پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد با موضوع عملکرد سازمان، عملکرد کارکنان، کنترل عواطف

زمینه‌های مساعد بتوانند به رشد و پویایی لازم برای تطبیق با تغییرات فناوری و محیطی نایل آیند (صرافی‌زاده، 1383). عملکرد سازمانی، مفهوم مهمی در تحقیقات تجربی درمورد سیاست کسب‌و‌کار... متن کامل

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد با موضوع فرهنگ و ارتباطات، عملکرد کارکنان، عملکرد سازمان

جهانی‌شدن، جنبه فرهنگی آن است. فرهنگ یکی از واژه‌های پیچیده‌ای است که تاکنون در علوم اجتماعی، مورد بررسی بسیاری قرار گرفته است. برقراری ارتباط به زمینه‌های فرهنگی مناسب نیاز دارد... متن کامل

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع پایان نامه درمورد سطح معنادار، ابزار پژوهش، سلسله مراتب

معناداری با عملکرد شغلی دارد و در روابط کلی شبکه بدون تمایز میان روابط آنلاین و آفلاین، روابط مستقیم و روابط غیرمستقیم در سطح اطمینان (001/0) همبستگی معناداری با عملکرد شغلی دارند و با... متن کامل

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد با موضوع ابزار پژوهش، توسعه مدل، بهبود عملکرد

1-1 مقدمه 11-2 بیان موضوع 21-3 اهمیت موضوع 41-4 مروری بر ادبیات پژوهش 8 1-4-1 توانمند‌سازی شغلی کارکنان 8 1-4-2 عملکرد شغلی 9 1-4-3 ارتباطات 10 1-4-4 روابط آفلاین (رو‌‌ در رو) 11 1-4-5 روابط... متن کامل

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع پایان نامه درمورد ابزار پژوهش، سطح معنادار، ارزش اطلاعات

درونی ابزار اندازه گیری پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ اندازه‌گیری می‌شود. در این پژوهش پایایی پرسشنامه ارتباطات و عملکرد شغلی کارکنان دارای ضریب آلفای کرونباخ (802/0r =)، و پرسشنامه... متن کامل

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع پایان نامه درمورد انتقال اطلاعات، عملکرد کارکنان، انتقال دانش

و مستندسازی و بازیابی اطلاعات در سطح پایین قرار دارند. کارکنان در روابط غیرمستقیم آفلاین برای دستیابی به منابع باید با کسانی که در ارتباط مستقیم هستند (واسطه‌ها)، ملاقات رو در رو... متن کامل

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع پایان نامه درمورد انواع ارتباطات، بهبود عملکرد، عملکرد شرکت

که ویژگی‌های این روابط در کل ممکن است در تفسیر رفتار اجتماعی افراد موجود در شبکه استفاده شود (Mitchell, 1969). یک رویکرد شبکه اجتماعی الگوهای تعاملات بین افراد را به عنوان یک نمودار... متن کامل

By 92, ago