پایان نامه ها

منبع پایان نامه درمورد بورس اوراق بهادار، تحلیل شبکه ای، تحلیل شبکه

کلیه حقوق مادی مترتب بر نتایج مطالعات، ابتکارات و نوآوری های ناشی ازتحقیق، همچنین چاپ و تکثیر، نسخه برداری، ترجمه و اقتباس از اینپایان‌نامه کارشناسی ارشد، برای دانشگاه علوم... متن کامل

By mitra7--javid, ago