌شود. تا پس از جنگ جهانی دوم، در کشورهایی مانند انگلستان برنامه‌های آموزشی جامع و مناسبی برای کارکنان سازمانهای دولتی وجود نداشت. لیکن پس از جنگ، اداره کل کارآموزی و آموزش وابسته به وزارت خزانه‌داری تأسیس شد و برنامه‌های آموزشی خود را برای حل مسایل مربوط به توسعه ملی آغاز نمود. چند سال بعد در فرانسه نیز برای اولی بار مرکز آموزش جدیدی به نام مدرسه ملی امور اداری تأسیس گردید. این مرکز به منظور ارتقاء کیفیت و کارآیی نیروی انسانی در سازمانهای دولتی بر اجرای برنامه‌های آموزشی جامع همت گمارد. دولت آمریکا نیز در سال ۱۳۳۷ با تصویب اولین قانون در کنگره این کشور، راه را برای آموزش نیروی انسانی در بخش دولتی باز کرد”( فتحی واجارگاه، ۱۳۸۳،ص22).
تاریخچه آموزشهای ضمن خدمت در آموزش و پرورش
در ایران «یادگیری» هنگام «یاددهی» سابقه ای طولانی دارد ، اساتید برجسته مدارس نظامیه و مدارس علوم دینی و دیگر سازمان های تربیتی و آموزشی ، ضمن آموزش به دانشجویان ، خود به دانش اندوزی ، پژوهش و تألیف کتاب های متعدد همت گماشته اند. پس از ایجاد تدریجی مدارس جدید و مسئولیت پذیری حکومت مرکزی و دولت های وقت برای تربیت و آموزش معلمان ، سیر تحول آموزش های ضمن خدمت نیز شروع شد.
“با گسترش مدارس ابتدایی و متوسطه به سبک جدید و نیاز معلمان این مدارس به اطلاعات روانشناسی و علوم تربیتی و روش های تدریس ، در «دارالفنون» کلاس های آموزش ضمن خدمت تشکیل شد. آغاز آموزش های ضمن خدمت در وزارت آموزش و پرورش تقریباً از سال 1310 هجری شمسی می باشد. تأکید بر آموزش کارکنان در قوانین آموزش و پرورش از جمله « قانون تعلیمات اجباری» مصوب سال 1322 وجود داشته است.” (فتحی واجارگاه،1390،ص22).
“در سال 1327 برنامه های آموزش کارکنان جزء طرح های دولت قرار گرفت. بین سال های 1332 تا 1338 به علت گسترش تعلیمات ابتدایی کلاس های کار آموزی متعددی برای معلمان در تابستان‎ها تشکیل شد. تا چند دهه آموزش های ضمن خدمت از حالتی سازمان یافته و هماهنگ برخوردار نبود و واحد خاصی تصدی آن را به عهده نداشت. آنچه که کل فعالیت های مربوط به آموزش ضمن خدمت را تشکیل می داد ، عبارت بود از تعدادی دوره های ویژه برای کادر اداری و آموزشی که اغلب مبتنی بر نیازهای واقعی آموزش و پرورش نبودند و جنبه سلیقه ای داشتند و به صورت پراکنده و نامنظم به مرحله اجرا در می آمدند.”(کارشناسان دفتر همکاری های وزارت آموزش و پرورش،1379،ص81)

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

“از سال 1345 هم زمان با اجرای مرحله اول قانون استخدام کشوری و مطابق ماده 44 و 45 این قانون آموزش ها از حالت پراکنده و نا منظم خارج شده و تا حدودی منسجم گردید. در سال 1347 واحد آموزش کارکنان وزارت آموزش و پرورش تحت عنوان « اداره آموزش کارکنان» زیر نظر دفتر تشکیلات و روش ها قرار گرفت و به عنوان یک واحد مصوب شروع به فعالیت نمود. “(فتحی واجارگاه،1390،ص23).
“در سال 1348 مسئولیت آموزش کادر اداری وزارت آموزش و پرورش به عهده « انستیتو مدیریت و برنامه ریزی آموزشی » واگذار شد. انستیتو دوره های آموزشی مختلفی را به منظور ارتقاء سطح دانش و اطلاعات مدیران کل ، معاونان مدیران کل ، رؤسای ادارات و معاونان آنان و نمایندگی بخش‎ها و رؤسای مناطق جدید آموزش و پرورش ، طراحی و اجرا می کرد. این انستیتو تا پایان سال 1352 موفق گردید ، جمعاً تعداد 5150 نفر از کادر اداری را تحت پوشش آموزش های خود قرار دهد. لازم به ذکر است کارکنان آموزشی در این سال توسط دفاتر برنامه ریزی مربوط آموزش‎های لازم را فرا می گرفتند. “(فتحی واجارگاه،1390،ص23).
“از سال 1352 به بعد آموزش های کارکنان شاغل در وزارت آموزش و پرورش تحت مسئولیت «دفتر آموزش ضمن خدمت» ، با برنامه ریزی متمرکز و هماهنگ و انسجام بیشتری انجام می پذیرفت.
در سال های بعد دفتر آموزش ضمن خدمت ، علاوه بر انستیتوی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی تهران ، سه انستیتوی دیگر در شهرهای : شیراز ، مشهد و تبریز تأسیس نمود که مستقیماً زیر نظر مدیر کل آموزش های ضمن خدمت فعالیت می کردند. “(فتحی واجارگاه،1390،ص23).
“در سال 1353 این دفتر سمینارهایی را در ارتباط با مشاوران مدارس راهنمایی تحصیلی در چند شهر مختلف کشور برگزار کرد و در سال 1354 از جمله مهمترین اقدامات این دفترکار آموزی های مربوط به معلمان ابتدایی ، جهت تدریس در دوره راهنمایی و نیز کارآموزی 1500 نفر برای احراز پست تکنسین آزمایشگاه بود. همچنین در سال 1356 به منظور جلوگیری از تمرکز آموزش های ضمن خدمت ، مراکز آموزشی در بعضی شهرستانها تجهیز گردیدند تا اجرای دوره های ضمن خدمت در این مراکز به صورت گسترده تر و غیر متمرکز انجام شود. “(فتحی واجارگاه،1390،ص23).
“در سال 1356 برنامه آموزش های بلند مدت نیز در دستور کار قرار گرفت و در تابستان همان سال اولین دوره با تعداد 4570 نفر از معلمان دیپلمه شاغل در مدارس راهنمایی در رشته های : زبان ، علوم انسانی ، علوم تجربی ، ریاضی و حرفه و فن پذیرش شدند بر اساس این طرح پذیرفته شدگان طی سه دوره تابستانی و انجام مطالعات شخصی در طول سال موفق به اخذ مدارک کاردانی (فوق دپبلم دانشسرای راهنمایی) می گردیدند.” (فتحی واجارگاه،1390،ص23).
“دفتر آموزش ضمن خدمت تا سال 1361 علاوه بر اجرای دوره های باز آموزی و توجیهی برای کارکنان اداری و آموزشی ، دوره های آموزشی معلمان را به علت تغییر کتب درسی  گسترش داد و توانست برای اجرای دوره ها در 19 استان کشور مرکز آموزش ضمن خدمت تأسیس نماید. سایر استان ها تحت پوشش دفتر آموزش  ضمن خدمت مرکزی قرار داشتند. “(فتحی واجارگاه،1390،ص24).
“در سال 1363 سازمان امور اداری و استخدامی کشور ، نظام آموزشی کارکنان دولت را به چهار دوره کلی تقسیم نمود که عبارت بودند از :   1- آموزش های عمومی      2- آموزش های شغلی
3- آموزش های بهبود مدیریت      4- آموزش های معارف اسلامی
در سال 1364 سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سازمان های دولتی خواسته بود که تقاضای خود را در مورد برگزاری دوره های بلند مدت به آن سازمان ارسال دارند که با توجه به ضرورت ارتقای سطح علمی و مدارک تحصیلی معلمان ، در سال 1365 دوره های بلند مدت کاردانی در 7 رشته تحصیلی (آموزش ابتدایی ، ریاضی ، تجربی ، دینی و عربی ، اداری و مالی ، امور تربیتی و تربیت بدنی ) و کارشناسی ناپیوسته در 3 رشته تحصیلی (امور تربیتی ، برق ، ماشین ابزار) با اخذ مجوز از سازمان امور اداری و استخدامی کشور راه اندازی شد.” (فتحی واجارگاه،1390،ص25).
“طی سالهای 1361 تا 1365 دفتر آموزش ضمن خدمت توانست در زمینه توسعه آموزش های مدیریت پیشرفته ، اتخاذ سیاست عدم تمرکز در امور آموزش ضمن خدمت ، توسعه دوره های آموزش فنی و حرفه ای توسعه آموزش های غیرحضوری و جلب موافقت مسئولین برای ایجاد دوره‎های بلند مدت ادامه تحصیل معلمان و کارکنان اقدامات مهمی را انجام دهد.
طی سالهای بعد آموزش های بلند مدت از رشد چشمگیری برخوردار شده و دوره های کاردانی به 34 رشته و دوره های کارشناسی ناپیوسته به 46 رشته افزایش یافت که دوره های فنی و حرفه ای را نیز شامل می گردید. از سال 1369 پذیرش معلمان برای دوره های بلند مدت در سطح کارشناسی ارشد در 2 رشته تحصیلی (برق ، ساخت و تولید) آغاز گردید و در سال 1370 برای رشته های مدیریت آموزشی و

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *