۱-۴-۳٫ متغیر بازار گرایی

بازار محوری از دیدگاه کهلی و جاورسکی[۵۰] (۱۹۹۰) بدین صورت تعریف می‌شود: ایجاد و جمع بندی اطلاعات اولیه و ثانویه از ذی‌نفعان سازمان، توزیع اطلاعات بین اعضای کلیدی سازمان و پردازش آن‌ها و یافتن پاسخ مناسب. بازار محوری برای یادگیری درباره مشتریان و رقبا لازم و ضروری است. به عبارت دیگر هدف بازار محوری طبق کهلی و جاورسکی (۱۹۹۳) کسب، توزیع و انسجام اطلاعات درباره خواسته‌های مشتریان و عملیات رقبا می‌باشد. همچنین برای سنجش بازار محوری در این مطالعه از سنجه مار کور [۵۱] استفاده می‌گردد. این سنجه از کهلی و جاورسکی اقتباس شده است. بعلاوه این مقیاس برای سنجش بازار محوری بیش‌ترین کاربرد را دارا هست. (Matsuno, 2000)
مطالعات مختلفی نشان می‌دهد که این سنجه دارای اعتبار بالایی نسبت به سایر مقیاس‌های سنجش بازار محوری دارا هست. در این مطالعه بازار محوری بر اساس سه معیار تعریف شده است:
کسب اطلاعات بازار: برای یادگیری و نوآور بودن شرکت‌ها اولین قدم جمع‌آوری و کسب اطلاعات مورد نیاز است. فرایندهای کسب اطلاعات نقطه شروع و مهم‌ترین بخش یازارمحوری هست. برای سنجش این متغیر از سؤالات تعدیل‌شده کسب اطلاعات بازار از سنجه مار کور استفاده می‌شود. تمام گویه از طیف ۵- لیکرت می‌باشند و از کاملاً مخالف تا کاملاً موافق اندازه‌گیری می‌شوند.
توزیع اطلاعات بازار: توزیع اطلاعات می‌تواند از طریق کانال‌های ارتباطی مانند جلسات، کلاس‌های آموزشی و تعاملات بین شخصی اتفاق بیفتد. اطلاعات به تنهایی فاقد ارزش است. اطلاعات باید اولاً جمع‌آوری گردد و سپس برای پردازش و پاسخگویی مناسب به آن اطلاعات در تمام سازمان توزیع گردد. هدف از سنجش این متغیر، اندازه‌گیری میزان توزیع اطلاعات بین اعضای کلیدی سازمان است. منابع مختلفی در شرکت مسئول جمع‌آوری جنبه‌های مختلفی از اطلاعات درباره مشتریان و رقبا هستند و سپس توزیع آن‌ها به کارکنان مرتبط که مسئول این تصمیم‌ها هستند. برای سنجش این متغیر از سؤالات تعدیل‌شده توزیع اطلاعات بازار از سنجه ماکور استفاده می‌شود. تمام گویه از طیف ۵- لیکرت می‌باشند و از کاملاً مخالف تا کاملاً موافق اندازه‌گیری می‌شوند.
پردازش اطلاعات بازار: منظور از پردازش اطلاعات در این مطالعه، فرایندهایی است که در آن سازمان به اطلاعات جمع‌آوری شده معنی و مفهوم مشترک و متداول می‌دهد. این مفاهیم بر اساس درکی مشترکی از ساختار و استراتژی سازمان شکل می‌گیرند؛ و پذیرش استراتژی سازمان را به وسیله اعضای سازمان نشان می‌دهد. برای سنجش این متغیر برای سنجش این متغیر از سؤالات تعدیل‌شده پردازش اطلاعات بازار از سنجه ماکور استفاده می‌شود. علاوه بر این سؤالاتی از سنجه مورمان[۵۲] نیز (۱۹۹۵) اضافه شده است. تمام گویه از طیف ۵- لیکرت می‌باشند و از کاملاً مخالف تا کاملاً موافق اندازه‌گیری می‌شوند.

۲-۴-۳٫ نوآوری

مهم‌ترین نتیجه این مطالعه افزایش نوآوری در شرکت‌های کوچک و متوسط است. زیرا از جنبه تئوریکی یادگیری باعث افزایش نوآوری در سازمان می‌گردد. معیاری که برای سنجش نوآوری در نظر گرفته شده است از کالانتون[۵۳] (۲۰۰۲) اقتباس شده است.
وی خلاقیت و نوآوری شرکت را بدین گونه تعریف کرده است: بسط ایده‌‌های جدید به عنوان یک جنبه از فرهنگ شرکت به وسیله تمایل برای امتحان و آزمایش ایده‌های جدید جستجوی روش‌های نو جهت انجام کارها. برای سنجش این متغیر از سؤالات پرسشنامه استاندارد کالانتون (۲۰۰۲) استفاده می‌شود. تمام گویه از طیف ۵- لیکرت می‌باشند و از کاملاً مخالف تا کاملاً موافق اندازه‌گیری می‌شوند.

۳-۴-۳٫ عملکرد

برای اندازهگیری عملکرد سازم آن‌ها معمولاً از شاخصهایی چون سودآوری، درآمد، نرخ بازگشت سرمایه و سهم بازاری استفاده میشود. در مؤسسات غیرانتفاعی این دادهها به اندازه مؤسسات تجاری اهمیت نداشته و علاوه بر این به دلیل مسائل امنیتی اغلب این دادهها به صورت محرمانه نگهداری میشود. برای گریز از این مسئله در این مطالعه همانند بسیاری از مطالعات تجربی از جمله کائورانا و همکاران (۱۹۹۸) از ارزیابی عملکرد سازمان توسط مدیران استفاده میشود.
به این منظور دو متغیر ارزیابی کلی مدیران از عملکرد سازمان و ارزیابی مدیران در زمینه جذب منابع مالی غیردولتی به سازمان استفاده میشود. عملکرد دانشگاه از طریق سنجش عملکرد آموزشی، پژوهشی و فرهنگی اندازه گرفته می‌شود و میزان جذب منابع غیردولتی به صورت کیفی و در ۵ سال گذشته مورد قضاوت مدیران قرار می‌گیرد. این دو متغیر دارای ۵ مقیاس خواهد بود که بین کاملاً مخالفم و کاملاً موافقم پراکنده میباشند.
جدول ۱-۳ شاخص‌های مورد استفاده برای سنجش متغیرها همراه با نوع متغیر نشان می‌دهد.
جدول ۱-۳٫ شاخص‌های مورد استفاده برای سنجش متغیرها

متغیر سنجه ها نوع متغیر
۱ بازار گرایی جمع‌آوری اطلاعات در مورد نیازها ، انتظارات، نیازها و ترجیحات مشتریان (دانشجویان و صنایع که هم متقاضی استخدام دانشجویان بوده و هم طالب نتایج پژوهشهای دانشگاهی هستند) مستقل
انتشار اطلاعات
پاسخگویی به اطلاعات
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است
Tags: