در منشأ، در صورتی که معلّق علیه واقع شود آثار عقد از زمان انشاء جاری می‌شود. به عبارت دیگر اثر عقد معلّق پس از وقوع معلّق علیه، کاشف از زمان انشای عقد می باشد. در صورتی که معلّق علیه... متن کامل

در منشأ، در صورتی که معلّق علیه واقع شود آثار عقد از زمان انشاء جاری می‌شود. به عبارت دیگر اثر عقد معلّق پس از وقوع معلّق علیه، کاشف از زمان انشای عقد می باشد. در صورتی که معلّق علیه... متن کامل

دعوای قائممقامی به میزان مبلغی است که قبلاً به بیمهگذار پرداخته است. (بو،1378:ترجمه محمد آیتی، ص 64) و البته میدانیم که حقبیمه نیز باید در این مجموعه نظام مالی مدنظر قرار گیرد. مابقی... متن کامل

دعوای قائممقامی به میزان مبلغی است که قبلاً به بیمهگذار پرداخته است. (بو،1378:ترجمه محمد آیتی، ص 64) و البته میدانیم که حقبیمه نیز باید در این مجموعه نظام مالی مدنظر قرار گیرد. مابقی... متن کامل

نتواند یک خسارت از بیمه و خسارت دیگری از مسئول وصول نماید.» (رفیعیان،1384، ص5-6)ناعادلانه خواندن مبالغ بازیافتی در نوشته فوق حکایت از دو مطلب مینماید یکی بالا بودن نرخ حقبیمه در کنار... متن کامل

نتواند یک خسارت از بیمه و خسارت دیگری از مسئول وصول نماید.» (رفیعیان،1384، ص5-6)ناعادلانه خواندن مبالغ بازیافتی در نوشته فوق حکایت از دو مطلب مینماید یکی بالا بودن نرخ حقبیمه در کنار... متن کامل

سال 1930 رویه در نظر گرفته بود که بیمهگران هیچ دعوائی در برابر ثالثمسئول اقامه نکند نه با عنوان دعوای شخصی و نه با عنوان دعوای قائممقامی ماده 1251.3 قانونمدنی. برای علاج این وضعیت... متن کامل

سال 1930 رویه در نظر گرفته بود که بیمهگران هیچ دعوائی در برابر ثالثمسئول اقامه نکند نه با عنوان دعوای شخصی و نه با عنوان دعوای قائممقامی ماده 1251.3 قانونمدنی. برای علاج این وضعیت... متن کامل

همراه زیاندیده خسارتی را وارد نموده باشد بر اساس میزان مسئولیت هر یک رجوع بیمهگر به مسئولین خسارت چگونه خواهد بود به عبارت دیگر پاسخ این پرسش داده میشود که اثر خطای مشترک بیمه‌گذار... متن کامل

همراه زیاندیده خسارتی را وارد نموده باشد بر اساس میزان مسئولیت هر یک رجوع بیمهگر به مسئولین خسارت چگونه خواهد بود به عبارت دیگر پاسخ این پرسش داده میشود که اثر خطای مشترک بیمه‌گذار... متن کامل

ی استفاده نمود. همچنین ‌در ماده 7 قانون بیمه قائممقامی عینی وجود دارد؛ به موجب این ماده طلبکار می‌تواند مالی را که در نزد او وثیقه یا رهن است بیمه نماید و در این صورت هر گاه حادثه‌ای... متن کامل

ی استفاده نمود. همچنین ‌در ماده 7 قانون بیمه قائممقامی عینی وجود دارد؛ به موجب این ماده طلبکار می‌تواند مالی را که در نزد او وثیقه یا رهن است بیمه نماید و در این صورت هر گاه حادثه‌ای... متن کامل

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن... متن کامل

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن... متن کامل

است، هر شرطی که در ضمن عقدی نیامده یا مبتنی بر آن نباشد و به طور کلی شروط و تعهدات مستقل، شروط ابتدایی تلقی می شوند، همانند این که شخص بگویید، ملتزم می شوم که 100 دینار به تو بپردازم یا... متن کامل

است، هر شرطی که در ضمن عقدی نیامده یا مبتنی بر آن نباشد و به طور کلی شروط و تعهدات مستقل، شروط ابتدایی تلقی می شوند، همانند این که شخص بگویید، ملتزم می شوم که 100 دینار به تو بپردازم یا... متن کامل

تعهد به انتقال حاوی این شرط ضمنی است که متعهد، مالیات ملک را بپردازد و در دفتر اسناد رسمی حضور یابد و دفاتر را امضاء کند.(کاتوزیان، 119:1390)همانطور که پیش تر ذکر شد شرط ضمنی ممکن است پیش... متن کامل

تعهد به انتقال حاوی این شرط ضمنی است که متعهد، مالیات ملک را بپردازد و در دفتر اسناد رسمی حضور یابد و دفاتر را امضاء کند.(کاتوزیان، 119:1390)همانطور که پیش تر ذکر شد شرط ضمنی ممکن است پیش... متن کامل

ایران و نیز با تعاریفی که در قانون مدنی از پاره ای از عقود معین به عمل آورده است، سازگار نمی باشد و از جهات متعدد زیر قابل انتقاد است :یک – این تعریف شامل عقود عهدی است و عقود تملیکی را... متن کامل

ایران و نیز با تعاریفی که در قانون مدنی از پاره ای از عقود معین به عمل آورده است، سازگار نمی باشد و از جهات متعدد زیر قابل انتقاد است :یک – این تعریف شامل عقود عهدی است و عقود تملیکی را... متن کامل