پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه حقوق در مورد قانون جدید آیین دادرسی

است. بنابراین رأی دادگاه باید به استناد ادله قانونی موجود در پرونده با لحاظ توان اثباتی آنها صادر شود و دادرس نمی تواند به علمی که خارج از پرونده دست یافته در قضاوت عمل کند.ماده 1335 ق.م... متن کامل

By 92, ago