علمی

خصوصیات بیمه های گروهی

خصوصیات بیمه های گروهی خصوصیات بیمه های گروهی عباتند از: 1- صدور گروهی معمولا در موارد گروهی ، هیچ مدرکی فردی بر قابلیت بیمه، مورد نیاز نیست و میزان منافع می تواند قابل توجه باشد. بیمه... متن کامل

By 92, ago
علمی

کیفیت زندگی و شخصیت انسانی

کیفیت زندگی و شخصیت انسانی انگار برای فردیکه ساختار شخصیتش برای موفقیت برنامهریزی شده به شکلی غیرقابل توجیه و غیرمنطقی سلسله وقایع پیشرویش توأم با پیروزی و کامیابی خواهد بود. برعکس... متن کامل

By 92, ago
علمی

رویکرد مبتنی بر منابع

رویکرد مبتنی بر منابع طرفداران این دیدگاه متعقدند که شرکت ها از نظر منابع نسبت به هم تفاوت های بنیادی دارند چرا که هر شرکت مجموعه خاصی از دارایی های مشهود و نا مشهود و توانایی ها یا... متن کامل

By 92, ago
علمی

اعتماد سازی

اعتماد سازی افراد نمی توانند به اعتماد طرف دیگر صدمه وارد کنند . اعتماد باید بدست آید و در طول زمان توسعه پیدا کند پس ایجاد ونگهداری اعتماد خیلی ساده یا سریع نیست بلکه نیازمند یک... متن کامل

By 92, ago