دانلود پایان نامه

اییک هندوانه در خارج از کشور ۲۲

فصل سوم: مواد و روشها
۳-۱- زمان و مکان تحقیق ۳۴
۳-۲- جمع آوری نمونهها و داده ۳۴
۳-۳- آزمون الایزا ۳۵

فهرست مطالب
عنوان صفحه

۳-۳-۱- آزمون الیزای غیر مستقیم ۳۵
۳-۴- آزمون

دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید