علمی

ایجاد و مدیریت یک برند موفق

ایجاد و مدیریت یک برند موفق اگرچه ایجاد یک برند اثربخش برای موفقیت هر کسب وکاری یک نیاز بنیادین به حساب می آید اما در برخی موارد این مفهوم با سوء برداشت هایی همراه است. به عنوان مثال... متن کامل

By 92, ago
علمی

تعریف کارآفرینی

تعریف کارآفرینی ریچارد کانتیلون اقتصاددان ایرلندی که در فرانسه می زیسته(1734- 1680) مبدع لغات کارآفرین و کارآفرینی بوده و ایشان این لغات را وارد ادبیات اقتصادی کرده است(Thornton, 2005)، و در... متن کامل

By 92, ago
علمی

ابعاد مسئولیت اجتماعی

ابعاد مسئولیت اجتماعی مسئولیت اجتماعی دارای چهار بعد است: • بعد اقتصادی: مهمترین بعد مسئولیت اجتماعی سازمانها بعد اقتصادی است که در آن فعالیتها و اقدامات اقتصادی مدنظر قرار... متن کامل

By 92, ago
علمی

خصوصیات بیمه های گروهی

خصوصیات بیمه های گروهی خصوصیات بیمه های گروهی عباتند از: 1- صدور گروهی معمولا در موارد گروهی ، هیچ مدرکی فردی بر قابلیت بیمه، مورد نیاز نیست و میزان منافع می تواند قابل توجه باشد. بیمه... متن کامل

By 92, ago
علمی

کیفیت زندگی و شخصیت انسانی

کیفیت زندگی و شخصیت انسانی انگار برای فردیکه ساختار شخصیتش برای موفقیت برنامهریزی شده به شکلی غیرقابل توجیه و غیرمنطقی سلسله وقایع پیشرویش توأم با پیروزی و کامیابی خواهد بود. برعکس... متن کامل

By 92, ago