پایان نامه مدیریت

منابع و ماخذ پایان نامه تفکر استراتژیک

حتی در قالب اجزاء و بخش های تشکیل دهنده آن سازمان در نظر گرفته و اجرا شود. و هدف از این نوع تفکر در یک سازمان در حالت کلی دستیابی به تفکری کلی و جامع و ماورایی برای اخذ و ارائه تصمیمات و... متن کامل

By mitra1--javid, ago