بزرگ بوده است. از یک جهت دسترسی به خلیج فارس و دریای سرخ و از سوی دیگر در دست داشتن یک چهارم ذخایر نفت جهان همواره این کشور را در موقعیتی جدا از کشورهای دیگر حوزه خلیج فارس قرار می دهد.... متن کامل

بزرگ بوده است. از یک جهت دسترسی به خلیج فارس و دریای سرخ و از سوی دیگر در دست داشتن یک چهارم ذخایر نفت جهان همواره این کشور را در موقعیتی جدا از کشورهای دیگر حوزه خلیج فارس قرار می دهد.... متن کامل

بهبود محیط اطلاعاتی شرکت ها و توجه بیشتر به موضوع افشای اختیاری در سال های اخیر می باشد. نگاره 4-1) آمار توصیفی متغیرهای تحقیقمتغیرتعداد مشاهداتمیانگینانحراف معیارکمترین... متن کامل

بهبود محیط اطلاعاتی شرکت ها و توجه بیشتر به موضوع افشای اختیاری در سال های اخیر می باشد. نگاره 4-1) آمار توصیفی متغیرهای تحقیقمتغیرتعداد مشاهداتمیانگینانحراف معیارکمترین... متن کامل

آفلاین، روابط غیرمستقیم آفلاین، روابط مستقیم آنلاین و روابط غیرمستقیم آنلاین همبستگی معناداری با عملکرد شغلی دارند. در آزمون رگرسیون برای پیش‌بینی عملکرد شغلی با توجه به مدل‌های... متن کامل

آفلاین، روابط غیرمستقیم آفلاین، روابط مستقیم آنلاین و روابط غیرمستقیم آنلاین همبستگی معناداری با عملکرد شغلی دارند. در آزمون رگرسیون برای پیش‌بینی عملکرد شغلی با توجه به مدل‌های... متن کامل

ح عملکرد شغلی، توسعه داده شد. شبکه‌های اجتماعی در چند سال اخیر رشد سریعی داشته‌اند، با توجه به برآوردهای انجام شده، 1.2میلیارد کاربر رسانه اجتماعی در سرتاسر جهان وجود دارد. شبکه‌های... متن کامل

ح عملکرد شغلی، توسعه داده شد. شبکه‌های اجتماعی در چند سال اخیر رشد سریعی داشته‌اند، با توجه به برآوردهای انجام شده، 1.2میلیارد کاربر رسانه اجتماعی در سرتاسر جهان وجود دارد. شبکه‌های... متن کامل

شرکتهای زیر مجموعه خود) باشند.نوروش و حسینی (1388) در مطالعه ای به بررسی رابطه بین کیفیت افشا (قابلیت اتکا و به موقع بودن) و مدیریت سود پرداخته اند. فرض اصلی این تحقیق آن است که بهبود... متن کامل

شرکتهای زیر مجموعه خود) باشند.نوروش و حسینی (1388) در مطالعه ای به بررسی رابطه بین کیفیت افشا (قابلیت اتکا و به موقع بودن) و مدیریت سود پرداخته اند. فرض اصلی این تحقیق آن است که بهبود... متن کامل

که از سهام جایزه در سطح وسیع استفاده می کنند به منظور کاهش ریسک ناشی از ارزشیابی اشتباه اقدام به افشای اضافی نمایند.2-8-4 فرضیه هزینه دعاوی حقوقیدعاوی حقوقی سهامداران ممکن است به دو... متن کامل

که از سهام جایزه در سطح وسیع استفاده می کنند به منظور کاهش ریسک ناشی از ارزشیابی اشتباه اقدام به افشای اضافی نمایند.2-8-4 فرضیه هزینه دعاوی حقوقیدعاوی حقوقی سهامداران ممکن است به دو... متن کامل

افشای اطلاعاتی هستند. مطرح شدن موضوع حسابداری تورمی و الزام افشای هزینه های استهلاک، ارزیابی دارایی های ثابت، بهای تمام شده کالای فروش رفته و موجودی کالا در پیوست های گزارش های مالی... متن کامل

افشای اطلاعاتی هستند. مطرح شدن موضوع حسابداری تورمی و الزام افشای هزینه های استهلاک، ارزیابی دارایی های ثابت، بهای تمام شده کالای فروش رفته و موجودی کالا در پیوست های گزارش های مالی... متن کامل

به رفع نواقص احتمالی سیستم بپردازند. کاشانی و زارع (1391)، در پژوهش خود به مطالعه‌ی جمعیت‎شناختی شبکه‌های اجتماعی مجازی با تأکید بر کاربران فیس‌بوک در ایران پرداختند. آنها با... متن کامل

به رفع نواقص احتمالی سیستم بپردازند. کاشانی و زارع (1391)، در پژوهش خود به مطالعه‌ی جمعیت‎شناختی شبکه‌های اجتماعی مجازی با تأکید بر کاربران فیس‌بوک در ایران پرداختند. آنها با... متن کامل

ی ، که زحمت داوری این پایان نامه را برعهده گرفتند کمال تشکر را داشته باشم. تقدیم به :زنده یاد مادر م؛ او که تنها دلیل حرکت در روزهای سراسر ناامیدیم بود وپدرم ؛ به پاس محبتها... متن کامل

ی ، که زحمت داوری این پایان نامه را برعهده گرفتند کمال تشکر را داشته باشم. تقدیم به :زنده یاد مادر م؛ او که تنها دلیل حرکت در روزهای سراسر ناامیدیم بود وپدرم ؛ به پاس محبتها... متن کامل

زمینه‌های مساعد بتوانند به رشد و پویایی لازم برای تطبیق با تغییرات فناوری و محیطی نایل آیند (صرافی‌زاده، 1383). عملکرد سازمانی، مفهوم مهمی در تحقیقات تجربی درمورد سیاست کسب‌و‌کار... متن کامل

زمینه‌های مساعد بتوانند به رشد و پویایی لازم برای تطبیق با تغییرات فناوری و محیطی نایل آیند (صرافی‌زاده، 1383). عملکرد سازمانی، مفهوم مهمی در تحقیقات تجربی درمورد سیاست کسب‌و‌کار... متن کامل