دن مورد معامله ، قولنامه ، تعهد به قرارداد

فصل اول:کلیات

فصل اول
کلیات

۱-۱-مقدمه
ساختمان و سازههای انسانی و همچنین داشتن سر پناهی مطمئن با درنظر گرفتن نیازهای روز جامعه همیشه یکی از دغدغههای انسانها بوده و هست و از انسانهای نخستین گرفته تاکنون راههای متعددی برای این مهم بهکار گرفته شده است. هم

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید