هر چند معنویت در کار مفهوم فلسفی و فردی عمیقی در خود دارد اما تقریباً تمام تعاریف دانشگاهی در این زمینه، میپذیرد که معنویت در کار دربرگیرندهی مفهومی از احساس تمامیت و به هم پیوستگی در کار و درک ارزشهای عمیق در کار است (گیبنز[۱۶] ، ۲۰۰۱؛ به نقل از رستگار، ۱۳۸۹).
بعد فردی-روان شناختی معنویت:
یک جنبه اساسی معنویت در کار شامل یک حس عمیق معنا و مقصود در کار است. این بعد از معنویت در محیط کار، مشخص میکند که چگونه کارکنان در کار روزمرهشان در سطح فردی تعامل دارند. بیان معنویت در کار شامل این فرض است که هر فردی انگیزش درونی، تمایل و علایقی برای مبادرت به انجام فعالیتهایی دارد که معنای بیشتری به زندگی خودش و دیگران میبخشد (اشمس و دوچن[۱۷]، ۲۰۰۰).
بعد فردی-پرورش روح معنویت:
این بعد از معنویت باعث می شود محیط کار جایگاهی قابل احترام، مراقبت پذیر و قابل تکریم باشد. افراد در این محیط، همانند یک انسان، احساس اعتبار می نمایند و می توانند با توانایی از درون قلب صحبت کنند و به جای ترس در این شرایط، عشق برتری می یابد. در حقیقت در این محیط، کارکنان تنها نظریات را مبادله نمی نمایند بلکه آنها با یکدیگر مشارکت نموده و ارتباط برقرار می نمایند. و این مشارکت در جایی است که یک روح، روح دیگری را لمس می نماید (میلر، ترجمه قورچیان، ۱۳۸۰).
بعد گروهی معنویت:
این بعد از معنویت در محیط کار در سطح گروهی از رفتار انسانی رخ میدهد و بر تعاملات بین کارکنان و همکاران دلالت دارد. همبستگی در محیط کار مبتنی بر این باور است که افراد یکدیگر را در پیوند با هم میدانند و اینکه بین خود درونی هر فرد با خود درونی دیگران رابطه وجود دارد (میلیمن[۱۸] و همکاران، ۲۰۰۳).
بعد سازمانی معنویت:
سومین بعد معنویت محیط کاری تجربه یک حس قوی از همسویی بین ارزشهای فردی کارکنان با رسالت، مأموریت و ارزشهای سازمان است. این بعد از معنویت در محیط کار تعامل کارکنان با مقصود سازمانی بزرگتر را دربرمیگیرد (میتروف و دنتون[۱۹]، ۱۹۹۹). همسویی با ارزشهای سازمان به این معناست که افراد باور دارند که مدیران و کارکنان در سازمان دارای ارزشهای مرتبط و یک نوع وجدان قوی هستند و سازمان نسبت به رفاه کارکنان و همبستگی آنان توجه دارد (اشمس و دوچن، ۲۰۰۰).
فرسودگی شغلی[۲۰]:
فرسودگی به عنوان حالت روانشناختی تعریف میشود که از سطوح بالای استرسهای طولانی مدت در زندگی ناشی میشود (گرانفلد[۲۱]، ۲۰۰۰؛ به نقل از احمدی و شیخعلیزاده، ۱۳۸۵).
خستگی عاطفی[۲۲]:
خستگی عاطفی، تحلیل رفتگی انرژی عاطفی وجود فرد است که به زوال سطوح انگیزش در وی منجر می شود (علی اکبری دهکردی و همکاران، ۱۳۹۱).
مسخ شخصیت[۲۳]:
مسخ شخصیت پاسخ منفی و سنگدلانه به اشخاصی است که معمولاً دریافت کنندگان خدمت از فرد هستند و به برداشت منفی فرد از مددجو اشاره دارد (پاینز، ۲۰۰۲).
فقدان موفقیت شخصی[۲۴]:
بعد سوم فرسودگی شغلی در دیدگاه مسلچ به منزله کاهش احساس موفقیت فردی مفهوم پردازی شده، به طوری که فرد همواره از عملکرد خود ناراضی است؛ گویی موفقیت ادارک شده فرد از عملکرد خود ناراضی است؛ گویی موفقیت ادراک شده فرد از عملکرد خود جایگزین موفقیت واقعی او در عملکرد می شود (علی اکبری دهکردی و همکاران، ۱۳۹۱).
رضایت شغلی[۲۵]:
رضایت شغلی مجموعهای از احساسات و باورهاست که افراد در مورد مشاغل کنونی خود دارند (جورج و جونز[۲۶]، ۱۹۹۹).
۱-۷-۲- تعاریف عملیاتی
معنویت محیط کار:
معنویت محیط کار برگرفته از مدل میلیمن و همکاران (۲۰۰۳) و استناد به میلر (۲۰۰۰) است و چهار بعد فردی-روان شناختی، فردی-پرورش روح، گروهی، و سازمانی را می سنجد. معنویت محیط کار در پژوهش حاضر نمرهای است که هر فرد از پاسخگویی به سؤالات پرسشنامه محقق ساخته معنویت در محیط کار به دست میآورد.
بعد فردی-روان شناختی معنویت:
معنویت در بعد فردی-روان شناختی در پژوهش حاضر نمرهای است که هر فرد از پاسخگویی به سؤالات مربوط به مؤلفه معنویت در بعد فردی-روان شناختی در پرسشنامه محقق ساخته معنویت در محیط کار به دست میآورد.
بعد فردی-پرورش روح معنویت:
معنویت در بعد فردی-پرورش روح در پژوهش حاضر نمرهای است که هر فرد از پاسخگویی به سؤالات مربوط به مؤلفه معنویت در بعد فردی-پرورش روح در پرسشنامه محقق ساخته معنویت در محیط کار به دست میآورد.
بعد گروهی معنویت:
معنویت در بعد گروهی در پژوهش حاضر نمرهای است که هر فرد از پاسخ

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

گویی به سؤالات مربوط به مؤلفه معنویت در سطح گروهی در پرسشنامه محقق ساخته معنویت در محیط کار به دست میآورد.
بعد سازمانی معنویت:
معنویت در بعد سازمانی در پژوهش حاضر نمرهای است که هر فرد از پاسخگویی به سؤالات مربوط به مؤلفه معنویت در سطح سازمانی در پرسشنامه محقق ساخته معنویت در محیط کار به دست میآورد.
فرسودگی شغلی:
فرسودگی شغلی برگرفته از مدل مسلچ (۱۹۸۶) است و سه بعد خستگی عاطفی، مسخ شخصیت، و فقدان موفقیت شخصی را می سنجد. فرسودگی شغلی در پژوهش حاضر نمرهای است که هر فرد از پاسخگویی به سؤالات پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلچ به دست میآورد.
خستگی عاطفی:
خستگی عاطفی در پژوهش حاضر نمرهای است که هر فرد از پاسخگویی به سؤالات مربوط به مؤلفه خستگی عاطفی در پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلچ به دست میآورد.
مسخ شخصیت:
مسخ شخصیت در پژوهش حاضر نمرهای است که هر فرد از پاسخگویی به سؤالات مربوط به مؤلفه مسخ شخصیت در پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلچ به دست میآورد.
فقدان موفقیت شخصی:
فقدان موفقیت شخصی در پژوهش حاضر نمرهای است که هر فرد از پاسخگویی به سؤالات مربوط به مؤلفه فقدان موفقیت شخصی در پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلچ به دست میآورد.
رضایت شغلی:

Tags: