با توجه به مسئله های تعریف شده، ابتدا به مدل سازی و ارایه روشهای حل، استفاده شده برای هریک از مسئله ها، می پردازیم.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

۳-۲-۱ مسئله ۱

۳-۲-۱-۱ مفروضات مسئله ۱

 
 
 
زنجیره تامین، متشکل از یک تامین کننده و یک خرده فروش و چندین مشتری نهایی است..
قیمت کالای تامین کننده و خرده فروش، ثابت است.
تقاضای مشتریان غیرقطعی و به صورت تابعی خطی از قیمتی است، که خرده فروش تعیین میکند.
کمبود، مجاز نیست.
زمان های تحویل کالا، صفر است.
ظرفیت تولید کالا برای هر تامین کننده همواره بیشتر از تقاضای خرده فروش است.
هر تامین کننده ایی که انتخاب شود، باید سیستم VMI را اجرا کند.
سیستم به صورت تک کالایی است.
دوره برنامه ریزی سالیانه است

۳-۲-۲مسئله ۲

۳-۲-۲-۱ مفروضات مسئله ۲

زنجیره تامین مورد نظر سه سطحی، متشکل از چندین تامین کننده و یک خرده فروش و چندین مشتری نهایی می باشد
قیمت کالای تامین کننده و خرده فروش، قطعی است.
تقاضای هریک از مشتریان غیر قطعی و به صورت تابع کاب داگلاس، از قیمتی است که خرده فروش تعیین می کند.
کمبود به صورت فروش از دست رفته، مجاز می باشد.
ظرفیت تولید کالا برای هریک از تامین کنندها، محدود می باشد
سیستم به صورت تک کالایی است
هر تامین کننده ایی که انتخاب شود، باید سیستم VMI را اجرا می کند.
دوره برنامه ریزی سالیانه است.

۳-۲-۳ نمادها

۳-۲-۳-۱پارامترها

i=1…n مجموعه تامین کننده ها
j=1…m مجموعه مشتریان
قیمت خرید هر واحد کالا برای خرده فروش، از تامین کننده i ام در مدل سنتی
قیمت خرید کالا برای خرده فروش از تامین کننده i ام در مدل VMI
: هزینه هر بار سفارش دهی برای تامین کنند ه iا م
: Aهزینه هر بار سفارش دهی خرده فروش برای تامین کننده
هزینه نگهداری هر واحد کالا برای تامین کننده iام
: h هزینه نگهداری هر واحد کالا برای خرده فروش
دوره های زمانی ثابت، ارسال تقاضای خرده فروش توسط عرضه کننده i ام، در مدل VMI
دوره های زمانی ارسال کالاها از هر تامین کننده
ظرفیت تولید تامین کننده i ام

Tags: