۲۹/۰-

منبع: یافته‌های پژوهش
جدول بالا مشخص می‌کند که میانگین پاسخ به متغیر نوآوری ۸۳/۲ بوده است که در مقایسه با مقیاس سنجش، امتیاز پایین تر از متوسط را به خود اختصاص داده است. از طرف دیگر با توجه به مقیاس سنجش، که هر چه این عدد به ۵ نزدیک‌تر باشد، نوآوری در دانشگاه‌ها از دید پاسخ‌دهنده دارای امتیاز بیشتری است، امتیاز ۸۳/۲ نشانگر آن است که متغیر نوآوری در این پژوهش کمتر از متوسط است.
با توجه به قاعده ذکرشده بند فوق در مورد کشیدگی و چولگی می‌توان گفت توزیع پاسخ‌ها به ویژگی‌های محصول از نظر چولگی و کشیدگی نرمال بوده و با توجه به منفی بودن ضریب کشیدگی به دست آمده اندکی تمایل به چپ دارد.

۲-۳-۴٫ متغیر وابسته

در تحلیل نهایی تعداد ۵ سؤال برای سنجش متغیر عملکرد مورد استفاده قرار گرفت. سنجش همه سؤال‌ها با استفاده از طیف ۵ گزینه‌ای لیکرت که از خیلی زیاد تا خیلی کم درجه‌بندی شده بود، انجام شد. جدول ۸-۴ آماره‌های مرکزی، پراکندگی و انحراف از قرینگی متغیر عملکرد را نشان می‌دهد.
جدول ۸-۴٫ آماره‌های توصیفی متغیر عملکرد

آماره متغیر میانگین انحراف معیار چولگی کشیدگی
عملکرد ۲۲/۳ ۷۰/۰ ۵۰/۰- ۱۷/۰

منبع: یافته‌های پژوهش
جدول بالا مشخص می‌کند که میانگین پاسخ به متغیر عملکرد ۲۲/۳ بوده است که در مقایسه با مقیاس سنجش، امتیازی کمی بالاتر از متوسط را به خود اختصاص داده است. با توجه به مقیاس سنجش، که هر چه این عدد به ۵ نزدیک‌تر باشد، نمره مربوط به عملکرد بالاتر است، امتیاز ۲۲/۳ نشانگر آن است که عملکرد در دانشگاه‌ها بالاتر از متوسط است.
با توجه به قاعده ذکرشده بند فوق در مورد کشیدگی و چولگی می‌توان گفت توزیع پاسخ‌ها به ویژگی‌های محصول از نظر چولگی و کشیدگی نرمال بوده و با توجه به منفی بودن ضریب چولگی به دست آمده اندکی تمایل به چپ دارد.

۴-۴٫ تحلیل‌های دو متغیره

پس از تحلیل‌های تک متغیره و توصیف ویژگی‌های جامعه مورد بررسی از نظر متغیرهای پژوهش در قسمت قبلی، اکنون به تحلیل روابط دو به دوی متغیرها می‌پردازیم. با توجه به این‌که مقیاس سنجش متغیرهای مربوط به بازار گرایی، نوآوری و عملکرد رتبه‌ای چند ارزشی می‌باشد، برای تحلیل روابط آن‌ها از ضریب همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن استفاده می‌شود.

۱-۴-۴٫ متغیر جمع‌آوری اطلاعات و عملکرد

جدول ۹-۴ رابطه این دو متغیر را نشان می‌دهد.
جدول ۹-۴٫ نتایج آزمون همبستگی متغیرهای جمع‌آوری اطلاعات و عملکرد

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.