انواع سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر
از آنجا که فعالت تمامی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر مشابه یکدیگرنمی‌باشد لذا این بخش در نظر دارد تا برخی از تفاوت‌های موجود در برخی از صندوق‌ها را بیان نماید.
1- سرمایه گذاری ریسک پذیر تخصصی یاغیر تخصصی
برخی صندوق‌ها بر روی صنایع خاصی به صورت سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر وارد می‌شوند (مانند نرم افزار یا فلزات و…). این در حالی است که برخی از آنان تنها در بخشی خاصی یعنی فقط در یک تکنولوژی سرمایه‌گذاری می‌کنند. انتخاب فعالیت سرمایه‌گذاری به توانمندی‌های کارکنان و مدیران این صندوق‌ها بستگی دارد.
2- سرمایه‌گذاری متمرکز یا غیرمتمرکز
فعالیت صندوق‌ها از نظر جغرافیایی نیز متفاوت است زیرا برخی از این صندوق ها تنها در یک بخش خاص یا در یک شهر یا کشور خاص فعالیت می کنند اما برخی دیگر از شرکت های سرمایه گذاری فارغ از هرگونه محدودیت جغرافیایی عمل می کنند که البته انتخاب متمرکز یا غیر متمرکز بودن به توانایی های کارکنان صندوق و به شرایط خاص نیز بستگی دارد.
3- سرمایه ریسک پذیر رسمی :
سرمایه گذاری ریسک پذیر رسمی به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شوند. اما در نوع مستقیم شرکت ها و منابع رسمی بطور مستقیم و بدون واسطه در شرکت سرمایه پذیر سرمایه گذاری می کنند درحالی که در حالت غیر مستقیم سرمایه گذاری از طریق واسطه هایی مثل موسسات مالی یا صندوق های سرمایه گذاری صورت می گیرد.
 
 
4- سرمایه گذاری خطر پذیر شرکتی (cvc)
سرمایه گذاری ریسک پذیر در مالکیت شرکت های کوچک تنها محدود به سرمایه گذاران و موسسات مالی نمیشود بلکه گاهی اوقات شرکت های غیر مالی هم در این زمینه وارد می شوند.
برای مثال شرکتی که در شرکت های رقیب یا مشتری یا عرضه کننده سرمایه گذاری میکند از این طریق می تواندعرصه را بر رقبا تنگتر کند.خود سرمایه گذاری ریسک پذیر شرکتی میتواند مستقیم (بدون واسطه ) یا غیر مستقیم (واسطه ای )  باشد