دانلود پایان نامه

مبتنی بر اعتماد دو طرف خاص وجود دارند اعتماد کننده و اعتماد شونده این دو نقش اعتماد می تواند بر عهده یک فرد ،یک شرکت و یا حتی یک محصول قرار گیرد

ب)آسیب پذیری
اعتماد،شامل قبول آسیب پذیری توسط اعتماد کننده است به عبارت دیگر اعتماد تنها زمانی تبلور پیدا می کند مه محیط نامطمئن و پر خطر بوده و اعتماد کننده حاضر

دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید