عنوان صفحه
شکل ۱-۱. انواع پرایمرهای مورد استفاده در روش ISSR ……………………………………….. 18
شکل ۱-۲. اندام های مختلف گیاه عدس ……………………………………………………………………

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید