۷- پاسخ به اطلاعات بازار از طریق ترغیب نوآوری بر عملکرد کلی دانشگاه‌های دولتی تأثیر مثبت دارد.

۶-۱- مدل تحقیق

در مورد تأثیرگذاری بازار گرایی بر عملکرد سازمان الگوهای مختلفی ارائه‌شده است. متیر و همکاران (۲۰۰۲) نشان دادهاند که مهم‌ترین کانال تأثیرگذاری بازار گرایی بر عملکرد سازمان، نوآوری است. بنابراین الگوی زیر به عنوان نمونه تجربی این مطالعه معرفی‌شده است.
شکل ۱: الگوی تجربی تحقیق
منبع: متیر و همکاران (۲۰۰۲)

۷-۱- تعریف مفهومی متغیرها

بازار گرایی: در مورد نیازها ، انتظارات، نیازها و ترجیحات مشتریان (دانشجویان و صنایع که هم متقاضی استخدام دانشجویان بوده و هم طالب نتایج پژوهشهای دانشگاهی هستند) متغیر بازار گرایی که بر اساس شاخص MARKOR که توسط کهلی و همکاران[۱۳] (۱۹۹۳) معرفی‌شده است اندازهگیری میشود
نوآوری: اقتباس فرآیندهای تولید و عملیاتی از سازمان‌های دیگر ـ توسعه راه‌حل‌های درون سازمانی ـ به‌کارگیری فرآیندهای جدید، متیر و همکاران (۲۰۰۲)
عملکرد کلی: جذب منابع مالی غیردولتی، کیفیت خدمات، برای اندازهگیری عملکرد سازم آن‌ها معمولاً” از شاخصهایی چون سودآوری، درآمد، سهم بازاری و… استفاده میشود. مطالعات تجربی از جمله کائورانا و همکاران (۱۹۹۸) از ارزیابی عملکرد سازمان توسط مدیران استفاده میشود.

۸-۱- روش تحقیق

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها جزء تحقیقات توصیفی و از نوع پیمایشی است. با توجه به موضوع پژوهش و متغیرهای مورد بررسی در آن، اطلاعات اولیه جهت آزمون فرضیات از طریق پرسشنامه جمع‌آوری شده است. برای اطمینان از اعتبار صوری پرسشنامه، مدیران دانشگاه‌ها استفاده می‌شود. ضریب آلفای کرونباخ نیز برای سنجش اعتبار درونی پرسشنامه استفاده‌شده است.

۱-۸- ۱- نوع تحقیق و روش گردآوری داده‌ها

برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز این مطالعه از ابزار پرسشنامه استفاده‌شده و پرسشنامهها از طریق فاکس و ایمیل به مدیران ارشد در دانشگاه‌های دولتی که لیست اسامی آن‌ها و اطلاعات تماس با مدیران آن‌ها درسایت این وزارت موجود هست. ارسال شد. پرسشنامه طراحی‌شده توسط محقق از طریق این اطلاعات برای تمامی دانشگاه‌های مذکور ارسال گردید.

۲-۸-۱- جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری این پایان‌نامه شامل دانشگاه‌های دولتی ایران شامل ۱۱۹ دانشگاه و موسسه آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. که مدیران دانشگاه و معاونان آموزشی، پژوهشی و فرهنگی آن‌ها به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب و بر اساس فرمول کو کران حجم نمونه محاسبه و تعیین شده است.
برای تعیین تعداد نمونه با بهره‌گیری از رابطه کو کران تعداد ۲۱۳ نمونه به دست آمد که در نهایت با استفاده از مراجعه حضوری، پست الکترونیکی و دورنگار تعداد ۱۹۹ پرسشنامه تکمیل شده و قابل استفاده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

۳-۸-۱- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

۱-تحلیل نمونه‌های مفهومی از طریق فنون آمار توصیفی و استفاده از جداول توزیع فراوانی و توافقی، رسم نمودار و محاسبه شاخص‌ها
۲-پردازش دادها در سه سطح { الف-تحلیل یک متغیره –ب- تجزیه و تحلیل دومتغیره-ج- تجزیه و تحلیل چند متغیره}
۳-استفاده ازمدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر برای تعیین تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل برمتغیرهای وابسته
۴-تجزیه و تحلیل داده با و تعیین همبستگی بین متغیرها با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و LISREL

۹-۱- جمع‌بندی و ساختار تحقیق

این تحقیق در پنج فصل ارائه شد: فصل اول، شامل کلیات تحقیق، فصل دوم، پیشینه نظری و پژوهشی مرتبط با موضوع تحقیق، فصل سوم، روش‌شناسی تحقیق، فصل چهارم شامل تجزیه و تحلیل‌های آماری داده‌های جمع‌آوری شده و در نهایت، فصل پنجم، در برگیرنده نتیجه‌گیری، ارائه یافته‌ها و بحث در یافته‌ها می‌باشد
شکل ۱-۲ ساختار این پژوهش را در قالب یک چارت نشان می‌دهد. ارتباط میان بخش‌های مختلف تحقیق توسط فلش‌ها و خط چین‌ها نمایش داده‌شده است.
شکل۱-۲٫ ساختار تحقیق
فصل سوم
روش‌شناسی تحقیق
فصل اول
کلیات تحقیق
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها
فصل پنجم
نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها
منبع : پژوهشگر

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.
Tags: