۵

توجه به اطلاعات بازار و جمعآوری آن از طریق ترغیب نوآوری بر عملکرد کلی دانشگاه‌های دولتی تأثیر مثبت دارد.

رتبه‌ای- رتبه‌ای

تحلیل مسیر

۶

انتشار و پراکنده کردن اطلاعات مربوط به بازار در میان کارکنان از طریق ترغیب نوآوری بر عملکرد کلی دانشگاه‌های دولتی تأثیر مثبت دارد.

رتبه‌ای- رتبه‌ای

تحلیل مسیر

۷

پاسخ به اطلاعات بازار از طریق ترغیب نوآوری بر عملکرد کلی دانشگاه‌های دولتی تأثیر مثبت دارد.

رتبه‌ای- رتبه‌ای

تحلیل مسیر

منبع: پژوهش
 
فصل چهارم
۴- تجزیه و تحلیل داده‌ها

۱-۴٫ مقدمه

در فصل سوم تلاش شد که با توجه به هدف تحقیق و نوع داده‌ها روش‌شناسی تحقیق به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد و جهت دستیابی به اهداف مورد اشاره پژوهش شیوه مناسبی اتخاذ گردد. به عبارت دیگر چارچوب فصل چهارم در فصل قبل مشخص شد.
در این فصل، با توجه به مطالب عنوان‌شده در فصل سوم، به تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری‌شده خواهیم پرداخت. تجزیه و تحلیل داده‌ها برای بررسی صحت و سقم فرضیات برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع‌آوری شده از موضوع مورد تحقیق می‌باشد؛ تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی‌ترین و مهم‌ترین بخش‌های تحقیق محسوب می‌شود. داده‌های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده‌کنندگان قرار می‌گیرند.
برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده ابتدا آمار توصیفی که به بررسی متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق شامل جنسیت، سن و تحصیلات می‌پردازد؛ مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس آمار تحلیلی مطرح می‌گردد. در آمار تحلیلی این تحقیق به منظور بررسی روابط بین اجزای بازار گرایی بر عملکرد کلی دانشگاه‌ها از آزمون همبستگی پیرسون و برای بررسی تأثیر متغیر میانجی از مدل معادلات ساختاری استفاده‌شده است.

۲-۴٫ مشخصه‌های عمومی پاسخ‌دهندگان

در این قسمت، پس از جمع‌آوری داده‌ها اقدام به توصیف پاسخ‌دهندگان و شرکت‌های مربوط از جنبه‌های مختلفی میگردد. در این بخش از تجزیه و تحلیل آماری به بررسی چگونگی توزیع نمونه آماری از حیث متغیرهایی همچون جنسیت، سن، و میزان تحصیلات پاسخ‌دهندگان پرداخته می‌شود.

۱-۲-۴٫ جنسیت

در جدول ۱-۴ دسته‌بندی پاسخ‌دهندگان بر اساس جنسیت انجام‌گرفته شده است.
جدول ۱-۴٫ فراوانی مربوط به جنست

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است
Tags: