با یک انشاء اثر دلخواه ایجاد می‌شود بدون اینکه نیاز به توافق باشد؛(مانند ابراء که فقط به وسیله اراده طلبکار انجام می‌گردد و نیازی به توافق بین طلبکار و مدیون نیست.) به این دسته از... متن کامل

با یک انشاء اثر دلخواه ایجاد می‌شود بدون اینکه نیاز به توافق باشد؛(مانند ابراء که فقط به وسیله اراده طلبکار انجام می‌گردد و نیازی به توافق بین طلبکار و مدیون نیست.) به این دسته از... متن کامل

موضوع تعهد قرار نمی گیرد.به اضافه در مواردی که موضوع تعهد انتقال مال معین است، قدرت بر تسلیم در انتقال دهنده نیز شرط درستی تعهد است(ماده 348ق.م) در واقع آنچه قانون در شرایط موضوع... متن کامل

موضوع تعهد قرار نمی گیرد.به اضافه در مواردی که موضوع تعهد انتقال مال معین است، قدرت بر تسلیم در انتقال دهنده نیز شرط درستی تعهد است(ماده 348ق.م) در واقع آنچه قانون در شرایط موضوع... متن کامل

... متن کامل

... متن کامل

ث دوم را نیز به بررسی احکام و شرایط تعهدات ابتدایی به عنوان قاعده کلی و پاسخ به ابهامات کلی و تجزیه تحلیل آن در راستای الزام آور بودن اراده یک جانبه نسبت به خود پرداخته ایم.فصل اول... متن کامل

ث دوم را نیز به بررسی احکام و شرایط تعهدات ابتدایی به عنوان قاعده کلی و پاسخ به ابهامات کلی و تجزیه تحلیل آن در راستای الزام آور بودن اراده یک جانبه نسبت به خود پرداخته ایم.فصل اول... متن کامل

شود. البته به صورت ماهوی، مبنای اصل مذکور را می توان به صورت خلاصه کشف حقیقت و صدور احکام صحیح و تضمین قضایی افراد در مقابل خطاها و اشتباهات قضات، پیشگیری از اطاله دادرسی و نیز انجام... متن کامل

شود. البته به صورت ماهوی، مبنای اصل مذکور را می توان به صورت خلاصه کشف حقیقت و صدور احکام صحیح و تضمین قضایی افراد در مقابل خطاها و اشتباهات قضات، پیشگیری از اطاله دادرسی و نیز انجام... متن کامل

دادگاه است که به این ایرادات رأساً توجه کند و منتظر اعلام خوانده دعوا نماند.منظور از دعوای تقابل آن است که خوانده ی دعوا در برابر ادعای خواهان متقابلاً اقامه دعوا کند و مدعی امری شود... متن کامل

دادگاه است که به این ایرادات رأساً توجه کند و منتظر اعلام خوانده دعوا نماند.منظور از دعوای تقابل آن است که خوانده ی دعوا در برابر ادعای خواهان متقابلاً اقامه دعوا کند و مدعی امری شود... متن کامل

اگرچه ماده 8 نسبت به دادگاه هم عرض ساکت است اما در اجرای مواد 421 تا 425 ق.آ.د.م به عنوان مثال اگر دادگاه تجدیدنظر ایلام حکم دادگاه تجدیدنظر تهران را تغییر داده و یا آن را از اعتبار ساقط... متن کامل

اگرچه ماده 8 نسبت به دادگاه هم عرض ساکت است اما در اجرای مواد 421 تا 425 ق.آ.د.م به عنوان مثال اگر دادگاه تجدیدنظر ایلام حکم دادگاه تجدیدنظر تهران را تغییر داده و یا آن را از اعتبار ساقط... متن کامل

است. بنابراین رأی دادگاه باید به استناد ادله قانونی موجود در پرونده با لحاظ توان اثباتی آنها صادر شود و دادرس نمی تواند به علمی که خارج از پرونده دست یافته در قضاوت عمل کند.ماده 1335 ق.م... متن کامل

است. بنابراین رأی دادگاه باید به استناد ادله قانونی موجود در پرونده با لحاظ توان اثباتی آنها صادر شود و دادرس نمی تواند به علمی که خارج از پرونده دست یافته در قضاوت عمل کند.ماده 1335 ق.م... متن کامل

غیرنظامیان مداخلاتی را انجام دادند که مورد پذیرش ملل متحد واقع نشد. کوفی عنان در گزارش سقوط سربرنیکا در سال 1999 ضعف اختیارات فرماندهی را یکی از مشکلات مدیریت این بحران دانست .در کنار... متن کامل

غیرنظامیان مداخلاتی را انجام دادند که مورد پذیرش ملل متحد واقع نشد. کوفی عنان در گزارش سقوط سربرنیکا در سال 1999 ضعف اختیارات فرماندهی را یکی از مشکلات مدیریت این بحران دانست .در کنار... متن کامل

لازمه ی اثبات و احقاق حق در دادگستری است و هر دعوا یا دفاعی که بدون رعایت آنها مطرح شود در بسیاری از موارد می تواند موجب شود حقی که در ماهیت و حالت ثبوتی وجود دارد، اثبات و احقاق... متن کامل

لازمه ی اثبات و احقاق حق در دادگستری است و هر دعوا یا دفاعی که بدون رعایت آنها مطرح شود در بسیاری از موارد می تواند موجب شود حقی که در ماهیت و حالت ثبوتی وجود دارد، اثبات و احقاق... متن کامل