دانلود پایان نامه

ن اصلاح ماده 1 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 9/11/1373 آمده کالاهای موضوع درآمد دولت و ممنوعالصدور و ممنوعالورود را در بر میگیرد تعریف دیگری از قاچاق نشده است.
در ایران ماده 29 قانون امور گمرکی در 10 بند مواردی از قاچاق را احصاء کرده و در بند 1 آن مبادرت به تعریف قاچاق مینماید. در این بند آمده است:

«وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیر مجاز، مگر آن که کالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیر مجاز یا مشروط نبوده و از حقوق گمرگی و سود بازرگانی و عوارض بخشیده شده باشد.»

2-جرایم سازمان یافته
اصطلاح جرم سازمان یافته اولین بار در سال 1924 و در کتاب اصول جرمشناسی ادوین ساترلند مطرح و وارد ادبیات جرمشناسی شد. اما با گذشت چندین دهه هنوز کشورهای جهان به تعریف مشخصی از آن نرسیدند. برای نمونه در کشور هلند در سال 1994 کمیتهای تشکیل شد که مطالعه در خصوص ماهیت، وخامت و وسعت بزهکاری سازمان یافته از جمله وظایف آن بود.
به نظر میرسد نخستین تعریف ارائه شده از سوی یک نهاد بینالمللی از جرم سازمان یافته تعریف ارائه شده در نخستین گردهمایی اینترپول در زمینه جرم سازمان یافته در سنت کلود فرانسه (می – 1998( میباشد. در گردهمایی مزبور جرم سازمان یافته چنین تعریف شد:

“هر شرکت یا گروهی از اشخاص که درگیر یک فعالیت غیر قانونی مستمر هستند و هدف اصلی گروه بدون توجه به مرزهای ملی، تحصیل منافع مادی است”. اما تعریف مزبور در همان لحظه مورد انتقاد برخی کشورها قرار گرفت.
اصطلاح جرم سازمان یافته اشاره به اعمال مجرمانه ارتکابی توسط گروههایی از اشخاص دارد که به شکل منسجم و متشکل گرد هم آمدهاندو معمولاً قصد آن دارند که از اعمال

خود فواید مالی کسب نمایند. از اینجاست که اصطلاح «تجارت جرم» معنی پیدا میکند و این تجارت مثل هر تجارت دیگری نیازمند برخورداری از مهارت، تخصص، توانایی همکاری با دیگران میباشد و البته در کنار آن خشونت و فساد هم برای تسهیل اعمال مجرمانه استفاده میشود. جرم سازمان یافته، حتی به شکل داخلی، خطرات فراوانی را برای جوامع مختلف ایجاد مینماید. اصطلاح جرم سازمان یافته هر چند اصطلاح جدیدی نمیباشد لیکن به طور کلی این جرایم از اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم به طور روزافزونی گسترش و شیوع پیدا کرده است. این پدیده در واقع ابتدا یک پدیده داخلی بوده که اواخر قرن بیستم با تحولاتی که در عرصههای مختلف اعم از اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اتفاق افتاده است به یک فعالیت خطرناک تبدیل شده و تهدیدی برای استقلال و امنیت کشورها و جهان به شمار میرود و از این حیث فعالیت گروههای سازمان یافته را میتوان به شرکتهای فراملی تشبیه کرد.
تعاریف دیگری توسط حقوقدانان در خصوص جرم سازمان یافته بیان شده است. ریموندگسن جرمشناس فرانسوی میگوید:
جرم سازمان یافته فعلی است که از یک اراده مسلم مبنی بر ارتکاب آن فعل یا مجموعهای از افعال ناشی میشود. جرم سازمان یافته فعلی است که عمدتاً جنبه تملک دارد مثل سرقت، کلاهبرداری، قوادی، روسپیگری و معمولاً در چار چوب یک وضعیت نا مشخص اتفاق میافتد یعنی قابل شناسایی از بیرون نیست و لذا برای ارتکاب جرم سازمان یافته به دنبال فرصت و موقعیت است. این فرصتطلبی مستلزم این است که تشکل مجرمانه به دنبال برنامهریزی، طرحریزی، شناسایی محل، تدارک و آمادگی خود، گردآوری وسایل ضروری، انتخاب مباشران و شرکاء باشد که با توجه به آن بتواند آن جرم را انجام دهد.
در تعریف دیگر جرم سازمان یافته آمده است که:
جرم سازمان یافته جرمی است که شاخص تدارک و ارتکاب آن تشکیلاتی روشمند است که اغلب برای مباشر آن امکانات معاش فراهم میکند.
در خصوص تعریف جرم سازمان یافته هیچ تعریفی از سوی سازمان ملل ارائه نگردید. در کنوانسیون پالرمو در سال 2000 نیز تعریفی از این جرم مشاهده نمیگردد. در ماده 2 کنوانسیون آمده است:
الف: گروه مجرم سازمان یافته عبارت است از یک گروه تشکل یافته، متشکل از سه نفر یا بیشتر، که برای یک دوره زمانی مشخص وجود داشته باشد و با هدف ارتکاب یک یا چند جرم شدید یا اعمال مجرمانه مندرج در این کنوانسیون به منظور اکتساب مستقیم یا غیرمستقیم منفعت مالی یا سایر منافع مادی به صورت هماهنگ فعالیت میکند.
ب- جرم شدید عبارت است از عمل مجرمانهای که مجازات آن سلب آزادی به مدت حداقل 4 سال و یا مجازاتهای شدیدتر باشد.
ج- گروه تشکل یافته عبارت است از گروهی که برای ارتکاب فوری یک جرم به طور تصادفی تشکیل نشده باشد، و لزومی ندارد که دارای نقشهای تعریف شده رسمی برای اعضای خود یا استمرار عضویت اعضای خود و یا ساختار توسعهیافته باشد.
تعریفی که در کنوانسیون فوقالذکر ارائه گردید در واقع بیش از آن که یک تعریف موضوعی باشد یک تعریف شخصی است و به جای آن که مفهوم خود را به جرایم سازمان یافته اختصاص دهد به اشخاص و یا همان گروههای سازمان یافته پرداخته است. پیشنویس کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته از ارائه و پیشنهاد شناسایی ویژگیهای «جرم سازمان یافته» اجتناب ورزیده و به جای آن ترجیح داد که با مشکل تعریف جرم سازمان یافته مواجه گردد.
پیشنویس کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرم سازمان یافته درصدد ایجاد یک تعریف عمومی است که به وسیله تعدادی از کنوانسیونهایی که فعالیتهای خاصی را جرم میانگارند، دنبال شود. اینترپول، جرایم سازمان یافته را، جرائمی میداند که توسط سازمانهای پیچیده و انعطافپذیر ارتکاب یافته که از تمامی شرایط موجود بهره برده و در پاسخ به تقاضای مشتریان برای تامین کالا و خدمات نامشروع تلاش میکنند.
جرایم سازمان یافته با توجه به اهمیت و پیچیدگی که دارا میباشد ویژگیهای خاص خود را داشته است این جرم از منسجمترین ساختار باندهای مجرمانه است و از این جرم با عنوان «سندیکا یا جرم» یاد میکنند.
این جرایم به لحاظ شرایط خاص خود و تشکلهای منسجم و به لحاظ مهارت، تخصص و توانایی همکاری با دیگران به شرکت سهامی ارتکاب جرم نیز مشهور میباشد. در گروههای سازمان یافته حفظ اسرار یکی از موارد فوقالعاده مهم و دقیق میباشد به طوری که هیچ اطلاعاتی از دورن به خارج منتقل نمیگردد. معمولا در این گروهها برای حفظ اسرار حلقههایی به وجود میآورند که در هر کدام از این حلقهها افراد خاص حضور دارند که از ویژگیهای جرایم سازمان یافته به شمار میرود. بنابراین در کنار سازمانهای جنایی متعارف، سازمانهای جنایی فراملی داریم که به ارتکاب جرایمی مثل قاچاق اعضای بدن، اطفال، روسپیگری بینالمللی ، قاچاق عتیقهجات، میراث فرهنگی و مواد مخدر میپردازند.
جنایات سازمان یافته فعالیتهای غیر قانونی است با انگیزه اقتصادی که توسط گروه، انجمن یا ارگان دیگری مرکب از دو یا چند شخص که خواه به طور رسمی یا غیر رسمی سازمان یافته باشند ارتکاب مییابد. در جایی که اثر منفی فعالیت مذکور از بعد اقتصادی، اجتماعی، ایجاد خشونت، بهداشتی و سلامت عمومی و یا زیست محیطی حائز اهمیت تلقی میشود.
ارتباط میان جرم سازمان یافته و قاچاق انسان ارتباطی غیر قابل انکار است به طوری که اهمیت این موضوع و ارتباط ایجاد شده بین این موضوع و کنوانسیون علیه جرایم سازمان یافته فراملی سازمان ملل متحد منجر به تصویب پروتکلی در این رابطه شده است. همان طور که گفته شد جرم سازمان یافته، از منسجمترین جرایمی است که هر چند دارای نهاد مجرمانه بینالملی واحد و تمرکز یافتهای نیست ولی از سوی سازمانهای بیشماری رهبری و هدایت میشود. ساترلند براساس مشاهدات خود بزهکاری سازمان یافته در آمریکا را به تصویر کشیده است به دلیل آن که آمریکا جامعهای مهاجرپذیر است و وی جرم سازمان یافته را بدین صورت تعریف مینماید:

“روابط بین بزهکاران با سازمان و تشکیلاتی مشخص میگردد که این سازمان ممکن است حاصل جمع منافع یا حاصل رویه و عملکرد عدهای بزهکار باشد که آنها را به تشکل هدایت کرده و لذا حول یک عملکرد به توافق رسیدهاند. اما پیش میآید که بعضی از سازمانهای مشروع، با گذشت زمان تبدیل به سازمانهای جنایی با تشکیلات مجرمانه میگردند.” به نظر ساترلند میرسد در طول تاریخ در کشورها، اقوامی وجود دارند که ذاتاً مجرمند یعنی حول یک جرم دور هم جمع شدهاند مثلاً در ایتالیا گروه سیسیل طایفهای هستند که از راه فساد امرار معاش میکنند یا در آمریکای لاتین سازمانهایی وجود دارند که به صورت شبه نظامی زندگی میکنند.
آنچه به نظر میرسد در جرم سازمان یافته شرکت بیش از دو نفر لازم است و این اقدامات میبایست جهت تحصیل سود و منفعت باشد و به طور کلی در تعریف جرایم سازمان یافته، باید بیان کرد که مراد از اصطلاح جرم سازمان یافته، یک تجمع و یک تشکل ساختارمند است که دارای سلسله مراتب بوده و دائمی است و چنانچه فعالیت این سازمانها تحصیل سود و منفعت باشد میتوان گفت که این دو مشمول اقدامات جرایم سازمان یافته خواهند شد.
برخی عقیده دارند که تعریفی از جرم سازمان یافته وجود ندارد در حالی که جرم سازمان یافته بالاتر از جرایم به صورت دستهجمعی است.

3-قاچاق انسان
بر طبق تعاریف و مصادیق، قاچاق انسان پدیدهای بسیار گسترده در سطح جهانی به منظور مقاصد جنسی و غیر جنسی است و کلیه افراد را در بر میگیرد. از دیدگاه حقوق بشر نیز قاچاق انسان باید به گونهای گسترده تعریف شود تا شامل کلیه آثار و جوانب گردد.
پیمان سارس که در مورد توافق وزیران هفت کشور شبه قاره هند واقع شده است قاچاق انسان را چنین تعریف مینماید:
قاچاق به معنی حرکت دادن و انتقال، فروختن و یا خریدن زنان و کودکان به منظور روسپیگری در داخل یا خارج از کشور به منظور اهداف مالی (پولی) یا ملاحظات دیگر با رضایت یا بدون رضایت فردی است که قاچاق میشود.
تعریف ارائه شده توسط سازمان ملل متحد در سال 1994 تا پیش از تعریف پروتکل مصوب سال 2000 به صورت گستردهتری مورد پذیرش قرار گرفت این تعریف چنین است:
حرکت دادن غیر قانونی و مخفیانه اشخاص در عرض مرزهای ملی، عمدتاً از کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذر، با هدف نهایی واداشتن زنان و دختران به وضعیت بهرهکشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسی و اقتصادی به منظور سود به کارگیرندگان، قاچاقچیان و سندیکاهای جنایتکار و دیگر گروههای مرتبط با قاچاق همچون کار خانگی، ازدواج دروغین، استخدام مخفیانه و فرزند خواندگی دروغین است.
در سال 2002 با الهام از پروتکل قاچاق انسان، تعریف کاملتری ارائه شده است براساس این تعریف هر دولت عضو اتحادیه باید تدابیر لازم را اتخاذ کند تا استخدام ، نقل و انتقال و دریافت بعدی فرد شامل مبادله یا انتقال کنترل روی آن شخص در جایی که از اجبار، زور یا تهدید – از جمله آدمربایی استفاده میشود یا از فریب یا اغفال استفاده میشود یا از مقام یا وضعیت آسیبپذیری شخص سوء استفاده میشود به نحوی که شخص چاره عینی یا قابل قبول دیگری جزء پذیرش سوء استفاده ندارد یا به قصد بهرهکشی از فحشای دیگران یا سایر اشکال بهرهکشی جنسی از جمله هرزهنگاری ، برای بدست آوردن رضایت شخصی که نسبت به دیگری کنترل دارد، وجوه یا منافعی رد و بدل میشود که قاچاق انسان محسوب میشود.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در تعریف ائتلاف جهانی علیه قاچاق زنان که یک (NGO) است: قاچاق زنان عبارت است از همه اعمال متضمن به کارگیری و یا حمل و نقل یک زن در درون و یا در عرض مرزهای ملی برای کار یا خدمت به وسیله خشونت یا تهدید به خشونت ، سوء استفاده از اقتدار یا موقعیت مسلط اسارت وام، فریب یا دیگر اشکال تحمیل.
تعریفی که در بند A ماده سوم پروتکل پیشگیری ، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان مصوب 2000 الحاقی به کنوانسیون ملل متحد علیه جنایات سازمان یافته فراملی ، ارائه شده در زمره کاملترین تعاریف در این خصوص جای میگیرد در این پروتکل آمده است:
قاچاق اشخاص به معنی استخدام کردن، اعزام، انتقال، پناه دادن یا پذیرفتن اشخاص است به وسیله تهدید یا توسل به زور یا اشکال دیگر اجبار، ربودن، تقلب یا فریب ،اغفال، سوء استفاده از وضعیت آسیبپذیری یا با دادن یا گرفتن مبالغی یا منافعی برای تحصیل رضایت شخصی که روی دیگری کنترل دارد، که این اقدامات به منظور بهرهبرداری صورت میگیرد.
بهرهبرداری شامل بهرهبرداری از فحشای دیگران یا اشکال دیگر بهرهبرداری جنسی، کار یا خدمات اجباری، به بردگی گرفتن یا اعمال مشابه بردگی، استثمار یا استخراج اعضاء است. این تعریف که هم اکنون مقبولترین تعریف در سطح بینالمللی است قاچاق کلیه اشخاص اعم از زن، مرد و کودک با هر هدفی را در بر میگیرد.

قاچاق انسان در ماده 2 پروتکل پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان چنین تعریف شده است:
مجموعه اعمالی است که مجرمان، قربانیان را تحت کنترل خود درآورده و این امر را با اعمال روشهای اجباری یا فریبنده یا روابط استثمارگرانه انجام میدهند، همچون رابطه والدین با فرزندان که در آن یک طرف قدرت یا نفوذ داشته و بدین ترتیب در برابر قاچاق آسیبپذیر است.
در 18 ژانویه 1998 پارلمان اروپا قاچاق را به نحوی تعریف میکند که برگشت آن به قطعنامههایی است که قاچاق را به زنان محدود میکند. مطابق این تعریف قاچاق انسان عبارت است از:
عمل غیر قانونی شخصی که تبعه کشوری را به وسیله فریب یا اشکال دیگر اجبار یا سوء استفاده از موقعیت آسیبپذیری وی و به قصد بهرهکشی از او، به طور مستقیم یا غیر مستقیم تشویق به ورود یا اقامت در کشور دیگر میکند.
آنچه که مورد استفاده در مجامع بینالمللی در خصوص تعاریف ارائه شده، و در حال حاضر مورد توجه قرار دارد، تعریف ارائه شده در پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان میباشد. اشخاصی که مورد قاچاق واقع میشوند زمانی مشمول تمهیدات این پروتکل قرار خواهند گرفت که ماهیتاً فراملی بوده و توسط گروههای سازمان یافته ارتکاب یابد.
البته برخی سازمانهای دولتی استدلال میکنند که قاچاق نباید بر حسب تحمیل یا فقدان رضایت تعریف شود، به ویژه در چارچوب صنعت سکس که استدلال اصلی آنها این است که کار جنسی ذاتاً بهرهکشانه است و بنابراین رضایت یا کنترل زن بر وضعیت خودش هیچ اهمیتی ندارد.
در کشورهای آسیای جنوب شرقی معمولاً از واژه خرید و فروش زن برای بهرهبرداری جنسی استفاده میشود و تأکید دارند که افراد از ساختارهای حمایتی اجتماعی فرد دور میشوند و حس قدرت از ایشان گرفته میشود.
جمهوری اسلامی ایران هیچیک از اسناد فوقالذکر را به تصویب نرسانده است تا این که در اواسط سال 1383 قانونی به نام قانون مبارزه با قاچاق انسان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که به موجب این قانون وارد و خارج کردن انسان به کشور به طرق مختلف برای مقاصد خلاف قانون جرم انگاری شد و طی 8 ماده به تشریح این جرم پرداخته شده است.
در حقوق داخلی ایران ، تا قبل از تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383، قاچاق انسان تعریف نشده بود. در قسمت اول بند الف ماده 1 این قانون مذکور آمده است: خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراره یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده به قصد فحشاء یا برداشت اعضاء و جوارح، بردگی و ازدواج وی.
قانونگذار ایران نیز با توجه به اهمیتی که این موضوع پیدا نموده است لایحه مبارزه با قاچاق انسان را به تصویب رساند. در ماده 1 این لایحه قاچاق انسان راتعریف کرده است و در ادامه این لایحه در ماده 2 مواردی نیز بیان گردیده که در حکم قاچاق میباشد. در این ماده آمده است اعمال زیر در حکم «قاچاق انسان» محسوب میشود:
الف- تشکیل یا اداره دسته یا گروه که هدف آنها انجام امور موضوع ماده یک باشد.
ب- عبور دادن (خارج یا وارد ساختن یا ترانزیت)، حمل یا نقل مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد به طور سازمان یافته برای فحشاء یا


دیدگاهتان را بنویسید