ه برای برخی از مشتریان دیگر، کیفیت ممکن است بیشتر تحت تأثیر قابل اعتماد بودن فناوری باشد. این دو اشاره می کنند که در بررسی عوامل تعیین کننده کیفیت، لازم است بین کیفیت مرتبط با فرآیند... متن کامل

ه برای برخی از مشتریان دیگر، کیفیت ممکن است بیشتر تحت تأثیر قابل اعتماد بودن فناوری باشد. این دو اشاره می کنند که در بررسی عوامل تعیین کننده کیفیت، لازم است بین کیفیت مرتبط با فرآیند... متن کامل

و تاثیر آن بر تقویت برند خود را از دست خواهند داد(ابونوری و سپانلو،1384). از طرف دیگر، در صورتی که قابلیت لازم برای اثبات این پابندی را دارا باشند، علاوه بر حفظ مشتریان و جلب وفاداری... متن کامل

و تاثیر آن بر تقویت برند خود را از دست خواهند داد(ابونوری و سپانلو،1384). از طرف دیگر، در صورتی که قابلیت لازم برای اثبات این پابندی را دارا باشند، علاوه بر حفظ مشتریان و جلب وفاداری... متن کامل

بودن بهترین پیش بینی کننده ها برای یادگیری سازمانی می باشند . 1388 بهرامی بررسی ارتباط بین توانمند سازی و یادگیری سازمانی انجام دادند، تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین توانمندسازی و... متن کامل

بودن بهترین پیش بینی کننده ها برای یادگیری سازمانی می باشند . 1388 بهرامی بررسی ارتباط بین توانمند سازی و یادگیری سازمانی انجام دادند، تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین توانمندسازی و... متن کامل

1386)2-1-25-5) مدل رایت و اسنل رایت و اسنل با ارائه چارچوبی جهت بررسی مفاهیم تناسب و انعطاف پذیری در حوزه مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر روی کارکردهای مدیریت منابع انسانی، مهارتهای... متن کامل

1386)2-1-25-5) مدل رایت و اسنل رایت و اسنل با ارائه چارچوبی جهت بررسی مفاهیم تناسب و انعطاف پذیری در حوزه مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر روی کارکردهای مدیریت منابع انسانی، مهارتهای... متن کامل

خلق مزیت رقابتی بهره بگیرند.(Stalk ,1998) توجه به دیدگاه منبع محور و مدل بارنی که دارای چهار ویژگی اصلی ارزشمند، کمیاب، غیرقابل تقلید و غیر قابل جایگزینی و قابلیت سازمانی کردن و به... متن کامل

خلق مزیت رقابتی بهره بگیرند.(Stalk ,1998) توجه به دیدگاه منبع محور و مدل بارنی که دارای چهار ویژگی اصلی ارزشمند، کمیاب، غیرقابل تقلید و غیر قابل جایگزینی و قابلیت سازمانی کردن و به... متن کامل

فیلترکردن و عدم به مشارکت گذاشتن اطلاعات رنج می برند. نقطه کور هنگامی اتفاق می افتد که فعالیت جستجو بسیار محدود است و یا جهت آن اشتباه باشد. فیلتر کردن داده ها هنگامی اتفاق می افتد... متن کامل

فیلترکردن و عدم به مشارکت گذاشتن اطلاعات رنج می برند. نقطه کور هنگامی اتفاق می افتد که فعالیت جستجو بسیار محدود است و یا جهت آن اشتباه باشد. فیلتر کردن داده ها هنگامی اتفاق می افتد... متن کامل

زم به حمایت از کارکنان در توسعه مشاغلشان می سازد که نه تنها رضایت شغلی آنها را افزایش داده بلکه رضایت از کیفیت زندگی را در آنها افزایش می دهد. این امر بر اساس تحقیق سادلر-اسمیت (2006) می... متن کامل

زم به حمایت از کارکنان در توسعه مشاغلشان می سازد که نه تنها رضایت شغلی آنها را افزایش داده بلکه رضایت از کیفیت زندگی را در آنها افزایش می دهد. این امر بر اساس تحقیق سادلر-اسمیت (2006) می... متن کامل

از سایر شرایط‌ محیطی، قابل‌ لمس ‌تر است‌ زیرا زندگی‌ روزمره‌ کارکنان‌ سازمانها وامرار معاش خانواده ‌هایشان‌ تحت ‌تاثیر مستقیم‌ این‌ شرایط‌ است. از جمله‌ این‌ اثرات‌ می... متن کامل

از سایر شرایط‌ محیطی، قابل‌ لمس ‌تر است‌ زیرا زندگی‌ روزمره‌ کارکنان‌ سازمانها وامرار معاش خانواده ‌هایشان‌ تحت ‌تاثیر مستقیم‌ این‌ شرایط‌ است. از جمله‌ این‌ اثرات‌ می... متن کامل

حضور در بازارهای الکترونیکی استفاده نمایند. 3-2-2. روش تحقیق از منظر فرایند و روش گردآوری اطلاعاتدر علوم مختلف از روش های مخصوص و متفاوت برای مطالعه و بررسی استفاده می‌شود تا شناخت... متن کامل

حضور در بازارهای الکترونیکی استفاده نمایند. 3-2-2. روش تحقیق از منظر فرایند و روش گردآوری اطلاعاتدر علوم مختلف از روش های مخصوص و متفاوت برای مطالعه و بررسی استفاده می‌شود تا شناخت... متن کامل

بررسی نشان میدهد که خرید الکترونیکی (خرید بر خط) بیش از فروش الکترویکی (فروش بر خط) در همه این کشورها مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین، در این مطالعه برای تعیین وضعیت استفاده تجارت... متن کامل

بررسی نشان میدهد که خرید الکترونیکی (خرید بر خط) بیش از فروش الکترویکی (فروش بر خط) در همه این کشورها مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین، در این مطالعه برای تعیین وضعیت استفاده تجارت... متن کامل