No category

منابع پایان نامه ارشد با موضوع افشای اطلاعات، معنی داری، اعلان سود

1985 برر سی کردند. برای برآورد هزینه حقوق صاحبان سهام مورد انتظار، مدل های EBO، گبهارت، لی و سوامیناتان(GLS ) ، تنزیل سود سهام و رشد گوردن استفاده شد. نتایج نشان داد که هزینه سرمایه مورد... متن کامل

By admin3, ago
No category

منابع پایان نامه ارشد با موضوع عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، افشای داوطلبانه

خواهد بود. افشای کامل با حل کردن این استدلال ها صورت می گیرد. یک شرکت ممکن است ترجیح ندهد که اطلاعات محرمانه اش را افشا کند، اگر نسبت به واکنش سرمایه گذار، اطمینان نداشته باشد. سرمایه... متن کامل

By admin3, ago
No category

منابع پایان نامه ارشد با موضوع سرمایه گذاران، افشای اطلاعات، گزارشگری مالی

جنکینز آمده است، مورد نظر معامله گران سهام است که این افزایش افشا موجب نوسان هایی در قیمت سهام شده و از این طریق افزایش ریسک و افزایش هزینه سهام عادی را بدنبال خواهد داشت. لانگ برگ و... متن کامل

By admin3, ago
No category

منابع پایان نامه ارشد با موضوع سهامداران، حاکمیت شرکتی، عدم تقارن

رأی برخی از سرمایه گذاران سازمانی، دستمزد بیش از حد مدیران اجرایی و غیره است. اندازه هیأت مدیره در آمریکا و انگلستان عموماً کوچکتر از اندازه هیأت مدیره در ژاپن و آلمان است در آمریکا... متن کامل

By admin3, ago
No category

منابع پایان نامه ارشد با موضوع اخبار خوب، عدم تقارن، انتشار سهام

اطلاعات را ترغیب می کند (همان منبع). نتیجه اصلی در این حوزه ناشی ازتحقیق گروسمن (1981) و میلگروم (1981) این است که در یک بازار با انتظارات منطقی و افشای اطلاعات بدون هزینه، شرکتها بصورت... متن کامل

By admin3, ago
No category

منابع پایان نامه ارشد با موضوع سهامداران، حاکمیت شرکتی، سرمایه گذاری

میباشند . تأمین سلامت مالی فعالیتهای ناشی از ریسک سرمایه گذاری برای سهامداران و ایجاد زمینه های لازم برای مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد، زمینه های معرفی الگوهای متنوع حاکمیت شرکتی را... متن کامل

By admin3, ago
No category

منابع پایان نامه ارشد با موضوع حاکمیت شرکتی، سهامداران، هیات مدیره

ه و تفصیل مطالبی می پردازیم که به لحاظ تئوریکی زیرساختهایی مفهومی برای موضوع مورد مطالعه فراهم می آورند. هر تحقیق و پژوهش علمی که صورت میگیرد بر پایهی ارکان و نتایج مطالعات و تحقیقات... متن کامل

By admin3, ago
No category

منابع پایان نامه ارشد با موضوع حاکمیت شرکتی، اندازه شرکت، بورس اوراق بهادار

مدیره، حسابرسان و سیستمهای حسابداری و کنترل داخلی، توجه میکنند. این سیستمها عمدتاً به روش‏هایی توجه دارند که شرکتها با آنها اداره و کنترل میشوند. افزون بر این، سرمایهگذاران جزء،... متن کامل

By admin3, ago
No category

منابع پایان نامه ارشد با موضوع حاکمیت شرکتی، افشای اطلاعات، اندازه شرکت

چکیده انگلیسی 151 فهرست جداول جدول (2-2) : عوامل تعین کننده نظام حاکمیت شرکتی 30 جدول(2-3) : ویژگی های نظام حاکمیت شرکتی 37 جدول(1-4) : نتایج آماره های توصیفی مورد استفاده در این تحقیق 39 جدول(2-4):... متن کامل

By admin3, ago