درون گروهی

۶۴۲/۴۱

۶۶

۶۳۱/۰

نهایی

۷۵۳/۴۴

۷۰

۴-۶ رتبه بندی به روش تاپسیس فازی
تکنیک تاپسیس (Topsis) یا اولویت بندی بر اساس شباهت به راه حل ایده آل، که نخستین بار به وسیله ونگ و یون در سال ۱۹۸۱ معرفی شد، یکی از روش‌های تصمیم گیری چند معیاره است. از این تکنیک می‌توان برای رتبه بندی و مقایسه گزینه‌های مختلف و انتخاب بهترین گزینه و تعیین فواصل بین گزینه‌ها استفاده نمود.
از جمله مزیت‌های این روش آن است که معیارها یا شاخص‌های به کار رفته برای مقایسه می‌توانند دارای واحدهای سنجش متفاوتی بوده و طبیعت منفی و مثبت داشته باشند. به عبارات دیگر می‌توان از شاخص‌های منفی و مثبت به شکل ترکیبی در این تکنیک استفاده نمود.
بر اساس این روش، بهترین گزینه یا راه حل، نزدیک‌ترین راه حل به راه حل یا گزینه ایده آل و دورترین از راه حل غیر ایده آل است. راه حل ایده آل، راه حلی است که بیش‌ترین سود و کمترین هزینه را داشته باشد، در حالی که راه حل غیر ایده آل، راه حلی است که بالاترین هزینه و کمترین سود را داشته باشد. به طور خلاصه، راه حل ایده آل از مجموع مقادیر حداکثر هر یک از معیارها به دست می‌آید، در حالی که راه حل غیر ایده آل از مجموع پایین‌ترین مقادیر هر یک از معیارها حاصل می‌گردد.
در مواقعی که با داده‌های غیرقطعی سر و کار داشته باشیم تصمیم گیری در این خصوص معمولا پیچیده است و جمع آوری داده‌های صحیح از آن‌ها مشکل می‌باشد. به نظر می‌رسد استفاده از منطق فازی در تکنیک های تصمیم گیری چند گانه می‌تواند فرایند تصمیم گیری را تسهیل نماید. با بکار گیری منطق فازی در تکنیک تاپسیس روش تاپسیس فازی حاصل می‌گردد که روشی متفاوت از روش تاپسیس است. مبرهن است که منطق اصلی استفاده از تکنیک های تصمیم گیری به صورت فازی، تاثیرگذاری عدم قطعیت توام با تفکرات آدمی، در تصمیم گیری‌ها می‌باشد.
۴-۶-۱ فرآیند تاپسیس فازی شامل مراحل زیر است:
گام ۱) ایجاد یک ماتریس تصمیم گیری برای رتبه بندی شامل m گزینه و n معیار.
گام ۲) نرمال نمودن ماتریس تصمیم گیری است.
گام ۳) تشکیل ماتریس بی مقیاس موزون
گام ۴) تعیین راه حل ایده آل مثبت و راه حل ایده آل منفی
گام ۵) بدست آوردن میزان فاصله هر گزینه تا ایده آل‌های مثبت و منفی
گام ۶) تعیین ضریب نزدیکی برای هر یک از گزینه‌ها
گام ۷) رتبه بندی گزینه‌ها بر اساس ضریب نزدیکی
۴-۶-۲ انجام عملیات محاسباتی روی اعداد فازی
قبل از اینکه مراحل روش تاپسیس فازی تشریح شود ابتدا نحوه انجام عملیات ریاضی بصورت خلاصه آورده شده است. اگر  و  دو عدد فازی مثلثی و k یک عدد حقیقی باشند روابط زیر در بین آن‌ها برقرار است.

این را هم حتما بخوانید :   بررسی تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان کارکنان با در نظر ...

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.
Tags: