علمی

پشتیبانی نیازمندی¬های امنیتی برای مدیریت منابع در محیط رایانش ابری

2-5- Jhawar و همکارانش در سال 2012 صورت مسئله مدیریت منابع رو پیشرفت و فرضیات بیشتری از مدیریت منابع رو مورد بررسی، بررسی و استفاده قرار دادن. درکارهای قبلی بهره¬وری پردازنده به عنوان تنها... متن کامل

By 92, ago