اشاره کرده‌اند. اثر خشونت رفتاری بین والدین به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم خودنمایی می‌کند.حالت غیرمستقیم ناشی از جوّ متشنج در خانواده و برخوردهای فیزیکی بین والدین یا همسالان و... متن کامل

اشاره کرده‌اند. اثر خشونت رفتاری بین والدین به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم خودنمایی می‌کند.حالت غیرمستقیم ناشی از جوّ متشنج در خانواده و برخوردهای فیزیکی بین والدین یا همسالان و... متن کامل

از سال 1965 به بعد با تحقیقات وسیع خود درباره رابطه بزهکاری خردسالان و سطح اقتصادی و طبقه اجتماعی خانواده اصلی آنان به این نتیجه رسیده‌اند که پسران نوجوان خانواده‌های خوب و سرشناس و... متن کامل

از سال 1965 به بعد با تحقیقات وسیع خود درباره رابطه بزهکاری خردسالان و سطح اقتصادی و طبقه اجتماعی خانواده اصلی آنان به این نتیجه رسیده‌اند که پسران نوجوان خانواده‌های خوب و سرشناس و... متن کامل

میان پدر و مادر و یا ستیزه‌جویی و مرافعه و اختلاف میان هر دو یا یکی از آنان و کودک، رفتار خشونت‌آمیز اطرافیان با کودک و عدم تفاهم در میان آنان، آن‌چنان آثار شوم و زیان‌بخش در روان... متن کامل

میان پدر و مادر و یا ستیزه‌جویی و مرافعه و اختلاف میان هر دو یا یکی از آنان و کودک، رفتار خشونت‌آمیز اطرافیان با کودک و عدم تفاهم در میان آنان، آن‌چنان آثار شوم و زیان‌بخش در روان... متن کامل

ک گنجانده می‌شد. در خصوص تعیین حد سنی کودکان، نظام حقوقی ایران رویه یکسانی را در پیش نگرفته و قوانین گوناگون معیارهای سنی متفاوتی را ارائه کرده است. مهم‌ترین حکم قانونی ایران، طی... متن کامل

ک گنجانده می‌شد. در خصوص تعیین حد سنی کودکان، نظام حقوقی ایران رویه یکسانی را در پیش نگرفته و قوانین گوناگون معیارهای سنی متفاوتی را ارائه کرده است. مهم‌ترین حکم قانونی ایران، طی... متن کامل

رسید.کودک از زمانی که در رحم مادر زندگی می‌کند، تحت تأثیر محیط داخلی رحم قرار دارد و رشد و نمو جنین منوط به شرایط مناسب بدن مادر و جذب مواد غذایی از مادر است. بنابراین اگر مادر به برخی... متن کامل

رسید.کودک از زمانی که در رحم مادر زندگی می‌کند، تحت تأثیر محیط داخلی رحم قرار دارد و رشد و نمو جنین منوط به شرایط مناسب بدن مادر و جذب مواد غذایی از مادر است. بنابراین اگر مادر به برخی... متن کامل