ناشی از فروش محصولات کسر گردیده، کمینه مینماید.تابع هدف دوم رضایتمندی مشتریان را از طریق کمینه سازی مجموع حداکثر کمبود محصولات در بین همه نقاط تقاضا، در همه دورهها، بیشینه مینماید.... متن کامل

ناشی از فروش محصولات کسر گردیده، کمینه مینماید.تابع هدف دوم رضایتمندی مشتریان را از طریق کمینه سازی مجموع حداکثر کمبود محصولات در بین همه نقاط تقاضا، در همه دورهها، بیشینه مینماید.... متن کامل

مشتریان به خرید بیشتر، انتخاب وسایل حمل و نقل به دلیل وسعت و گستردگی زنجیره و نقش بسزای آن در هزینه حمل و نقل و زمان تدارک، از یک سو و نیز در نظر گرفتن مباحث زیست محیطی که در چند سال... متن کامل

مشتریان به خرید بیشتر، انتخاب وسایل حمل و نقل به دلیل وسعت و گستردگی زنجیره و نقش بسزای آن در هزینه حمل و نقل و زمان تدارک، از یک سو و نیز در نظر گرفتن مباحث زیست محیطی که در چند سال... متن کامل

مسئله برنامهریزی یک سطحی چند محصولی چند دوره ای پویا را فرموله میکند. همچنین برای حالتی که زمان تدارک به اندازه انباشته وابسته نیست و سطح تقاضا ثابت است یک مدل کمکی مارکوفی پیشنهاد... متن کامل

مسئله برنامهریزی یک سطحی چند محصولی چند دوره ای پویا را فرموله میکند. همچنین برای حالتی که زمان تدارک به اندازه انباشته وابسته نیست و سطح تقاضا ثابت است یک مدل کمکی مارکوفی پیشنهاد... متن کامل

قرار گرفته است. در نهایت، فصل پنجم، به جمع‌بندی مطالب، نتیجه‌گیری و هم‌چنین بیان نوآوری‌های تحقیق و ارایه پیشنهاد برای تحقیقات آتی تخصیص یافته است. 2- مروری بر ادبیات تحقیق 2-1-... متن کامل

قرار گرفته است. در نهایت، فصل پنجم، به جمع‌بندی مطالب، نتیجه‌گیری و هم‌چنین بیان نوآوری‌های تحقیق و ارایه پیشنهاد برای تحقیقات آتی تخصیص یافته است. 2- مروری بر ادبیات تحقیق 2-1-... متن کامل

تولید یک محصول 125جدول ‏‏427- قیمت و هزینه نگهداری در نقاط مشتری 125جدول ‏‏428- فواصل بین موجودیتهای زنجیره تأمین 125جدول ‏‏429- پارامترهای مربوط به قیمت خرید و تخفیف 125جدول ‏‏430-... متن کامل

تولید یک محصول 125جدول ‏‏427- قیمت و هزینه نگهداری در نقاط مشتری 125جدول ‏‏428- فواصل بین موجودیتهای زنجیره تأمین 125جدول ‏‏429- پارامترهای مربوط به قیمت خرید و تخفیف 125جدول ‏‏430-... متن کامل

سیدمحمدجواد میرزاپور آل هاشم چکیده برنامهریزی تولید ادغامی در زنجیره تأمین یکی از فعالیتهای اصلی در حوزه برنامهریزی کلی شرکتهای بزرگ و پیشرو محسوب میگردد. در تحقیق حاضر،... متن کامل

سیدمحمدجواد میرزاپور آل هاشم چکیده برنامهریزی تولید ادغامی در زنجیره تأمین یکی از فعالیتهای اصلی در حوزه برنامهریزی کلی شرکتهای بزرگ و پیشرو محسوب میگردد. در تحقیق حاضر،... متن کامل