پایان نامه ها و مقالات

منابع پایان نامه ارشد درباره کودکان و نوجوان

اشاره کرده‌اند. اثر خشونت رفتاری بین والدین به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم خودنمایی می‌کند.حالت غیرمستقیم ناشی از جوّ متشنج در خانواده و برخوردهای فیزیکی بین والدین یا همسالان و... متن کامل

By 92, ago
پایان نامه ها و مقالات

منابع پایان نامه ارشد درباره کودکان و نوجوانان

از سال 1965 به بعد با تحقیقات وسیع خود درباره رابطه بزهکاری خردسالان و سطح اقتصادی و طبقه اجتماعی خانواده اصلی آنان به این نتیجه رسیده‌اند که پسران نوجوان خانواده‌های خوب و سرشناس و... متن کامل

By 92, ago
پایان نامه ها و مقالات

منابع پایان نامه ارشد درباره کودکان و نوجوان

میان پدر و مادر و یا ستیزه‌جویی و مرافعه و اختلاف میان هر دو یا یکی از آنان و کودک، رفتار خشونت‌آمیز اطرافیان با کودک و عدم تفاهم در میان آنان، آن‌چنان آثار شوم و زیان‌بخش در روان... متن کامل

By 92, ago
پایان نامه ها و مقالات

منابع پایان نامه ارشد درباره سازمان ملل متحد

ک گنجانده می‌شد. در خصوص تعیین حد سنی کودکان، نظام حقوقی ایران رویه یکسانی را در پیش نگرفته و قوانین گوناگون معیارهای سنی متفاوتی را ارائه کرده است. مهم‌ترین حکم قانونی ایران، طی... متن کامل

By 92, ago
پایان نامه ها و مقالات

منابع پایان نامه ارشد درباره عوامل اجتماعی

رسید.کودک از زمانی که در رحم مادر زندگی می‌کند، تحت تأثیر محیط داخلی رحم قرار دارد و رشد و نمو جنین منوط به شرایط مناسب بدن مادر و جذب مواد غذایی از مادر است. بنابراین اگر مادر به برخی... متن کامل

By 92, ago