پایان نامه ها

پایان نامه رایگان با موضوع منابع معتبر، علم اقتصاد

و چیستی اقتصاد مسیحی، اختلاف نظر زیادی در بین اندیشمندان اقتصاد مسیحی وجود دارد. عدهای اقتصاد مسیحی را صرفاً نقدی اخلاقی بر اقتصاد و نظامهای اقتصادی متعارف میدانند. گروهی آن را مکتب... متن کامل

By mitra3--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه رایگان با موضوع قرن نوزدهم، اصول موضوعه

در حالی که بعضی دیگر به دنبال راههایی بودند که وضع موجود را حفظ کنند. 370 اندیشهها و مکتبهایی که مطرح شد از قدرت طلبترین محافظهگرایی تا انقلابیترین را شامل می‌شد. این مکتبها حتی به... متن کامل

By mitra3--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه رایگان با موضوع فلسفه ارسطو، رفتار انسان

قدیم،عتیق) است که خود به سه بخش تقسیم میشود: پنج سفر تورات، کتب انبیاء و رسانهها (مجموعاً شامل 39 کتاب) و عهد جدید که شامل انجیل متی، انجیل مرقس، انجیل لوقا، انجیل یوحنا، کتاب اعمال... متن کامل

By mitra3--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه رایگان با موضوع شرکت در انتخابات، اعتماد متقابل، خارج از خانه

باعث میگردد معاش یک فرد به عنوان وثیقه وام از وی ستانده شود.” (سفر تثنیه 24:6) نحوه‌ی رفتار یک وام دهنده با وثیقهای که از بابت وام دریافت میکند نیز از دیگر موضوعات مورد توجه است؛ چرا... متن کامل

By mitra3--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه رایگان با موضوع کتاب مقدس، کانون توجه، حمل و نقل، جهان خارج

دریا دسترسی پیدا کردند که بدین ترتیب سلیمان نیز در کنار حیرام83 که از الوارهای چوب، سازندگان کشتی و دریانوردان ماهر فینیقی بهره می‎گرفت نیروی دریایی بزرگی را در ازیون-گِبِر84 بنیان... متن کامل

By mitra3--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه رایگان با موضوع صاحب نظران، نرخ بهره، اقتصاد متعارف، علم اقتصاد

ر دین که بخش گسترده‏ای از پژوهش‌ها و نوشته‏های سه دهه‌ی اخیر در زمینه دین و اقتصاد ، در این دسته جای می‌گیرد که از جمله‌ی آنها می توان مطالعات انجام شده توسط قحف (1972) فهیم... متن کامل

By mitra3--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه رایگان با موضوع صاحب نظران، اقتصاد متعارف، علم اقتصاد، کتاب مقدس

توجه به این که پیدایش‌، گسترش و تحکیم پایه‌های دانش جدید اقتصاد در کشور‌هایی صورت گرفته است که عموماً پیرو دین مسیحیت بوده‌اند و همچنین با توجه به گستردگی آرای اقتصادی اسلام و... متن کامل

By mitra3--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه ارشد رایگان درمورد سرمایه انسانی، سرمایه فکری، تحلیل عامل، تحلیل عاملی

این سه زمینه است، کار پژوهشی خاصی که موضوع آن دربرگیرنده این سه زمینه باشد، در میان آثار علمی پیشین یافت نشد. حتی با جایگزینی موضوع کلی‌تر شایستگی‌محوری به جای شایستگی‌محوری... متن کامل

By mitra3--javid, ago