جدول ۲-۱- مقایسۀ رسانه های مختلف مورد استفاده در تبلیغات ……………………………………. ۱۲
جدول ۲-۲- دسته بندی مخاطبان تبلیغات سیار با توجه به آغازکنندۀ ارتباط و سطح اطلاعات از مشتریان ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵
جدول ۳-۱- مقایسۀ ویژگیهای سامانۀ پیشنهادی با پژوهش‌های گذشته …………………………. ۵۷
جدول ۳-۲- نسبت متغیرها با سوالات پرسشنامه ………………………………………………………………. ۶۶
جدول ۳-۳- ضریب پایایی هر یک از زیرساخت های پرسشنامه کاربران ………………………….. ۷۱
جدول ۳-۴- ضریب پایایی هر یک از زیرساخت های پرسشنامه کارشناسان ……………………. ۷۱
جدول ۴-۱- توزیع فراوانی کاربران بر حسب جنسیت ……………………………………………………….. ۷۴
جدول ۴-۲- توزیع فراوانی کاربران بر حسب تحصیلات …………………………………………………….. ۷۴
جدول ۴-۳- توزیع فراوانی کاربران بر حسب سن ………………………………………………………………. ۷۵
جدول ۴-۴- توزیع فراوانی کاربران بر حسب استفاده ماهانه از پیامک ……………………………… ۷۵
جدول ۴-۵- توزیع فراوانی کارشناسان بر حسب جنسیت …………………………………………………..۷۶
جدول ۴-۶- توزیع فراوانی کارشناسان بر حسب تحصیلات ……………………………………………….. ۷۷
جدول ۴-۷- توزیع فراوانی کارشناسان بر حسب سن …………………………………………………………. ۷۷
جدول ۴-۸- توزیع فراوانی کارشناسان بر حسب مدت زمان فعالیت در حوزه تجارت الکترونیک ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۸
جدول ۴-۹- آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن جامعه کاربران ……… ۷۹
جدول ۴-۱۰- آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن جامعه کارشناسان ۸۰
جدول ۴-۱۱- آزمون t تک نمونه برای فرضیه های مربوط به مخاطبان تبلیغات …………….. ۸۲
جدول ۴-۱۲- آزمون t تک نمونه برای فرضیه های مربوط به شرکت‌ها …………………………… ۸۴
جدول ۴-۱۳- اولویت بندی عوامل مؤثر بر استقبال از تبلیغات پیامکی توسط مخاطبان تبلیغات …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۶
جدول ۴-۱۴- اولویت بندی عوامل مؤثر بر استقبال از تبلیغات پیامکی توسط کارشناسان ۸۶
فهرست شکل ها
شماره و عنوان صفحه
شکل ۲-۱- عوامل مؤثر بر موفقیت تبلیغات موبایل …………………………………………………………… ۲۶
شکل ۲-۲- زنجیرۀ ارزش تبلیغات موبایل ………………………………………………………………………….. ۲۷
شکل ۲-۳- عوامل مؤثر بر گرایش و رفتار مشتری نسبت به تبلیغات موبایل …………………… ۲۹
شکل ۲-۴- عوامل مژثر بر ارزشمندی تبلیغات و گرایش به تبلیغات موبایل……………………… ۳۱
شکل ۲-۵- عوامل مؤثر بر برای تمایل مشتری به پذیرش تبلیغات موبایل ………………………. ۳۲
شکل ۲-۶- عوامل مؤثر بر نگرش و انتخاب کاربران نسبت به تبلیغات موبایل ………………….. ۳۵
شکل ۲-۷- عوامل مؤثر بر پاسخ رفتاری مشتری نسبت به تبلیغات موبایل ……………………… ۳۶
شکل ۲-۸- عوامل مؤثر بر نگرش نسب به تبلیغات موبایل و موفقیت آن ………………………… ۳۷
شکل ۲-۹- عوامل مؤثر بر گرایش، تصمیم و رفتار مشتری نسبت به تبلیغات پیامکی …… ۴۰
شکل ۳-۱- مدل پیشنهادی پایان نامه برای عوامل مؤثر بر استقبال مردم و شرکت‌ها از تبلیغات پیامکی …………………………………………………………………………………………………………………… ۶۹

۱- مقدمه

۱-۱- مقدمه

با شدت گرفتن رقابت بین شرکت ها در مشتری یابی برای محصولات و خدماتشان، و همچنین افزایش قدرت مشتری در دنیای رقابتی امروز، شرکتها دیگر نه تنها به دنبال جذب مشتریان جدید هستند، بلکه حفظ و نگهداری مشتریان قبلی و برقراری روابط مستحکم با آنها را نیز باید مورد توجه قرار دهند.
بازاریابی رابطه مند به دنبال برقراری چنان روابطی با مشتریان هدف است که مجدداً در آینده از شرکت وی خرید کنند و دیگران را نیز به این کار تشویق کنند. بهترین رویکرد جهت حفظ و نگهداری مشتریان این است که رضایتمندی فراوان در مشتری ایجاد کرده و آنچه را که برای او ارزش تلقی می شود مورد توجه قرار داد تا درنتیجه وفاداری او به شرکت مستحکم شود.
در بحث بازاریابی، تبلیغات از اهمیت خاصی برخوردار است و درواقع بخش قابل رویت بازاریابی را تشکیل می دهد. طوری که اگر بازاریابی را مانند کوه یخ شناوری در آب تصور کنیم، تبلیغات بخشی از کوه یخ است که بیرون از آب بوده و قابل رویت می باشد. (محمدیان ۱۳۸۲)
حال در این بستر می توان نگاه خود را به شکل خاصی از تبلیغات متمرکز کرد: تبلیغات و ارتباط با مشتری از طریق امکانات تلفن همراه. امروزه استفاده از تلفن همراه در دنیا بسیار گسترده شده است. طوری که شاید نتوان زندگی بدون آن را تصور کرد. بنابر گزارش خبرگزاری مهر در تاریخ ۳۰ بهمن ۹۰ وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات ضریب نفوذ تلفن همراه در ایران را ۷۳ درصد اعلام کرد. این آمار نشان دهندۀ استفادۀ گسترده از این وسیلۀ ارتباطی است که پتانسیلی را برای بازاریابی مؤثر از طریق تلفن همراه ایجاد کرده است. به طوری که در دهه های اخیر، بازاریابی از این طریق، فرصت های بسیاری را برای شرکت ها در جهت تبلیغات تجاری و یا تداوم ارتباط با مشتریان به وجود آورده است.
تلفن همراه رسانه‌ای کاملاً شخصی شده می‌باشد و می توان با توجه

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

به زمان و مکان کاربر، تبلیغات متناسب را برای کاربر فراهم کرد. همچنین تبلیغات موبایل دارای ماندگاری زیاد هستند و مانند تبلیغات تلویزیونی بلافاصله از دید مخاطب دور نمی‌شوند. بعلاوه تبلیغات از طریق موبایل و بخصوص پیام کوتاه از نظر اقتصادی می تواند برای بسیاری از کسب و کارها به صرفه‌تر باشد. البته کماکان استفاده از این وسیله در عرصۀ بازاریابی نو ظهور بوده و به مرحلۀ بلوغ خود پا نگذاشته است و شرکت ها از تجربۀ کافی برای استفادۀ بهینه از این رسانه مؤثر برخوردار نیستند.
در این عرصه استفاده از سرویس پیام کوتاه، توان بالقوۀ بازاریابی شرکتها را برای برقراری ارتباط مستقیم با مصرف کنندگان در هر لحظه و هر مکان ارتقا می دهد. طبق گزارش (Scharl et al. 2005) کاربران در سال ۲۰۰۲ – با وجودی که مانند امروزه استفاده از پیام کوتاه همه گیر نشده بود- حدود ۵۸۰ میلیون کاربر موبایل بالغ بر ۴۳۰ میلیارد پیام کوتاه در سراسر جهان ارسال کرده اند. این آمار نشان میدهد پیام کوتاه یکی از گسترده ترین کاربردهای تلفن همراه می باشد و می تواند یک ابزار موفق برای شناساندن نام تجاری به مخاطب و پیشبرد برنامه های تبلیغات باشد. با توجه به (Maneesoonthorn & Fortin 2006) این ابزار در ایجاد آگاهی از نام تجاری ۵۰% موفق تر از تلویزیون عمل می کند.

Tags: