معیار توقف
با توجه به مباحث مطرح شده در این پژوهش اگر پس از اتقای جواب بهینه االگوریتم تعداد تکرار خاصی اجرا گردید و جواب بهبود نیافت الگوریتم متوقف می گردد.

۳-۷ تنظیم پارامتر الگوریتم حل

با توجه به توضیحات داده شده در قسمت ۳-۶ ، هارمونی سرچ دارای پارامترهای خاص خود می باشد که این پارامترها روی مقدار تابع هدف ، سرعت حل مدل و نحوه همگرایی مدل تاثیر می گذارند. برای بدست آوردن مقدار بهینه این پارامترها روش های گوناگونی در ادبیات مدل های متا هیوریستیک پیشنهاد گردیده است. یکی ازاین روش ها استفاده از روش طراحی آزمایشات [۱۹۳] می باشد. در ادامه دو روش از این رویکرد بررسی می گردد.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

۳-۷-۱ طراحی آزمایشات کامل [۱۹۴]

در این رویکرد برای هر پارامتر چند سطح در نظر گرفته می شود و مساله برای هر ترکیب از این پارامترها به تعداد خاصی اجرا می شود سپس جواب های هر ترکیب را بدست می آورده و بهترین سطح هر پارامتر را تعیین می گردد. بطور مثال الگوریتم جستجوی هارمونی دارای چهار فاکتور می باشد. اگر برای هر فاکتور ۴ سطح در نظر گرفته شود و هر ترکیب ۵ بار اجرا گردد به تعداد ذیل محاسبه نیازمند می باشم :
Number of calculation= 4*4*4*4*5 =1280
با توجه به محاسبات بالا استفاده از این روش مستلزم تعداد محاسبات بالا می باشد که این کار غیر عملی و زمان بر است. استفاده از طراحی آزمایشات کلی برای مسایل کوچک مفید می باشد و در مسایل با تعداد زیاد پارامتر و چند سطح برای هر پارامتر از این روش منی توان استفاده نمود.

۳-۷-۲ طراحی آزمایشات تاگوچی [۱۹۵]

این روش در سالهای دهه ۵۰ میلادی توسط دکتر جنوچی تاگوچی [۱۹۶] برای بهنه سازی سیستم های پیچیده بر پایه روش های آماری ابداع گردید. در این روش بجای استفاده از تمامی ترکیب های ممکن از آرایه های متعامد [۱۹۷] استفاده می گردد.
روش یا بهتر بگوییم فلسفه تاگوچی در زمینه کنترل کیفیت در صنایع تولیدی و طراحی آزمایشات به جهت یافتن ترکیب بیهنه سطح چند عامل در یک مساله بهینه سازی سیستم های پیچیده است. در روش تاگوچی نتایج آزمایشات، بمنظور رسیدن به اهداف زیر مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند:
– ایجاد شرایط بهینه یا بهترین شرایط ممکن در تولید یک جواب های یک مساله یا یک فرایند.
– ارزیابی سهم هر فاکتور به صورت مجزا) تحلیل واریانس[۱۹۸] عملیات آماری و معمولی است که برای تعیین درصد سهم هر فاکتور بر روی نتایج اعمال می شود. مطالعه و بررسی جدول برای یک تحلیل معین در تعیین اینکه کدام یک از فاکتورها نیاز به کنترل دارند و یا ANOVAندارند کمک زیادی می کند(
– ارزیابی پاسخ بدست آمده تحت شرایط بهینه )به محض اینکه حالت بهینه تعیین شد معمولا انجام یک آزمایش تایید در شرایط بهینه مفید است(
– تاگوچی دو روش متفاوت برای انجام و کامل کردن تحلیل پیشنهاد می کند:
– روش استاندارد، که در آن نتیجه یک موقعیت آزمایش و یا میانگین نتیجه بدست آمده از تکرار پردازش می شود. ANOVA یک موقعیت آزمایش به واسطه اثر عمده و ANOVA پردازش می شود.
-روش دوم که تاگوچی شدیدا برای آزمایشات همراه با تکرار توصیه می کند استفاده از نسبت سیگنال به نویز(S/N)[199] برای مراحل یکسان در تحلیل است .این تحلیل با استفاده از تغییرات نتایج، بهترین و قویترین شرایط کاری را تعیین می کند(این نسبت پراکندگی حول یک مقدار مشخصه را بیان می کند هر چه نسبت فوق بیشتر باشد پراکندگی کمتر خواهد بود.
مهم نیست کیفیت جواب های یک مساله به چه نحوی اندازه گیری شود، توسط یک معیار یا بوسیله ترکیبی از معیارهای چندگانه ولی در هر حال شامل یکی از سه مشخصه زیر خواهد بود:
هرچه بزرگتر بهتر
 
هرچه کوچکتر بهتر
هرچه به مقدار اسمی نزدیکتر بهتر
بطور کلی شاخص کیفیت یک جواب های یک مساله به دو روش تغییر می کند.[۹۶].
– اول اینکه یک جواب های یک مساله با جواب های یک مساله دیگری از همان نوع فوق داشته باشد.
– دوم اینکه شاخص کیفیت از مقدار مطلوب و مورد نظر تغییر یابد.
تاگوچی تغییر را بصورت عدم یکنواختی در جواب های یک مساله که منجر به کاهش کیفیت جواب ها می شود تعریف می کند. روش تاگوچی برای کاهش تغییر در عملکرد یک فرایند، در دو مرحله است:
عملکرد جواب های یک مساله در بهترین روش و بیشترین حالات (انحراف کم از هدف)
عملکرد یکسان تمامی جواب های یک مساله تا حد امکان (تغییر کم بین جواب های یک مساله)
با توجه به توضیحات اجمالی فلسفه تاگوچی برای بهینه سازی سیستم های پیچیده از این رویکرد برای تعین سطح بهینه هر یک از پارامتر های الگوریتم ها استفاده خواهد شد.

فصل چهارم

حل مدل

۴-۱ مقدمه

در این فصل ابتدا با ارائه یک مثال عددی به حل مسئله۱ می پردازیم و سپس برای حل مسئله ۲، با ارائه مثالی با ابعاد کوچک، از نرم افزار گمز، به این منظور که، این نرم افزار میتواند مقدار دقیق متغیرهای مساله را محاسبه کند؛ استفاده می کنیم. سپس طبق توضیحاتی که در فصل قبل داده شد، با استفاده از روش تاگوچی و با استفاده از مثالهای آزمایشی مختلف، مقدار بهینه پارامتر های الگوریتم فراابتکاری را در این فصل بدست آورده و در آخر مسئله ۲ را در ابعاد بزرگتری با الگوریتم جستجوی هارمونی در محیط متلب حل می کنیم.

۴-۲ حل مسئله ۱

مسئله ۱ را با ارائه خصوصیات مثال عددی و قواعد ریاضیات به صورت زیر حل می کنیم.

۴-۲-۱ مثال عددی:

در این بخش به منظور نشان دادن کاربرد عملی مدل های ارائه شده، در مسئله۱، مثال عددی به صورت زیر آورده شده است. زنجیره تامین سه سطحی در نظر گرفته شده شامل، یک تامین کننده که از میان هفت تامین کننده کاندید شده باید انتخاب شود، و یک خرده فروش و دو مشتری می باشد.پارامترهای هریک ازسطوح به صورت زیر می باشند.

جدول۴-۱ پارامترهای تامین کننده ها مثال۱

Tags: