تشویق

۷۸۰/۰

ذهنیت مثبت

۷۲۶/۰

مدیریت هزینه

۶۸۴/۰

کل پرسشنامه

۷۴۸/۰

برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، نمونه ای ۳۰ نفری انتخاب شد که با استفاده از تجزیه و تحلیل داده های نمونه مقدماتی از طریق نرم¬افزار آمار SPSS.15، ضریب آلفای کرونباخ کل سؤال‌های پرسشنامه کابران ۸۷۶/۰ و پرسشنامه کارشناسان ۷۴۸/۰ تعیین شد. برای هر یک از متغیرهای تحقیق نیز، آلفا مورد محاسبه قرار گرفت که در جدول ۳-۳ و جدول ۳-۴ آمده است.
با توجه به اینکه ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده بالای ۶۰ درصد می‌باشد می‌توان اظهار کرد پایایی هر دو پرسشنامه در وضعیت بسیار مناسب قرار دارد.

۳-۷- جمع بندی

در این فصل ابتدا به ویژگی‌های سیستم پیشنهادی تحقیق تحت عنوان سامانۀ تبلیغات مؤثر از طریق پیام کوتاه پرداخته شد. این ویژگیها با توجه به بررسی پژوهش های انجام شدۀ پیشین و همچنین نیازمندی های روز برای یک سیستم تبلیغاتی، جمع آوری شدند. پس از آن نحوۀ عملکرد سامانه برای دستیابی به ویژگیهای مذکور تشریح شد و پس از آن مقایسه ای بین سامانۀ پیشنهادی و سامانه های تبلیغات پیامکی موجود که در پژوهش های پیشین به آنها اشاره شده، انجام شد و مزایای طرح مشخص گردید.
در ادامه مدل نظری تحقیق ارائه کردید و در جهت ارزیابی این مدل، روش تحقیق، روش گردآوری داده ها، فرضیات تحقیق و متغیر های تحقیق به تفکیک شاخص های مؤثر در آن ها تشریح و پرسشنامه ها و اعتبار روایی و پایایی آن‌ها بررسی شد.
در فصل بعد به تحلیل آماری داده‌های جمع آوری شدۀ حاصل از نظر سنجی ها برای ارزیابی طرح پرداخته و فرضیه های درنظر گرفته شده مورد آزمون قرار خواهند گرفت.

۴- تجزیه و تحلیل داده ها و ارزیابی نظریه ها

۴-۱- مقدمه

پس از آن که داده ها گردآوری، استخراج و طبقه بندی شدند، باید مرحله جدیدی از فرآیند تحقیق که به مرحله تجزیه و تحلیل داده ها معروف است، آغاز شود. این مرحله در تحقیق اهمیت زیادی دارد، زیرا نشان دهنده تلاش های صورت گرفته می‌باشد. در مرحله تجزیه و تحلیل نکته مهم این است که محقق باید اطلاعات و داده ها را در مسیر هدف تحقیق، پاسخگویی به سوالات تحقیق و نیز ارزیابی فرضیه ها، جهت داده و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
محتوای فصل چهارم تحقیق، تجزیه و تحلیل و جمع‌بندی داده‌های به‌دست‌آمده از پرسشنامه‌ها می‌باشد. به همین منظور برای بالابردن میزان دقت و کاهش میزان اشتباهاتی که ممکن است در محاسبات دستی بروز نماید، برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم‌افزار آماری SPSS استفاده گردیده که از قابلیتهای بالایی در تجزیه و تحلیل داده‌ها برخوردار می‌باشد.
برای آمار توصیفی، داده های آماری مربوط به نحوه توزیع پاسخ دهندگان به ویژگیهای جمعیت شناختی و سایر ویژگیهای مورد نظر در پرسشنامه، آورده می‌شود. در این بخش همچنین از جداول توزیع فراوانی و نمودارهای آماری برای توصیف استفاده می‌شود. در بخش آمار استنباطی، از آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن داده ها و برای بررسی فرضیه های تحقیق از آزمون t استیودنت تک نمونه ای استفاده می‌شود.

۴-۲- توصیف داده های جمعیت شناختی مربوط به کاربران

قسمت اول پرسشنامه مربوط به مشخصات فردی پاسخگویان شامل سن، جنسیت، میزان تحصیلات و میزان استفاده ماهانه از پیامک می‌باشد. یافته‌های مربوط به مشخصات فردی پاسخگویان در قالب جداول تشریح می‌گردد.
۴-۱- ۱- جنسیت
اولین سؤال مشخصات فردی پرسشنامه مربوط به جنسیت پاسخگویان می‌باشد. داده‌های این سؤال، پاسخگویان را در دو سطح مختلف طبقه‌بندی می‌کند که فراوانی آن‌ها در جدول ۴-۱ مشاهده می‌شود.
با توجه جدول ۴-۱، ۳/۵۳ درصد (۸۱ نفر) از پاسخگویان مرد و ۷/۴۶ درصد (۷۱ نفر) زن می باشند.
جدول ۴-۱- توزیع فراوانی کاربران بر حسب جنسیت

جنسیت فراوانی
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است
Tags: