پایان نامه ها

منبع تحقیق درمورد عدم قطعیت، نیروی کار، مدل پیشنهادی، زنجیره تأمین

ناشی از فروش محصولات کسر گردیده، کمینه مینماید.تابع هدف دوم رضایتمندی مشتریان را از طریق کمینه سازی مجموع حداکثر کمبود محصولات در بین همه نقاط تقاضا، در همه دورهها، بیشینه مینماید.... متن کامل

By mitra3--javid, ago
پایان نامه ها

منبع تحقیق درمورد زنجیره تأمین، حمل و نقل، نیروی کار، تأمین کننده

مشتریان به خرید بیشتر، انتخاب وسایل حمل و نقل به دلیل وسعت و گستردگی زنجیره و نقش بسزای آن در هزینه حمل و نقل و زمان تدارک، از یک سو و نیز در نظر گرفتن مباحث زیست محیطی که در چند سال... متن کامل

By mitra3--javid, ago
پایان نامه ها

منبع تحقیق درمورد عدم قطعیت، زنجیره تأمین، نیروی انسانی، مدل پیشنهادی

مسئله برنامهریزی یک سطحی چند محصولی چند دوره ای پویا را فرموله میکند. همچنین برای حالتی که زمان تدارک به اندازه انباشته وابسته نیست و سطح تقاضا ثابت است یک مدل کمکی مارکوفی پیشنهاد... متن کامل

By mitra3--javid, ago
پایان نامه ها

منبع تحقیق درمورد برنامه ریزی آرمانی، سرمایه درگردش، مطالعه موردی، هزینه تولید

قرار گرفته است. در نهایت، فصل پنجم، به جمع‌بندی مطالب، نتیجه‌گیری و هم‌چنین بیان نوآوری‌های تحقیق و ارایه پیشنهاد برای تحقیقات آتی تخصیص یافته است. 2- مروری بر ادبیات تحقیق 2-1-... متن کامل

By mitra3--javid, ago
پایان نامه ها

منبع تحقیق درمورد زنجیره تأمین، عدم قطعیت، نیروی کار، حمل و نقل

تولید یک محصول 125جدول ‏‏427- قیمت و هزینه نگهداری در نقاط مشتری 125جدول ‏‏428- فواصل بین موجودیتهای زنجیره تأمین 125جدول ‏‏429- پارامترهای مربوط به قیمت خرید و تخفیف 125جدول ‏‏430-... متن کامل

By mitra3--javid, ago
پایان نامه ها

منبع تحقیق درمورد زنجیره تأمین، عدم قطعیت، حمل و نقل، مدل پیشنهادی

سیدمحمدجواد میرزاپور آل هاشم چکیده برنامهریزی تولید ادغامی در زنجیره تأمین یکی از فعالیتهای اصلی در حوزه برنامهریزی کلی شرکتهای بزرگ و پیشرو محسوب میگردد. در تحقیق حاضر،... متن کامل

By mitra3--javid, ago